Programma 4 Sociaal domein

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

123.125

143.255

140.863

2.392

V

Baten

-27.388

-38.804

-39.853

1.049

V

Saldo van baten en lasten

95.737

104.451

101.010

3.440

V

Mutaties in reserves

-4.400

-3.246

-3.246

0

Gerealiseerd resultaat

91.336

101.205

97.765

3.440

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Statushouders

In 2020 is in verband met het uitstel van de ingangsdatum vanuit beleid minder ingezet op de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering. Daarnaast was er budget gereserveerd om een programma voor de bestaande groep te ontwikkelen. In totaal is sprake van een voordeel van € 407.000.

Maatschappelijke ondersteuning

Een voordelig verschil van € 150.000 wordt verklaard door positieve mutaties uit circulaires.

6.2 Wijkteams

Sociaal Teams

Het project Onafhankelijke clientondersteuning, uitgevoerd met extra middelen van het Rijk, heeft door corona vertraging opgelopen. Het project wordt in 2021 afgerond. Deze middelen worden overgeheveld naar 2021. Daarnaast is de subsidie voor het sociaal team voor € 115.000 lager toegekend dan begroot. Het totale voordeel binnen dit taakveld bedraagt € 219.000.

6.3 Inkomensregelingen

Armoedebeleid

Het afgelopen jaar zijn extra middelen ingezet om kinderen digitaal onderwijs te kunnen laten volgen (aanschaf laptops). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nadeel op het budget van € 68.000. In het begin van het jaar leek er minder beroep gedaan te worden op de sportvoucherregeling waardoor het budget omlaag bijgesteld is; gedurende het jaar is dit toch weer toegenomen waardoor er een nadeel is onstaan tov de begroting van € 72.000.Voor het overige zijn er een aantal kleinere afwijkingen op de andere posten binnen armoedebeleid (nadeel € 49.000).

Kwijtscheldingen rioolheffing/ afvalstoffenheffing en OZB

Voor een bedrag van € 153.000 is meer kwijtschelding verleend dan begroot. De verdere toelichting op deze post vindt plaats bij de verschillenanalyse binnen programma 2, Energie en Klimaat, taakveld 7.2 Riolering en taakveld 7.3 Afval.

Voorziening bijstandsvorderingen

De inbaarheid van uitstaande bijstandsvorderingen wordt jaarlijks opnieuw ingeschat en geactualiseerd. Dit percentage wordt obv historie voor 2020 ingeschat op 75% als zijnde niet inbaar. Omdat de vorderingen toegenomen zijn in 2020 wordt er een extra dotatie gedaan aan de voorziening om dit af te dekken. Dit levert ten opzichte van de begroting een nadeel op van € 138.000. Daartegenover staat echter het voordeel op de extra baten die opgenomen zijn onder de andere posten binnen de inkomensregelingen.

BBZ

Zowel de uitgaven als de inkomsten van de zelfstandigen zijn lastig vooraf te ramen. Door corona is er minder beroep gedaan op de BBZ (wel op de Tozo-regeling). Per saldo levert dit een voordeel op van € 151.000.

Tozo

Per saldo is er op de baten en lasten € 288.000 voordeel ten opzichte van de begroting. Van het Rijk heeft Gouda € 1,088 miljoen aan compensatie ontvangen voor de extra uitvoeringskosten die zijn ontstaan door deze regeling. Ruim € 800.000 is met de 2e begrotingswijziging al toebedeeld aan andere begrotingsposten. Voor het restantbedrag heeft geen begrotingswijziging plaatsgevonden maar deze kosten zijn, verdeeld over verschillende posten wel gemaakt (zie ook 'UItvoeringskosten inkomensregelingen').

Bijstandsverlening en Inkomensvoorziening

De aantallen uitkeringsgerechtigden zijn in 2020 gestegen met 146 naar totaal 1733 op 31 december 2020. Dit heeft geleid tot extra uitgaven maar door de bijstelling van het macrobudget naar boven vanwege de ontstane economische situatie is er over het hele jaar een positef saldo van € 1,4 miljoen ontstaan op de participatiewet-uitkeringen. Omdat met de 3e begrotingswijziging al € 1,2 miljoen is afgeraamd (ten gunste van het resultaat) is er nu nog een voordeel te zien van per saldo € 240.000.

Uitvoeringskosten inkomensregelingen

Deze kosten zijn o.a. toegenomen door de extra werkzaamheden die gepaard zijn gegaan met de Tozo-regeling; het nadeel op deze post van € 93.000 wordt gecompenseerd met het voordeel op de post Tozo.

6.4 Begeleide participatie

Sociale Werkvoorziening

Overig voordeel van € 290.000 is ontstaan door positieve effecten van rijkscirculaires (extra uitkeringen mei en september) en inclusief de effecten van ombuigingen 2020.

Een voordeel van € 261.000 wordt voor een deel veroorzaakt doordat coronacompensatiemiddelen SW-bedrijven beschikbaar moeten blijven ter dekking van coronaverliezen SW-bedrijven .

6.5 Arbeidsparticipatie

Begeleiding Werk & Re-integratie

Het voordeel van in totaal € 338.000 heeft betrekking op "Trajecten en Opleidingen" en "Dienstverlening Promen". Door corona konden lang niet alle geplande activiteiten doorgang vinden.

Eigen lasten Participatie

Het voordeel wordt voor € 439.000 veroorzaakt door de correctie compensabele BTW over de jaren 2012-2019. Voor een bedrag van € 439.000 is teveel betaalde BTW terugontvangen nadat bezwaar is gemaakt bij de Belastingdienst.

Regionale Projecten - ESF

Bij deze vaak jaaroverschrijdende projecten is het saldo van lasten en baten budgetneutraal. Het resterende voordeel van € 40.000 wordt voor een groot deel verklaard door afwikkelingen en eindafrekeningen op projecten van voorgaande jaren.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Begeleiding

Het nadeel aan de lastenkant van € 1.188.000 wordt veroorzaakt door de toename in het aantal cliënten, meer indicaties in zwaardere vorm van begeleiding en hogere uitnutting van indicaties.

HBH

De toename van het aantal cliënten en de kosten per cliënt droegen bij aan het nadeel van € 392.000 aan de lastenkant.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

PGB Jeugd

Het aantal jeugdigen dat een PGB toegekend heeft gekregen, was in 2020 lager dan in 2019. Dit leidt tot een voordeel van € 220.000. Een van de oorzaken is dat PGBs met name verstrekt worden voor begeleiding en behandeling. Deze vormen van zorg die in 2020 verhoudingsgewijs minder zijn afgegeven vanwege de coronacrisis.

ZIN Jeugd

In 2020 is het aantal jeugdigen dat jeugdzorg ontvangt, zoals verwacht, stabiel gebleven. De zwaarte van de zorg is iets minder gestegen dan verwacht. Een toename van de kosten heeft zich voorgedaan bij begeleiding en behandeling. Dit is een trendmatige ontwikkeling. De inzet op volumebeheersing binnen de GGZ had een positief effect op het saldo. Dit geldt ook voor Jeugdzorg Plus waar door provinciale sturing en sturing vanuit Gewoon Thuis minder plaatsingen gerealiseerd zijn. Daarnaast heeft de coronapandemie invloed gehad op de verleende zorg en kosten aan jeugdhulp. Tot slot geldt voor het gehele jeugddomein dat de ontwikkeling van uitgaven afhankelijk is van vele variabelen zoals het aantal jeugdigen, de looptijd en de omvang van indicaties en prijs. Het uiteindelijke voordelige verschil op de lasten bedraagt € 1.596.000.

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Beschermd Wonen

Het voordeel van € 1,357 miljoen aan de lastenkant is te verklaren doordat het Innovatiefonds Beschut Wonen en het Doorbraakfonds Maatschappelijke Zorg niet volledig zijn benut. Dit komt, omdat de projecten minder snel van de grond zijn gekomen dan verwacht. Daarnaast wordt € 900.000 van het voordeel gebruikt ter dekking van het tekort op Maatschappelijke Opvang. Het voordeel aan de batenkant van € 255.000 wordt veroorzaakt doordat er door de groei van het aantal cliënten meer Eigen Bijdrage is geïnd dan begroot.

Maatschappelijke opvang (MO)

Uitgaven voor MO worden gedekt vanuit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (DU MO) en het budget voor Beschermd Wonen. Omdat er niet voldoende middelen in de DU MO zitten om het geheel aan activiteiten dat onder dat budget staat te financieren, wordt een deel van het budget van Beschermd Wonen hiervoor ingezet. De kosten in 2020 zijn hoger dan normaal door extra uitgaven door corona.

Vrouwenopvang (VO)

Het voordeel aan de lastenkant is te verklaren doordat er in de septembercirculaire extra middelen vanuit het Rijk zijn ontvangen. Hier was niet op gerekend. Daarnaast zijn in verband met corona minder uitgaven gedaan met betrekking tot 'oplossing noodbedden', 'schade traditionele praktijken' en 'Veilig Thuis' dan begroot. Het nadeel aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat € 65.000 van de begrote SPUK-middelen (€ 73.800) betrekking hebben op 2021 en daarom ten gunste van dat jaar zijn gekomen.

6.82 Ge-escaleerde zorg 18+

JBJR

De extra jeugdmiddelen van ruim € 5 miljoen die met het 2e ijkmoment beschikbaar zijn gesteld, zijn volledig ten gunste van het ZIN Jeugd-budget gekomen. Ongeveer € 200.000 hiervan is echter bestemd voor JBJR. Daarnaast is er sprake van een stijging die in 2019 reeds is ingezet en in 2020 heeft doorgezet. Dit is terug te voeren op een stijging in de aantallen cliënten en de gemiddelde prijs per cliënt.