Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten * € 1.000

8.413

Baten * € 1.000

204.872

Percentage van totale uitgaven

3%

Waar staat het programma voor?

In de zeven programma’s van deze jaarstukken zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten, die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering, onvoorziene uitgaven en stelposten en ook de vennootschapsbelasting. Deze maken deel uit van de Financiering en Algemene dekkingsmiddelen.