Resultaatbepaling

De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2020 staat in het volgende overzicht.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Stand na 1e BW 2020

Stand na 2e BW 2020

Stand na 3e BW 2020

Jaarrekening 2020

Saldo begroting c.q. rekening

1.070

884

-2.238

-694

11.793

Op grond van de 3e begrotingswijziging 2020 bedroeg het verwachte rekeningresultaat € 694.000 negatief. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2020 bedraagt € 11.793.000 positief (2019: € 8.951.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen: het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 6.693.000 positief; en per saldo is voor € 5.100.000 onttrokken aan de reserves.

Overzicht belangrijkste afwijkingen

Het verschil tussen het resultaat tot en met de 3e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.

Programma (bedragen * € 1.000)

Taakveld

Afwijking

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.10 Mutaties reserves

-3.480

03 Wonen en leefomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

2.490

07 Bestuur en organisatie

0.4 Overhead

2.051

04 Sociaal domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.818

04 Sociaal domein

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.746

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

1.405

04 Sociaal domein

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

1.287

03 Wonen en leefomgeving

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.115

03 Wonen en leefomgeving

8.3 Wonen en bouwen

1.099

04 Sociaal domein

6.5 Arbeidsparticipatie

852

01 Economie, werk en onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

709

02 Energie en klimaat

7.2 Riolering

-697

04 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

686

05 Cultuur, sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

652

02 Energie en klimaat

7.3 Afval

576

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.63 Parkeerbelasting

553

07 Bestuur en organisatie

0.1 Bestuur

484

04 Sociaal domein

6.4 Begeleide participatie

461

03 Wonen en leefomgeving

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

394

01 Economie, werk en onderwijs

3.4 Economische promotie

357

03 Wonen en leefomgeving

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

334

04 Sociaal domein

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-309

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.61 OZB woningen

296

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.8 Overige baten en lasten

241

04 Sociaal domein

6.2 Wijkteams

219

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.62 OZB niet-woningen

212

05 Cultuur, sport en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

148

02 Energie en klimaat

7.4 Milieubeheer

128

04 Sociaal domein

6.3 Inkomensregelingen

127

Overig

Overig

23

Totaal afwijkingen ten opzichte van 3e begrotingswijziging 2020

12.487

Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 11.793.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.

Totaal ontwikkeling resultaat (-/- = nadelig) (bedragen * € 1.000)

Bedrag

Tot en met de 3e begrotingswijziging 2020

-694

Structureel bij jaarrekening

0

Incidenteel bij jaarrekening

15.967

Lagere aanwending reserves (t.o.v. 3e begrotingswijziging 2020)

-3.480

Totaal gerealiseerd resultaat

11.793