Overzicht van baten en lasten

Aanvankelijk was het saldo van de begroting 2020, zoals door de raad vastgesteld in het najaar van 2019, € 1.070.000 positief. In de loop van het jaar heeft de raad drie begrotingswijzigingen vastgesteld. Na de 3e begrotingswijziging 2020 bedroeg het verwachte resultaat € 694.000 negatief. Uiteindelijk sluit de jaarrekening 2020 met een voordelig resultaat van € 11.793.000. Zie de navolgende overzichten.

Van elk programma en van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten, de baten en het saldo vermeld, waarna het gerealiseerde totaal saldo wordt gepresenteerd. In de tabel zijn de baten vermeld met een -teken. Een positief saldo bij een programma in de kolom "Jaarrekening 2020" geeft aan hoeveel de lasten hoger zijn dan de baten oftewel hoeveel het programma de gemeente heeft gekost. Het gevolg is ook dat het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van

- € 6.693.000 positief is.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

01 Economie, werk en onderwijs

Lasten

20.454

19.213

17.960

1.253

V

Baten

-8.007

-6.836

-6.757

-79

N

Saldo

12.447

12.377

11.203

1.175

V

02 Energie en klimaat

Lasten

26.320

27.332

28.931

-1.598

N

Baten

-28.945

-29.691

-31.296

1.604

V

Saldo

-2.625

-2.359

-2.365

6

V

03 Wonen en leefomgeving

Lasten

42.161

46.927

46.904

24

V

Baten

-16.726

-15.456

-20.910

5.454

V

Saldo

25.435

31.471

25.993

5.478

V

04 Sociaal domein

Lasten

123.125

143.255

140.863

2.392

V

Baten

-27.388

-38.804

-39.853

1.049

V

Saldo

95.737

104.451

101.010

3.440

V

05 Cultuur, sport en recreatie

Lasten

18.228

19.132

19.084

48

V

Baten

-2.634

-2.568

-3.389

822

V

Saldo

15.593

16.565

15.695

870

V

06 Leefbaarheid en veiligheid

Lasten

9.157

10.424

10.269

155

V

Baten

-171

-376

-269

-108

N

Saldo

8.986

10.048

10.000

48

V

07 Bestuur en organisatie

Lasten

28.471

29.280

27.785

1.495

V

Baten

-3.163

-3.666

-4.655

989

V

Saldo

25.308

25.614

23.130

2.484

V

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Lasten

38

1.006

1.361

-355

N

Baten

-180.286

-189.899

-192.721

2.822

V

Saldo

-180.248

-188.893

-191.359

2.467

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Lasten

267.953

296.570

293.156

3.413

V

Baten

-267.321

-287.296

-299.850

12.553

V

Saldo

632

9.273

-6.693

15.967

V

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verrekend met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Toevoegingen verhogen de lasten van een programma, onttrekkingen leiden tot hogere baten. Als het totaal van de onttrekkingen groter is dan de toevoegingen, verbetert het uiteindelijke rekeningresultaat. Zie daartoe de navolgende tabel waarin de onttrekkingen zijn vermeld met een -teken.

Reserves (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Storting in reserves P01

Lasten

0

368

368

0

Storting in reserves P02

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P03

Lasten

3.870

2.765

2.457

308

V

Storting in reserves P04

Lasten

0

1.000

1.000

0

Storting in reserves P05

Lasten

0

-400

0

-400

N

Storting in reserves P06

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P07

Lasten

660

660

660

0

Storting in reserves Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

500

2.567

2.567

0

Totaal stortingen in reserves

Totaal

5.029

6.960

7.051

-92

N

Onttrekking aan reserves P01

Baten

-303

-951

-753

-198

N

Onttrekking aan reserves P02

Baten

0

-23

-23

0

Onttrekking aan reserves P03

Baten

-721

-6.442

-3.500

-2.942

N

Onttrekking aan reserves P04

Baten

-4.400

-4.246

-4.246

0

Onttrekking aan reserves P05

Baten

-350

-2.156

-2.156

0

Onttrekking aan reserves P06

Baten

-2

-238

-236

-2

N

Onttrekking aan reserves P07

Baten

-955

-1.291

-1.008

-283

N

Onttrekking aan reserves Algemene dekkingsmiddelen

Baten

0

-194

-230

36

V

Totaal onttrekkingen aan reserves

Totaal

-6.732

-15.540

-12.151

-3.389

N

Gerealiseerd saldo mutaties reserves

Saldo

-1.702

-8.580

-5.100

-3.480

N

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het totaal van mutaties in de reserves worden opgeteld en leiden tot het gerealiseerde resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt derhalve € 11.793.000 positief (in 2019 € 8.951.000 positief). De 3e begrotingswijziging 2020 sloot met een saldo van € 694.000 negatief. Het uiteindelijke rekeningresultaat valt daardoor € 12.487.000 hoger uit dan geraamd in de laatste begrotingswijziging.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo

632

9.273

-6.693

15.967

V

Gerealiseerd saldo mutaties reserves

Saldo

-1.702

-8.580

-5.100

-3.480

N

Gerealiseerd resultaat

-1.070

694

-11.793

12.487

V

Algemene dekkingsmiddelen

Het BBV schrijft voor de algemene dekkingsmiddelen te specificeren naar ten minste:

  • lokale heffingen
  • algemene uitkeringen
  • dividend
  • saldo financieringsfunctie
  • overige algemene dekkingsmiddelen

Zie daartoe het volgende overzicht.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.5 Treasury - Lasten

-2.094

-1.051

-883

-168

0.5 Treasury - Baten

-262

-192

-277

85

Saldo

-2.356

-1.243

-1.161

-83

0.61 OZB woningen - Lasten

693

692

727

-35

0.61 OZB woningen - Baten

-7.460

-7.154

-7.485

331

Saldo

-6.767

-6.462

-6.758

296

0.62 OZB niet-woningen - Lasten

179

179

189

-10

0.62 OZB niet-woningen - Baten

-7.268

-7.574

-7.796

222

Saldo

-7.089

-7.395

-7.608

212

0.63 Parkeerbelasting - Lasten

117

117

123

-6

0.63 Parkeerbelasting - Baten

-3.876

-2.876

-3.435

559

Saldo

-3.759

-2.759

-3.312

553

0.64 Belastingen overig - Lasten

87

87

80

7

0.64 Belastingen overig - Baten

-2.554

-2.425

-2.356

-69

Saldo

-2.467

-2.338

-2.276

-62

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds - Lasten

0

0

0

0

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds - Baten

-158.223

-168.181

-169.586

1.405

Saldo

-158.223

-168.181

-169.586

1.405

0.8 Overige baten en lasten - Lasten

1.056

982

1.030

-48

0.8 Overige baten en lasten - Baten

-643

-1.496

-1.785

289

Saldo

413

-514

-755

241

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - Lasten

0

0

96

-96

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - Baten

0

0

0

0

Saldo

0

0

96

-96

Totaal saldo taakvelden

-180.248

-188.893

-191.359

2.467

Het BBV schrijft ook voor afzonderlijk aandacht te besteden aan het bedrag voor onvoorzien.

Zie daartoe het onderstaande overzicht.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Onvoorzien

Lasten

151

0

0

0

De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2020 besloten tot aframing van de post voor onvoorzien naar nihil.