Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

42.161

46.927

46.904

24

V

Baten

-16.726

-15.456

-20.910

5.454

V

Saldo van baten en lasten

25.435

31.471

25.993

5.478

V

Mutaties in reserves

3.149

-3.676

-1.043

-2.634

N

Gerealiseerd resultaat

28.584

27.795

24.951

2.844

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Beheer overige gronden

Er is sprake van een voordeel op inkomsten erfpacht, verkoop Clematislaan en de voormalige onderwijslocatie Oosthoef van in totaal € 1.105.000. De realisatie was eind 2020 en na het tweede ijkmoment.

2.1 Verkeer en vervoer

Dagelijks onderhoud Grijs - wegen

Gouda heeft € 315.000 meer vergoedingen uit hoofde van degeneratie ontvangen dan geraamd. Deze wordt toegevoegd aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte, aangezien tegenover deze vergoeding te maken kosten uit hoofde van groot onderhoud aan straatwerk/wegen staan. Daarnaast is voor € 91.000 aan vergoedingen ontvangen voor uitgevoerde werkzaamheden aan voetpaden, pleinen en straten, waar voor hetzelfde bedrag kosten voor de uitvoer van de werkzaamheden staan.

Uit de controle van de accountant blijkt dat € 154.000 minder gedoteerd hoeft te worden aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte ten behoeve van groot onderhoud aan wegen dan aanvankelijk geraamd werd.

Straatreiniging

In de herfst zijn ten opzichte van hetgeen geraamd meer ten laste van de voorziening Riolering te brengen kosten gemaakt, waardoor minder kosten zijn toegerekend aan straatreiniging. Hierdoor treedt een voordeel op van € 188.000.

Verbetering doorstroming verkeer

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied
Dit project heeft vertraging opgelopen, waardoor minder kosten zijn gemaakt. Inmiddels verloopt de realisatie redelijk volgens planning. Hierdoor is er minder onttrokken aan de reserve. Er ontstaan verschillen in de jaarschijven, terwijl de eindwaarde minder fluctueert. De voordelen op het saldo van lasten en baten - in totaal € 2.051.000 - worden verrekend met de reserve (daar is sprake van een nadeel).

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Dagelijks Onderhoud Groen

Als gevolg van coronamaatregelen is minder dagelijks onderhoud aan Groen uitgevoerd dan aanvankelijk geraamd, dit leidt tot een voordeel in de lasten van € 227.000. De baat van € 90.000 betreft een ontvangen subsidie van de Provincie voor werkzaamheden aan de ecologische verbinding Steinse Groen.

8.1 Ruimtelijke ordening

Anterieure overeenkomsten

De baten van de anterieure overeenkomsten worden in veel gevallen eerder ontvangen, terwijl de werkzaamheden pas in het jaar daarna worden verricht. Voor 2020 zijn voor het eerst de baten voor een deel doorgeschoven naar het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Dat levert eenmalig een nadeel op. Nadeel op de baten € 181.000, voordeel op de lasten € 140.000.

8.2 Grondexploitaties (niet-bedrijfsterreinen)

Grondexploitaties

Bij de Grondexploitatie Westergouwe is meer gronduitgifte geweest dan begroot, dat zorgt voor meer inkomsten. Hier staat een vermindering van de boekwaarde tegenover. Er is een voordeel op het project Middenwillens, daar staat een nadeel op de reserve tegenover. Per saldo is sprake van een voordeel in de explotatie van € 385.000.

8.3 Wonen en bouwen

Wijkontwikkeling

Hier zijn kosten verantwoord, maar heeft de uitvoering vertraging gehad door Flora en Fauna regels bij de sloop. Daarnaast heeft het project Gedenklaan vertraging gekend, maar hebben partijen met de vaststellingsovereenkomsten inmiddels een start gemaakt. Er zijn inkomsten ontvangen voor het project Zuidelijke Stempel Oost en Gedenklaan. Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant is sprake van voordelen van € 271.000 resp. € 221.000.

Stadsvernieuwing - Wonen boven winkels

In de afgelopen jaren zijn subsidiebeschikkingen afgegeven voor Wonen boven winkels (WoBoWi). Aan de lastenkant is een voordeel opgetreden van € 116.000. Aan de batenkant bedraagt het voordeel € 53.000. Dit heeft te maken met de balansafwikkeling voorgaande jaren, ter dekking van de kosten Restauratie Gemeentelijke Monumenten (zie programma 5).

Bouw- en Woningtoezicht en Bouwplanbegeleiding Westergouwe

Het nadeel op de lasten van € 79.000 wordt veroorzaakt door aanvullende personele inzet als gevolg van het toegenomen aantal vergunningsaanvragen. Ten opzichte van de bijgestelde begroting konden toch meer bouwprojecten vergund worden, met name in Westergouwe. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op de legesinkomsten van € 460.000.

Reserves

Reserve Zuidelijk Stationsgebied

Bij de verbetering van de verkeersdoorstroming is sprake van minder lasten en meer inkomsten. Dit voordeel wordt verrekend met deze reserve, derhalve wordt minder onttrokken € 2.050.000 aan deze reserve.

Reserve Versnellen woningbouw en transformatie

Het voordeel op deze reserve van € 400.000 wordt gecompenseerd door een nadeel van gelijke omvang op programma 8.

Reserve Wijkontwikkeling

Er zijn meer baten en minder lasten op de Wijkontwikkeling, per saldo een voordeel van € 492.000. Conform de Nota Reserves en Voorzieningen wordt dit gestort in de reserve Wijkontwikkeling.

Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens

De onttrekking aan deze reserve is lager, omdat minder kosten zijn gemaakt. Hierdoor ontstaat een nadelig verschil van € 346.000.