Economie, werk en onderwijs

Lasten * € 1.000

17.960

Baten * € 1.000

6.757

Percentage van totale uitgaven

6%

Waar staat het programma voor?

Het programma Economie, werk en onderwijs draait om het versterken van de economie waarbij inwoners zoveel mogelijk meedoen. Dit vraagt om een stevige verbinding tussen de drie werkvelden economie, werk en onderwijs. Het programma draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan innovatie en aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Tevens draagt dit bij aan een goed onderwijsaanbod, adequate onderwijshuisvesting en een goede verbinding tussen onderwijs en het sociaal domein. Circulair produceren en consumeren geldt in dit kader als uitgangspunt.

Wat heeft Gouda bereikt?

Campus Gouda en innovatieprojectenagenda Midden-Holland: In mei vond de (virtuele) lancering van Campus Gouda plaats. Kwartiermakers zijn aan de slag gegaan met de in het bidbook opgenomen campusthema’s bodemdaling en zorg en technologie. Dankzij ons lobbywerk, is besloten om de inhoudelijke reikwijdte van de Human Capital Agenda van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie te verbreden met het thema Zorg. Hierdoor kon een van de kwartiermakerstrajecten met financiering van de provincie worden uitgevoerd. Begin 2021 leveren de kwartiermakers hun verkenning op en wordt samen met hogescholen vervolgstappen gezet. Het derde thema, Slimme Logistiek, wordt primair in het kader van de regionale innovatieprojectenagenda verder opgepakt. Deze agenda en de bijbehorende Economische Visie regio Midden-Holland is met bureau Blaauwberg tot stand gebracht.

Onderwijs - Gelijke Kansen Alliantie en onderwijsformateur: In juli 2020 werd door schoolbestuurders, de gemeente en de ministers van OCW de Goudse Gelijke Kansen Alliantie-agenda getekend. Ook is er een onderwijsformateur aangesteld, die samen met de schoolbesturen een onderwijsagenda op gaat stellen. Daarvoor zijn een aantal thema’s door de schoolbesturen benoemd, waaronder segregatie/burgerschap, doorlopende leerlijnen en taalontwikkeling. Het aantal voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio, waar Gouda trekker van is, is in 2020 verder gedaald. Deze regio zit in de Top 5 van Nederland met het laagste aantal voortijdig schoolverlaters.

Ondernemers in coronatijd: Direct na het bekendmaken van de coronamaatregelen door de rijksoverheid heeft de gemeente in samenwerking met Gouda Onderneemt het coronaloket ingericht. Deze website biedt een overzicht van alle relevante informatie en biedt de mogelijkheid om in contact te komen met experts die getroffen ondernemers kunnen adviseren. Daarnaast is een periodiek corona-overleg geïnitieerd. Collegeleden hebben getroffen ondernemers op verschillende momenten bezocht. Waar mogelijk heeft de gemeente steunmaatregelen genomen.

Onderwijshuisvesting: De gemeenteraad is in 2020 akkoord gegaan met het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024, met de renovatie van De Goudse Waarden (Heemskerkstraat) en met het stichten van een kindcentrum in Westergouwe. Daarmee vindt de komende jaren op verschillende locaties in Gouda nieuwbouw, danwel renovatie en/of uitbreiding van onderwijshuisgebouwen plaats.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

1,54%
Aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald naar 1,54%.
12,2%
Werkloosheid onder jongeren is als gevolg van corona gestegen met 12,2%.