Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

9.157

10.424

10.269

155

V

Baten

-171

-376

-269

-108

N

Saldo van baten en lasten

8.986

10.048

10.000

48

V

Mutaties in reserves

-2

-238

-236

-2

N

Gerealiseerd resultaat

8.983

9.809

9.764

46

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

1.2 Openbare orde en veiligheid

Weerbaarheid bestuur

De besteding van deze van het Rijk ontvangen middelen kon in verband met coronaprioritering niet plaatsvinden. Daardoor is € 120.000 niet tot besteding gekomen.

Rijksgelden radicalisering

Van het beschikbare budget van € 205.000 is in verband met corona slechts € 18.000 uitgegeven. Derhalve een nadeel van € 187.000.

Toezicht en handhaving parkeren

Zowel handhaving op fietsparkeren als op het reguliere (betaald) parkeren was in 2020 ondergeschikt aan prioriteiten als gevolg van corona. Op basis van de uren-nacalculatie is meer tijd aan corona-gerelateerde zaken besteed en minder aan de oorspronkelijke kern-handhavingstaken. Binnen dit taakveld is daardoor een voordeel opgetreden van € 98.000.

Turfmarktkerk

In de verdere afwikkeling van dit dossier in 2020 zijn met name juridische kosten en kosten voor adviezen van derden gemaakt. Deze kosten waren niet begroot. In totaal gaat het om € 108.000.