Bijlagen

Investeringen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Alvorens op de afzonderlijke investeringen in te gaan wordt opgemerkt dat op basis van het meest actuele concerninvesteringsplan (versie na 3e begrotingswijziging 2020) € 17.974.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2020 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 6.407.000 uitgegeven. In de € 17.974.000 is overigens wel opgenomen een bedrag Investeringen Riool van begroot € 9.802.250. Met ingang van dit jaar wordt het daadwerkelijke investeringsbedrag riolering onttrokken aan de spaarvoorziening riolering en wordt daarmee niet verantwoord binnen de investeringsuitgaven.

Programma (bedragen * € 1.000)

Geraamde uitgaven

Gerealiseerde uitgaven

Verschil

Programma 1

59

0

59

Programma 2

10.203

176

10.027

Programma 3

5.058

3.922

1.136

Programma 4

552

451

101

Programma 5

971

884

87

Programma 6

82

10

71

Programma 7

1.048

963

85

TOTAAL

17.974

6.407

11.567

Investeringen Riool, zie paragraaf 3.2.5.5

9.802

0

9.802

TOTAAL exclusief investeringen Riool

8.172

6.407

1.765