Programma 2 Energie en klimaat

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

26.320

27.332

28.931

-1.598

N

Baten

-28.945

-29.691

-31.296

1.604

V

Saldo van baten en lasten

-2.625

-2.359

-2.365

6

V

Mutaties in reserves

0

-23

-23

0

Gerealiseerd resultaat

-2.625

-2.382

-2.388

6

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

7.2 Riolering

Aan de voorziening Riolering wordt € 1.664.000 meer toegevoegd dan begroot. Dit is deels te verklaren door € 821.000 meer baten dan begroot, waarvan € 688.000 baten van gebruikers betreffen, en een hoger bedrag aan berekende compensabele BTW over de kosten voor de uitvoer van werkzaamheden ten behoeve van riolering dan geraamd.

7.3 Afval

Aan de voorziening Afvalstoffenheffing wordt € 260.000 onttrokken, waar een dotatie van € 105.000 was begroot. Dit is deels te verklaren door € 778.000 meer baten dan begroot en € 536.000 meer gerealiseerde kosten dan begroot voor de uitvoer van werkzaamheden ten behoeve van afvalinzameling en -verwerking. Hierdoor is ook het berekende bedrag aan compensabele BTW hoger dan geraamd. De voorziening is na onttrekking volledig uitgeput.

De hogere kosten voor de inzameling van afval (€ 440.000) zijn grotendeels gelegen in de afrekening met Cyclus (€ 331.000). Verder zijn in 2020 de kosten voor de PMD-vermarkting voor de jaren 2018 en 2019 afgerekend (€ 82.000).

Overschrijding van de geraamde kosten voor afvalverwijdering met € 163.000 is voornamelijk gelegen in het afvalbrengstation (Ecopark). De in de dienstverleningsovereenkomst met Cyclus opgenomen kosten hiervoor zijn € 32.000 gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Door het verruimen van de openingstijden vanaf week 18 tot en met jaareinde zijn de kosten gestegen met € 131.000.

Meer baten uit hoofde van afvalstoffenheffing leiden tot een voordeel van € 348.000 ten opzichte van begroting.

De ingezamelde hoeveelheden en inkomsten uit hoofde van vergoedingen voor PMD en oud papier en karton zijn hoger dan voorgaand jaar en de al naar boven bijgestelde begroting. Het positieve verschil ten opzichte van de begroting bedraagt uiteindelijk € 476.000.

7.4 Milieubeheer

De financiële afwikkeling van de Regeling reductie energiegebruik leidt vanwege de coronabeperkingen tot zowel een voordeel aan de lastenkant als een even groot nadeel aan de batenkant voor € 275.000.