Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies uit de paragraaf financiering zijn:

  • De omvang van de schuldpositie per 31 december bedraagt € 249 miljoen en ligt ruim onder het schuldenplafond van € 305 miljoen.
  • De omvang van de schuldpositie per 31 december ligt € 19 miljoen lager dan eind 2019 en € 19 miljoen lager dan begroot.
  • In 2020 is een tweetal aflossingsvrije BNG-leningen met een omvang van € 23 miljoen omgezet naar een lineair lossende lening tegen een laag rentepercentage (1,49% in plaats van 1,59% en 1,62%).
  • In 2020 is de looptijd van een NWB-lening met een omvang van € 13,9 miljoen verlengd waardoor een lager rentepercentage (2,88% in plaats van 4,93%) kon worden gerealiseerd.
  • Op 1 juli 2020 is een langlopende geldlening van € 40 miljoen opgenomen tegen een rentepercentage van 0,11%. Deze lening is gesloten om toekomstige investeringen te kunnen financieren en te profiteren van het geringe rentepercentage.
  • Het renteresultaat bedraagt € 0,9 miljoen (13%); hiermee wordt voldaan aan BBV-normering.
  • Er is voldaan aan de voorschriften vanuit de wet Fido (kasgeldlimiet en renterisiconorm).
  • In 2020 heeft de periodieke actualisatie van het treasurystatuut plaatsgevonden. Het treasurystatuut 2020 is op 1 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.