Taakvelden

Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving hoofdtaakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal Domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De jaarrekening 2020 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Rekening 2018

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

7

3.522

4.823

3.704

4.336

3.860

476

0.10 Mutaties reserves

8

4.680

6.676

5.029

6.960

7.051

-92

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

8

17.649

8.951

1.070

-

11.793

-11.793

0.2 Burgerzaken

7

2.193

2.041

1.959

1.964

1.963

1

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

5.147

6.438

4.953

5.926

5.916

10

0.4 Overhead

7

21.717

23.221

22.808

22.980

21.962

1.018

0.5 Treasury

8

-1.180

-1.755

-2.094

-1.051

-883

-168

0.61 OZB woningen

8

590

610

693

692

727

-35

0.62 OZB niet-woningen

8

265

179

179

179

189

-10

0.63 Parkeerbelasting

8

157

188

117

117

123

-6

0.64 Belastingen overig

8

71

83

87

87

80

7

0.8 Overige baten en lasten

8

1.808

1.107

1.056

982

1.030

-48

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

-

40

-

-

96

-96

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

4.689

4.631

4.790

5.352

5.419

-67

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

4.565

5.068

4.366

5.072

4.850

222

2.1 Verkeer en vervoer

3

15.075

14.957

14.260

18.928

17.755

1.173

2.2 Parkeren

3

1.091

1.149

1.249

1.190

1.174

15

2.3 Recreatieve havens

5

234

255

257

260

260

0

2.4 Economische havens en waterwegen

1

868

749

831

951

921

30

2.5 Openbaar vervoer

3

128

127

125

114

114

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

1.990

239

1.240

252

164

88

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

1.289

189

176

218

205

14

3.4 Economische promotie

1

1.117

2.304

2.759

2.400

2.220

179

4.2 Onderwijshuisvesting

1

9.262

8.084

7.412

7.039

6.949

90

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

6.797

7.554

8.037

8.353

7.500

853

5.1 Sportbeleid en activering

5

5.614

6.649

6.646

6.606

6.691

-85

5.2 Sportaccommodaties

5

2.702

2.702

2.990

2.752

2.781

-29

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

5

3.650

3.705

3.809

4.069

3.922

147

5.4 Musea

5

2.091

2.134

2.155

2.215

2.186

30

5.5 Cultureel erfgoed

5

232

328

460

1.321

1.326

-5

5.6 Media

5

1.818

1.858

1.910

1.910

1.919

-9

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

3

4.430

4.972

5.431

5.235

4.998

237

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

7.216

8.004

7.298

8.847

8.193

654

6.2 Wijkteams

4

6.302

6.327

6.586

6.673

6.454

219

6.3 Inkomensregelingen

4

32.426

31.495

32.605

41.669

42.298

-629

6.4 Begeleide participatie

4

10.955

11.056

11.017

12.012

11.551

461

6.5 Arbeidsparticipatie

4

3.223

4.077

3.598

3.998

3.306

692

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

2.408

2.782

2.932

2.946

2.976

-30

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

10.343

13.848

12.802

13.393

15.063

-1.671

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

16.268

21.559

18.850

24.603

22.787

1.816

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

18.543

18.061

21.069

22.133

21.037

1.096

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

4.688

3.175

3.723

4.066

4.356

-291

7.1 Volksgezondheid

4

2.489

2.537

2.612

2.883

2.809

74

7.2 Riolering

2

13.109

13.883

15.240

15.756

17.275

-1.519

7.3 Afval

2

8.391

8.784

8.756

8.626

9.088

-462

7.4 Milieubeheer

2

1.645

2.102

2.324

2.950

2.568

382

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

24

31

32

32

32

-

8.1 Ruimtelijke ordening

3

1.585

1.932

2.401

2.494

2.597

-103

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

3

12.433

13.039

10.304

8.542

10.150

-1.608

8.3 Wonen en bouwen

3

5.263

4.539

3.438

4.499

4.200

300

Totaal lasten

281.574

287.487

274.053

303.530

312.001

-8.471

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Rekening 2018

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

7

-61

-310

-61

-67

-76

9

0.10 Mutaties reserves

8

-12.713

-8.124

-6.732

-15.540

-12.151

-3.389

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

8

-

-

-

-694

-

-694

0.2 Burgerzaken

7

-1.437

-1.109

-830

-890

-836

-53

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

-5.825

-5.043

-4.247

-4.635

-5.740

1.105

0.4 Overhead

7

-2.808

-2.819

-2.272

-2.709

-3.743

1.034

0.5 Treasury

8

-1.233

-350

-262

-192

-277

85

0.61 OZB woningen

8

-7.441

-7.160

-7.460

-7.154

-7.485

331

0.62 OZB niet-woningen

8

-7.186

-7.751

-7.268

-7.574

-7.796

222

0.63 Parkeerbelasting

8

-3.999

-4.142

-3.876

-2.876

-3.435

559

0.64 Belastingen overig

8

-2.426

-2.533

-2.554

-2.425

-2.356

-69

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

8

-148.535

-159.696

-158.223

-168.181

-169.586

1.405

0.8 Overige baten en lasten

8

-1.267

-891

-643

-1.496

-1.785

289

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

-37

-33

-47

-47

-98

51

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

-140

-151

-124

-330

-171

-159

2.1 Verkeer en vervoer

3

-2.089

-836

-111

-452

-1.769

1.316

2.2 Parkeren

3

-

-

-10

-10

-2

-8

2.3 Recreatieve havens

5

-97

-111

-105

-105

-95

-10

2.4 Economische havens en waterwegen

1

-1

-

-1

-

-

-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

-330

-1.071

-1.191

-205

-118

-88

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

-160

-138

-153

-138

-126

-11

3.4 Economische promotie

1

-547

-637

-551

-365

-542

177

4.2 Onderwijshuisvesting

1

-319

-880

-302

-353

-340

-13

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

-5.365

-5.751

-5.809

-5.775

-5.631

-144

5.1 Sportbeleid en activering

5

-

-544

-

-584

-733

149

5.2 Sportaccommodaties

5

-2.410

-2.440

-2.529

-1.879

-2.560

681

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

5

-1

-3

-

-

-1

1

5.5 Cultureel erfgoed

5

-

-

-

-

0

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

3

-581

-323

-100

-160

-257

98

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

-657

-1.057

-290

-860

-892

33

6.3 Inkomensregelingen

4

-

-

-25.609

-36.104

-36.860

756

6.5 Arbeidsparticipatie

4

-24.990

-26.078

-

-95

-256

161

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

-387

-296

-429

-429

-354

-75

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

-867

-619

-

-55

-57

2

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

-890

-895

-890

-1.060

-1.250

190

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

-1.726

-170

-170

-202

-184

-19

7.2 Riolering

2

-15.655

-17.494

-17.919

-18.435

-19.256

821

7.3 Afval

2

-11.106

-9.485

-11.026

-10.603

-11.640

1.037

7.4 Milieubeheer

2

-49

-66

-

-653

-399

-254

8.1 Ruimtelijke ordening

3

-170

-150

-1

-1

-143

142

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

3

-14.523

-14.457

-10.304

-7.842

-9.845

2.003

8.3 Wonen en bouwen

3

-3.548

-3.876

-1.953

-2.356

-3.155

799

Totaal baten

-281.574

-287.487

-274.053

-303.530

-312.001

8.471

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de inhoudelijke programma's en de hoofdtaakvelden voor de jaarschijf 2020. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.

Programma's/taakvelden (bedragen * € 1.000)

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Lasten

01 Economie, werk en onderwijs

921

2.589

14.449

17.960

02 Energie en klimaat

28.931

28.931

03 Wonen en leefomgeving

5.916

19.043

4.998

16.947

46.904

04 Sociaal domein

138.022

2.841

140.863

05 Cultuur, sport en recreatie

260

18.824

19.084

06 Leefbaarheid en veiligheid

10.269

10.269

07 Bestuur en organisatie

27.785

27.785

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

1.361

1.361

Mutaties reserves i.v.m. programma's

7.051

7.051

Saldo rekening

11.793

11.793

Subtotaal lasten

53.907

10.269

20.224

2.589

14.449

23.822

138.022

31.772

16.947

312.001

Baten

01 Economie, werk en onderwijs

-787

-5.971

-6.757

02 Energie en klimaat

-31.296

-31.296

03 Wonen en leefomgeving

-5.740

-1.770

-257

-13.143

-20.910

04 Sociaal domein

-39.853

-39.853

05 Cultuur, sport en recreatie

-95

-3.294

-3.389

06 Leefbaarheid en veiligheid

-269

-269

07 Bestuur en organisatie

-4.655

-4.655

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-192.721

-192.721

Mutaties reserves i.v.m. programma's

-12.151

-12.151

Saldo rekening

0

Subtotaal baten

-215.266

-269

-1.866

-787

-5.971

-3.551

-39.853

-31.296

-13.143

-312.001

Resultaat

-161.359

10.000

18.359

1.803

8.478

20.271

98.169

476

3.804

0