Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

18.228

19.132

19.084

48

V

Baten

-2.634

-2.568

-3.389

822

V

Saldo van baten en lasten

15.593

16.565

15.695

870

V

Mutaties in reserves

-350

-2.556

-2.156

-400

N

Gerealiseerd resultaat

15.243

14.009

13.539

470

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

5.1 Sportbeleid en activering

Uitvoering sportbeleid

Bij de lasten is sprake van een nadeel van € 145.000 omdat Gouda vooralsnog maar 79,9% krijgt in plaats van 100% voor de subsidieregeling met betrekking tot BTW (SPUK). Bij de baten is er een voordeel van € 149.000 vanwege uitbetaling van 100% in plaats van 80% over 2019 voor SPUK.

5.2 Sportaccommodaties

De rijksvergoeding voor gederfde huurinkomsten van sportaccommodaties is ontvangen na de eerdere neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke begroting. Per saldo komen de baten daardoor € 714.000 hoger uit dan geraamd.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Evenementen

Diverse evenementen konden niet doorgaan vanwege corona. Van de hiervoor beschikbare middelen is € 120.000 niet besteed.

5.5 Cultureel erfgoed

Subsidie Gevelherstel

Van het ter beschikking gestelde budget Gevelherstel G750 van € 150.000 werd € 15.000 besteed.

Reserves

Reserve Versnellen woningbouw en transformatie

De mutatie op de reserve heeft conform begroting plaatsgevonden. Per saldo is ook het financiële effect op de exploitatie, taakveld 0.10, nihil. Zie ook de toelichting bij programma 3.