Energie en klimaat

Lasten * € 1.000

28.931

Baten * € 1.000

31.296

Percentage van totale uitgaven

10%

Waar staat het programma voor?

De gemeente handhaaft het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. In aanvulling hierop wordt 2040 als streefdatum vastgesteld voor een gasvrije stad. Om dit te realiseren is een grootschalige energietransitie nodig met als doel om volledig over te gaan van de huidige milieubelastende energiebron naar een volledig duurzame en voor iedereen betaalbare energievoorziening. Op het gebied van klimaatadaptatie, bodemproblematiek, groen en water wil de gemeente werken aan een toekomstbestendige stad met droge voeten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wat heeft Gouda bereikt?

Klimaatadaptatie: water en groen

Van de vastgestelde klimaatadaptatiestrategie zijn in 2020 meerdere acties uitgevoerd. Een subsidie voor groenblauwe daken biedt de mogelijkheid voor meer waterberging en groen in de stad. Bij rioleringsprojecten is het meekoppelen van klimaat- en groenopgaven een uitgangspunt. De inzet op meer en kwalitatief beter groen draagt bij aan het tegengaan van overlast van water, hitte en droogte.

Bodemdaling

Gouda ligt in een gebied met sterke bodemdaling. De gemeente wil samen met partners werken aan een innovatieve aanpak. De vaststelling van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad na een intensief participatietraject is een eerste stap in de bijdrage aan een toekomstbestendige stad.

Energietransitie: gasloos bouwen en wonen

Met diverse partners in de stad is gestart met een grootschalig traject voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Er wordt gewerkt aan de beleidskeuzes voor een aardgasvrije stad. Daarnaast is een campagne gestart om bewoners en ondernemers te inspireren en ondersteunen bij het aardgasvrij-ready maken van hun pand. De gemeente geeft zelf een goed voorbeeld: Lekkenburg 1 is verduurzaamd, buurtservicecentrum Van Noord heeft nu als eerste gemeentelijke pand gasloze installaties.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

118
4 kg meer restafval per huishouden dan in 2019, maar 81 kg minder dan in 2016
8593
8.593 m2 openbaar groen erbij in de bestaande stad
16,4
16,4 kiloton minder CO2 uitstoot door de gebouwde omgeving