Besluit bij Jaarstukken 2020

(voorgesteld) besluit van

de gemeenteraad

dossiernummer 5132

onderwerp

Jaarstukken 2020

De raad van de gemeente Gouda

gelezen het voorstel van d.d. 1 juni 2021,

gelet op Titel IV van de Gemeentewet;

besluit:

1. De jaarstukken 2020 vast te stellen;

2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2020, zijnde € 11.792.917 positief, vast te stellen en over te gaan de volgende resultaatbestemming:

a. € 1.114.880 toe te voegen aan de regionale reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;

b. € 259.263 te onttrekken aan de reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen;

c. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 10.937.300, toe te voegen aan de algemene reserve.

3. De reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen op te heffen.

4. De einddatum te wijzigen van de in hoofdstuk 10.1.3 van de jaarstukken 2020 opgenomen kredieten, waarvan de einddatum is bereikt maar waarvan de werkzaamheden niet zijn beëindigd

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021.

De raad der gemeente voornoemd,

griffier

voorzitter

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

mr. drs. P. Verhoeve