Rente

Renteresultaat

Het voordelig renteresultaat voor 2020 komt uit op € 0,9 miljoen, € 0,6 miljoen lager dan de primitieve begroting:

  • In 2020 is € 7,6 miljoen aan rentekosten geboekt. Dit € 0,8 miljoen lager dan de primitieve begroting, waarin € 8,4 miljoen was opgenomen. Deze lagere rentelast wordt met name veroorzaakt door de onder 4.4.2 in deze paragraaf nader toegelichte omzettingen in 2020 in de langlopende leningenportefeuille.
  • Via de methodiek van de renteomslag is in totaal € 8,0 miljoen aan rentelasten omgeslagen over de activa en daarmee doorbelast aan de taakvelden. Dit is € 1,5 miljoen lager dan de primitieve begroting, waarin € 9,5 miljoen was opgenomen. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door de verlaging van de intern gehanteerde omslagrente van 2,75 naar 2,25 %. De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd bedraagt € 357 miljoen
  • De renteomslag naar grondexploitaties bedraagt € 0,5 miljoen. In de primitieve begroting is eveneens € 0,5 miljoen opgenomen.

De afwijking tussen de toegestane aan taakvelden toe te rekenen rentelasten van € 7,1 miljoen en de werkelijk toegerekende rente van € 8,0 miljoen bedraagt € 0,9 miljoen, oftewel 13 %. Volgens de kaders vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht tot nacalculatie van het omslagpercentage als de afwijking groter of gelijk aan 25% is (beneden deze grens is dit optioneel). Over 2020 is niet tot correctie overgegaan.

Met onderstaand schema wordt invulling gegeven aan dit inzicht:

Schema rentetoerekening jaar 2020

BBV

Omschrijving

Rekening 2020

a

De externe rentelasten voor de korte en lange financiering

7.716

b

De externe rentebaten

-193

Saldo rentelasten en rentebaten

7.524

c

De rente die aan de grondexploitaties moet worden doorberekend

-499

c

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

7.024

d1

Rente over eigen vermogen

-

d2

Rente over voorzieningen

-

De werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente

7.024

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

8.030

f

Renteresultaat op het taakveld treasury

1.005

Gehanteerde rentetarieven

De gehanteerde rentetarieven zijn als volgt:

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Jaarrekening 2020

Omslagrente

2,75%

2,75%

2,25%

Rekenrente over boekwaarde grondexploitaties

2,71%

2,56%

2,42%

Rekenrente in de grondexploitaties

3,00%

3,00%

2,42%

De hoogte van de omslagrente, de rente over de boekwaarden van de grondexploitaties en de hoogte van de rekenrente in de grondexploitaties zijn vastgesteld op basis van de kaders die het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) hiervoor stelt. De afwijking tussen de in de primitieve begroting 2020 aangegeven rentepercentages en de werkelijk in 2020 gehanteerde wordt veroorzaakt door de lage rentepercentages waartegen eind 2019 en in 2020 langlopende financieringsmiddelen zijn aangetrokken en/of omgezet.