Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

38

1.006

1.361

-355

N

Baten

-180.286

-189.899

-192.721

2.822

V

Saldo van baten en lasten

-180.248

-188.893

-191.359

2.467

V

Mutaties in reserves

500

2.374

2.337

36

V

Gerealiseerd resultaat

-179.748

-186.519

-189.022

2.503

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

0.61 OZB woningen

De meeropbrengst voor OZB woningen van € 259.000 wordt veroorzaakt door een hogere totale WOZ-waarde (als gevolg van areaaluitbreiding en een stijgende marktwaarde). Daarnaast zijn een aantal aanslagen in 2020 opgelegd betreffende voorgaande belastingjaren.

0.62 OZB niet-woningen

Ook bij de OZB eigendom niet-woningen is sprake van een meeropbrengst van in dit geval € 288.000. Bij de begroting is uitgegaan van een te lage totale WOZ-waarde. Daarnaast is een aantal aanslagen in 2020 opgelegd betreffende voorgaande belastingjaren.

0.63 Parkeerbelasting

De achterblijvende parkeeropbrengsten als gevolg van de coronamaatregelen zijn minder dan verwacht. Daarnaast zijn er meer parkeervergunningen afgegeven. Dit leidt tot een positief verschil van € 599.000 aan de batenkant.

0.7 Algemene uitkering

De uitkering uit het gemeentefonds is € 1,4 miljoen hoger dan geraamd. Van dit bedrag is € 1,1 miljoen beschikbaar gekomen via de decembercirculaire 2020. Ook is € 0,1 miljoen ontvangen op basis van de maartbrief 2021. De overige bedragen betreffen nacalculaties en bijstellingen over de jaren 2018 en 2019.

0.8 Overige baten en lasten

Gedetacheerd personeel

De gemeente Gouda heeft € 283.000 extra ontvangen als gevolg van het detacheren van personeel. Daartegenover waren de salarislasten € 654.000 hoger dan begroot.

ROO niet-actieven

Op basis van nieuwe afspraken zijn medewerkers eerder van de loonlijst afgegaan dan aanvankelijk begroot. Dit levert een meevaller op van € 179.000 ten opzichte van de laatste begrotingswijziging.

Stelposten en taakstellingen

Enkele budgetten voor taakmutaties binnen de uitkering uit het gemeentefonds zijn op een algemene post blijven staan. De hiermee gemoeide bedragen voor in totaal € 402.000 vallen vrij in het rekeningsaldo.