Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

28.471

29.280

27.785

1.495

V

Baten

-3.163

-3.666

-4.655

989

V

Saldo van baten en lasten

25.308

25.614

23.130

2.484

V

Mutaties in reserves

-295

-631

-349

-283

N

Gerealiseerd resultaat

25.013

24.983

22.782

2.201

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

0.1 Bestuur

Pensioenvoorziening (voormalig) wethouders

Op basis van de door PWC uitgevoerde berekening ten behoeve van de voorziening Pensioenaanspraken (voormalig) wethouders is een dotatie aan de voorziening van € 93.000 nodig gebleken in plaats van de geraamde € 500.000.

0.4 Overhead

Per jaareinde worden de formatieve inzet en overige overheadkosten toegerekend aan grexen, investeringen, kostenplaatsen en projecten op basis van direct toe te schrijven uren. Verschil in gerealiseerde en al dan niet voorziene en daarmee geraamde mutaties in de formatie en inzet resulteert in € 600.000 meer doorbelaste personele kosten.

De toerekening van overige overhead wordt gedaan op basis van een P x Q berekening, waarbij de Q-component de toegerekende uren betreffen en de P-component een berekend overheadtarief per uur. Dit overheadtarief per uur en de toegerekende uren verschillen ten opzichte van het gehanteerde tarief en de toe te rekenen uren bij de opstelling van de begroting, waardoor de doorbelasting € 455.000 verschilt en daarmee positief uitwerkt op het rekeningresultaat.

Aan portfoliomanagement en ICT-overeenkomsten is minder uitgegeven (€ 623.000). Er zijn meer derden ingehuurd dan vorige jaar, minder consultants ingezet in 2020 en diverse prijsvoordelen gerealiseerd.

Mutaties in reserves

De reserve Organisatieontwikkeling wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. In 2020 is € 660.000 conform begroting aan deze reserve toegevoegd. De onttrekking binnen dit programma bedroeg € 497.000, deze werd begroot op € 780.000. Daarnaast is € 36.000 onttrokken binnen programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.