Balans per 31 december 2020: activa

ACTIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2019

ultimo

2020

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

13.526

13.096

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

13.526

13.096

Materiële vaste activa

342.467

335.409

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

9.006

8.969

Investeringen met een economisch nut

195.526

190.290

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

98.653

95.033

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

39.281

41.117

Financiële vaste activa

3.190

2.952

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.940

1.940

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

1.232

994

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

TOTAAL VASTE ACTIVA

359.184

351.457

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

19.474

16.757

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

19.468

16.750

Gereed product en handelsgoederen

6

7

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

32.398

66.454

Vorderingen op openbare lichamen

14.494

16.060

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

1.142

1.402

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

10.000

40.000

Overige vorderingen

6.762

8.992

Liquide middelen

18

34

Kassaldi

18

34

Banksaldi

0

0

Overlopende activa

6.135

6.839

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

405

99

- Rijk

0

502

- Overige Nederlandse overheidslichamen

0

349

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

5.730

5.889

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

58.025

90.084

TOTAAL GENERAAL

417.209

441.541