Jaarrekening 2020
College biedt coronasteun en investeert in de stad

Het jaar 2020 is door corona een heel ander jaar geworden dan we hadden verwacht. Om het coronavirus tegen te gaan zijn er maatregelen genomen die diep ingrijpen op het dagelijks leven van alle Gouwenaars. De impact is groot. Er is het afgelopen jaar daarom ook veel tijd en geld vrijgemaakt om inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de dak- en thuislozenopvang, de laptopregeling voor leerlingen in het basisonderwijs, het uitbreiden van de terrassen op de Goudse markt, het verlenen van huurkortingen aan (sport)organisaties die gemeentelijk vastgoed huren en het opschorten van de toeristenbelasting.

Ondanks de crisis hebben we het afgelopen jaar meer dan € 6 miljoen geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Zo is er versneld gestart met het bouwen van nieuwe woningen, is er gestart met het realiseren van nieuwe schoolgebouwen, is de stad is groener geworden, zijn sportaccommodaties opgeknapt en zijn er gemeentelijke panden verduurzaamd. Er is gewerkt aan één toegang voor alle sociale hulpvragen van Gouwenaars en aan een centraal meldpunt voor dak- en thuislozen. Ook zijn er in 2020 opnieuw stappen gezet voor een betere verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, onder andere met de lancering van Campus Gouda.

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 11,8 miljoen. Een deel van het resultaat is uit de algemene reserve gehaald om coronamaatregelen te financieren. Inmiddels hebben we verschillende maatregelen gecompenseerd gekregen van het Rijk en deze compensatie brengen we terug naar de algemene reserve. Daarnaast zijn er ook uitgaven door de coronacrisis van 2020 naar 2021 verschoven en zijn investeringen uitgesteld. De schuldpositie van Gouda is opnieuw gedaald en ligt ruim onder het afgesproken schuldenplafond. De weerstandsratio is met 2,0 uitgekomen op de norm ‘ruim voldoende’. De weerstandsratio geeft de mate aan waarin Gouda in staat is om tegenvallers op te vangen.

Heeft u nog vragen, dan hoor ik die graag. U kunt deze mailen naar communicatie@gouda.nl.

Met vriendelijke groeten,

Michiel Bunnik
Wethouder Financiën