Balans per 31 december 2020: passiva

PASSIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2019

ultimo

2020

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

71.266

77.959

Algemene reserve

29.283

28.452

Bestemmingsreserves

33.032

37.715

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

8.951

11.793

Voorzieningen

35.446

39.199

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.753

7.598

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

9.357

9.022

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

18.336

22.578

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

248.499

275.024

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

248.333

274.837

- overige binnenlandse sectoren

27

23

- waarborgsommen

140

165

TOTAAL VASTE PASSIVA

355.211

392.182

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

44.011

20.435

Kasgeldleningen

30.000

10.000

Banksaldi

356

4.105

Overige schulden

13.654

6.330

Overlopende passiva

17.987

28.924

Nog te betalen bedragen

15.908

24.613

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Rijk

1.316

3.731

- Overige Nederlandse overheidslichamen

480

319

Overige vooruit ontvangen bedragen

282

261

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

61.997

49.359

TOTAAL GENERAAL

417.209

441.541

BORG- EN GARANTSTELLINGEN

30.567

30.317