Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

20.454

19.213

17.960

1.253

V

Baten

-8.007

-6.836

-6.757

-79

N

Saldo van baten en lasten

12.447

12.377

11.203

1.175

V

Mutaties in reserves

-303

-583

-386

-198

N

Gerealiseerd resultaat

12.144

11.794

10.817

977

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

3.4 Economische promotie

Kenniscentrum bodemdaling

De kosten die in 2020 geraamd waren voor dit kenniscentrum zijn, door vertraging in de uitvoering, voorzien voor 2021 en verder. Het beschikbaar gestelde budget is daardoor in 2020 niet besteed. Aan de lastenkant leidt dit tot een voordeel van € 184.000.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerplicht

In 2020 is er geen beslag gelegd op de flexibele schil voor personeel. Bij uitval is Gouda verplicht direct voor vervanging te zorgen van leerplichtambtenaren werkzaam voor Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Dit levert een voordeel op van € 157.000.

Kindgebonden financiering peuteropvang en VVE

De subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE is mede bedoeld voor kinderopvangorganisaties om een kwaliteitsslag te maken in de Voorschoolse Educatie. De pilots die hiervoor gestart zouden moeten worden zijn echter grotendeels nog niet gestart. De organisaties hebben echter wel begrotingen ingediend die daarop gebaseerd waren. De niet bestede bedragen over 2019 zijn daarom inmiddels teruggevorderd in 2020; mede hierdoor is een onderschrijding op deze post te zien van € 617.000.

Mutaties in reserves

Kenniscentrum Bodemdaling

De kosten die in 2020 voorzien waren voor dit Kenniscentrum zijn door vertraging in de uitvoering, voorzien voor 2021 en verder. De hiervoor geraamde onttrekking van € 200.000 aan de reserve Cofinanciering regionale projecten was niet nodig.