Resultaatbestemming

De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 11.793.000. Het voorstel aan de raad is om vanuit dit rekeningsaldo een aantal verrekeningen met reserves te laten plaatsvinden:

a. € 1.115.000 toe te voegen aan de regionale reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
b. € 259.000 te onttrekken aan de reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen;
c. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 10.937.000, toe te voegen aan de algemene reserve.

Toelichting

Reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Op basis van verplichtingen naar de regiogemeenten en een bestendige gedragslijn worden de overschotten op de budgetten voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen beschikbaar gehouden in een daartoe gevormde reserve.

a. Decembercirculaire GF 2020

Betreft de bijstellingen voor Maatschappelijke opvang (€ 2.000), Vrouwenopvang (€ 72.000) en Beschermd Wonen (€ 55.000) uit de decembercirculaire 2020 met betrekking tot 2020.

b. Saldo MO/VO/BW

De gemeente Gouda beheert vanuit de centrumfunctie de regionale middelen voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen. Op basis van verplichtingen naar derden en een bestendige gedragslijn worden de overschotten op de budgetten voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen beschikbaar gehouden in een daartoe gevormde reserve.

c. Saldo regionaal programma Sturen op Kosten

Door vertraging in de regionale afstemming zijn de projecten rondom regiovisie en inzet op afbakening later gestart dan beoogd. De projecten worden in 2021 voortgezet. De niet-bestede middelen moeten naar de betreffende reserve.

d. Project Rechtmatigheid en Kwaliteit

Voor het programma Rechtmatigheid en Kwaliteit is voor 2020 (€ 150.000) en 2021 € 175.000 per jaar beschikbaar gesteld vanuit de reserve Beschermd Wonen; het restant van 2020 dient terug te vloeien naar deze reserve zodat het beschikbaar blijft (voor de regio) in 2021.

Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen

Het project De Drie Notenboomen is afgerond. De reserve 'nazorgbudget De Drie Notenboomen' is niet volledig verbruikt, onder andere door lagere plankosten. Het resterende saldo kan worden toegevoegd aan de algemene reserve, waarna de reserve De 3 Notenboomen opgeheven kan worden.