Resultaatbepaling op basis van vermogensmutaties

De weergave van de mutaties in het eigen vermogen is op grond van het BBV verplicht. Artikel 42 van het BBV bepaalt dat het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat. Het hier bedoelde resultaat wordt afzonderlijk op de balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

Totaal ontwikkeling resultaat (bedragen * € 1.000)

Bedrag

Saldo van het eigen vermogen per 1 januari 2020

71.266

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2020 (saldo is inclusief gerealiseerd resultaat 2020)

77.959

Toename van het eigen vermogen

6.693

De toename van het eigen vermogen met € 6.693.000 is het gevolg van het positieve rekeningresultaat van € 11.793.000 en de afname van de reserves met € 5.100.000.