Incidentele baten en lasten

Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Dit uitgangspunt is wettelijk verankerd. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.

Onderstaand overzicht is afwijkend dan hoe dit overzicht in de begroting 2020 werd gepresenteerd. Op basis van voortschrijdend inzicht is het overzicht enigszins aangepast, conform het advies van de provincie Zuid Holland. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid dan wel eindig doel hebben. In de toelichting wordt het incidentele karakter van de baten en de lasten onderbouwd. De toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde bedragen staat in het vorige onderdeel van dit hoofdstuk.

Incidentele baten

Baten (bedragen * € 1.000)

Geraamd

Werkelijk

Toelichting

Programma 01

Grondexploitatie (Spoorzone)

0

-118

Grondexploitatie bedrijventerreinen hebben een projectmatig karakter.

Programma 03

Achterstanden dagelijks onderhoud openbare ruimte (Algemene reserve)

-481

-814

Separaat budget 2019 en 2020 vanuit Taakterugname Cyclus.

Activiteiten ruimtelijke plannen (Reserve Versnellen woningbouw)

-180

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves.

Capaciteit ruimtelijke plannen (Algemene reserve)

-250

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves.

Speelplekken (Algemene reserve)

-50

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves.

Grondexploitaties

-9.845

Betreft Grondexploitatie, projectmatig karakter (Raming staat op programma 5)

Programma 04

Maatwerk Jeugd (Reserve SD)

-4.300

0

Conform toezichtsbrief van de provincie zijn de tekorten jeugd als structureel aangemerkt.

Schuldhulpverlening (Reserve SD)

-43

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves.

Nieuw beleid sociaal domein: Communicatie-adviseur (Algemene reserve)

-80

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves.

Nieuw beleid sociaal domein: Preventie schulden (Algemene reserve)

-175

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves.

Nieuw beleid sociaal domein: Inclusie (Algemene reserve)

-100

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves.

Nieuw beleid sociaal domein: Integrale uitvoeringsorganisatie (Algemene reserve)

-200

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves.

Nieuw beleid sociaal domein: Preventie (Algemene reserve)

-100

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves.

Programma 05

Sportimpuls

-60

0

Betreft een subsidieregeling die betaald werd uit de gemeentelijke baten.

Restauraties monumenten

-150

0

Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves

Grondexploitaties

-11.495

0

Betreft Grondexploitatie, projectmatig karakter (realisatie staat op programma 3)

Programma 06

Ondermijning

-88

Incidentele rijksbijdrage i.v.m. activiteiten ondermijningsfonds. Vanuit balans 2019 naar 2020.

Programma 07

Contractmanagement MH

-741

0

Baten blijken structureel te zijn; daarom wel begroot, maar realisatie is nihil.

Programma 08

Algemene baten en lasten

0

-1.000

Betreft tussentijdse winstuitkering van Bedrijvenschap Regio Gouda

Precario kabels en leidingen

0

-2.050

Dit kwalificeert zich als incidenteel, vanwege het eindige karakter van de baten. Bij wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarmee gemeenten, die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, tot uiterlijk 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken mogen heffen.

Totaal incidentele exploitatiebaten (A)

-18.405

-13.797

Totaal onttrekkingen aan reserves:

-6.732

-14.704

Onttrekkingen 2020

Subtotaal structurele onttrekkingen aan reserves

-70

-866

Ontrekkingen 2020 reserve Goudse Poort, reserve parkeren en reserve AVOR

Subtotaal incidentele onttrekkingen aan reserves (B)

-6.662

-13.838

Totaal mutatie reserves min structureel deel

Totaal incidentele baten

-25.067

-27.635

Lasten (bedragen * € 1.000)

Geraamd

Werkelijk

Toelichting

Programma 01

Gouda onderneemt - ondersteuning

20

0

In de afspraken die met GoudaOnderneemt zijn gemaakt, is een afbouw van de bijdrage opgenomen.

Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

60

0

Planvoorbereiding (Grex Spoorzone)

0

54

Eenmalig want het betreft een grondexploitatie met een projectmatig karakter.

Rentebijschrijvingen (Grex Spoorzone)

0

58

Eenmalig want het betreft een grondexploitatie met een projectmatig karakter.

Programma 03

Achterstanden dagelijks onderhoud openbare ruimte

481

814

Separaat budget 2019 en 2020 na gerealiseerde terugname van taken van Cyclus.

Activiteiten versnellen woningbouw

180

180

Incidentele dekking uit gelijknamige reserve

Capaciteit ruimtelijke plannen

250

250

Incidentele dekking uit algemene reserve

Bijdrage aan reserve versnellen woningbouwbouw en (gebieds)transformatie

1.910

1.910

Eenmalige bijdrage aan de reserve

Speelplekken

50

50

Incidenteel budget om bestaande speelplekken open te houden i.p.v. sluiten.

Omgevingswet

650

735

Betreft eenmalige middelen ter dekking van de kosten implementatie Omgevingswet, voorzien in 2022

Onderzoeksmiddelen Wijkontwikkeling

50

260

Saldo van baten en lasten wordt verrekend met reserve.

Grondexploitaties

0

10.150

Betreft Grondexploitatie, projectmatig karakter (Raming staat op programma 5)

Programma 04

Maatwerk jeugd

4.300

0

Conform toezichtsbrief van de provincie zijn de tekorten jeugd als structureel aangemerkt. Daarom wel begroot, maar realisatie is nihil.

Schuldhulpverlening

43

0

Ervaringsdeskundigen gedekt uit reserve SD

Nieuw beleid sociaal domein: Versterking communicatie

80

75

Incidenteel budget voor 2019-2022.

Nieuw beleid sociaal domein: Preventie schulden

175

175

Incidentele aanvullende maatregelen schuldhulpverlening t.l.v. algemene reserve

Nieuw beleid sociaal domein: Inclusie

100

60

Incidenteel budget voor 2019-2022.

Nieuw beleid sociaal domein: Integrale uitvoeringsorganisatie

200

200

Incidenteel budget voor 2019-2022.

Nieuw beleid sociaal domein: Preventie

100

40

Incidenteel budget voor 2019-2022.

Nieuwe sociale dienst

0

188

Dit budget is bestemd voor de implementatie van de nieuwe Uitvoeringsorganisatie SocDomein en heeft een looptijd tot en met 2020.

Transformatiefonds jeugd regionaal

0

521

Incidenteel regionaal budget voor de jaren 2018-2020.

Programma 05

Sportimpuls

60

86

Dit betreft een subsidieregeling uit 2017; 2020 is het laatste jaar.

Restauraties monumenten

150

15

Dit budget heeft te maken met bijdrage Gevelherstel in het kader van Gouda750 in 2022. Op taakveld 5.5 (kostenplaats Erfgoedvisie) staat de structurele component.

Grondexploitaties

11.495

Betreft Grondexploitatie, projectmatig karakter (Realisatie staat op programma 3)

Cultuur- en erfgoedfonds

0

972

Dit betreft kosten voor Gouda 750 jaar; incidentele kosten.

Programma 06

Impulsbudget weerbaarheid

75

0

Geen uitgaven gedaan. Budget schuift door naar 2021.

Programma 07

Contractmanagement MH

741

0

Baten blijken structureel te zijn; daarom wel begroot, maar realisatie is nihil.

Verhuur 10e verdieping HvdS

0

75

Eenmalige kosten voor verhuurbaar maken 10e verdieping HvdS.

Programma 08

Spaaroptie

500

500

Incidentele aanvulling van de algemene reserve t.b.v. weerstandsvermogen.

Totaal incidentele exploitatielasten (A)

21.670

17.431

Totaal toevoegingen aan reserves:

6.100

18.557

Toevoegingen 2020 + resultaatbestemming 2019

Subtotaal structurele toevoegingen aan reserves

2.373

2.067

Toevoegingen 2020 reserve Goudse Poort, reserve parkeren en reserve AVOR

Subtotaal incidentele toevoegingen aan reserves (B)

3.727

16.490

Totaal mutatie reserves min structureel deel

Totaal incidentele lasten (A+B)

25.397

33.921

Structureel saldo begroting en jaarstukken (bedragen * € 1.000)

Geraamd

Werkelijk

Saldo van baten en lasten

-632

6.693

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.702

5.100

Resultaat begroting resp. jaarstukken (A)

1.070

11.793

Totaal incidentele lasten

25.397

33.921

Totaal incidentele baten

-25.067

-27.635

Saldo van incidentele baten en lasten (B)

330

6.286

Structureel saldo (A+B)

1.400

18.079