WNT-verantwoording 2020 gemeente Gouda

De WNT is van toepassing op de gemeente Gouda. Het voor de gemeente Gouda toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 gebaseerd op het algemeen maximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

Gegevens 2020

Naam (bedragen * € 1)

E.M. Branderhorst

E.J. Karman Moerman

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

126.208

97.191

Beloningen betaalbaar op termijn

20.694

17.305

Subtotaal

146.902

114.496

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t

n.v.t.

Bezoldiging

146.902

114.496

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

Naam (bedragen * € 1)

E.M. Branderhorst

E.J. Karman Moerman

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

122.565

94.008

Beloningen betaalbaar op termijn

19.910

16.267

Subtotaal

142.475

110.275

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Bezoldiging

142.475

110.275

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.