Sociaal domein

Lasten * € 1.000

140.863

Baten * € 1.000

39.853

Percentage van totale uitgaven

47%

Waar staat het programma voor?

De groeiende verantwoordelijkheid en de (zorgen over de) omvang van de middelen voor de sociale opgaven in de stad vragen om een gerichte integrale aanpak binnen het programma Sociaal domein. Wat is ieders rol in de inclusieve stad, hoe kunnen we stimuleren dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving, hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun eigen kracht, voor welke kwaliteit van zorg en ondersteuning staan we, hoe kunnen we onze dienstverlening inrichten naar de taken en opgaven in het sociaal domein, hoe zorgen we voor normalisatie en demedicalisering en hoe zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en doorbreken we de cirkel van opgroeien in armoede? Dit is een greep uit de vraagstukken die in 2020 in dit programma aan bod zijn gekomen.

Wat heeft Gouda bereikt?

Nieuw beleidskader sociaal domein 2020-2023

In de nota Iedereen kan meedoen is de koers voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Dit betreft een integraal beleidskader voor het hele sociaal domein. Inhoudelijk bouwt deze nota voort op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren. Belangrijke aandachtspunten zijn: aandacht voor de grenzen aan zelfredzaamheid maar ook normaliseren en afbakening van de gemeentelijke rol.

Werken aan een inclusieve en tolerante stad

Voor een inclusieve en tolerante stad is begrip voor elkaars leven, standpunten en worstelingen essentieel. En voor dat begrip zijn ontmoetingen van het grootste belang. Met online mogelijkheden en de creativiteit in de stad is veel bereikt. Er is een Jongeren Stadsgesprek Racisme en Discriminatie georganiseerd en Gouda had in oktober een succesvolle Regenboogweek.

Transformatie jeugdhulp

Het afgelopen jaar zijn er goede stappen gezet in de transformatie van de jeugdhulp. Een voorbeeld binnen het programma Gewoon Thuis Jeugd is de start van de centrale toegang verblijfstafel. Hierdoor vindt een gerichtere toeleiding naar (residentieel) verblijf plaats, waardoor jeugdigen sneller passende zorg ontvangen. Daarnaast zijn twee woonzorg-coördinatoren gestart om meer zicht te krijgen op de brede zorg- en woonvraag van jongvolwassenen in de jeugdzorg en de overgang naar 18+ te versoepelen.

Armoede en schulden

De publiekscampagne Gauw Daarbij is in oktober gestart. Er zijn minder aanvragen voor schuldhulpverlening geweest, maar opvallend is dat geen uitval is geweest tussen aanmelding en intakegesprek. Er zijn ervaringsdeskundigen opgeleid als ervaringscoaches voor mensen met schulden.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

338
Afname aantal langdurig bijstandgerechtigden met 338
Toename i.p.v. afname aantal jongeren met jeugdbescherming
66%
Afname i.p.v. toename van % inwoners tevredenheid over deelname aan de samenleving