Beleid

Het financieringsbeleid wordt uitgevoerd door de treasury van de afdeling Financiën en gedurende het jaar getoetst door het treasury comité. Het treasuryproces wordt in control gehouden door een adequate administratieve organisatie en interne controle, vastgelegd in het handboek treasury en het handboek borgstellingen. Het financieringsbeleid is er op gericht een efficiënte financiering te realiseren. De gemeente doet dat door op grond van de liquiditeitsplanning en de analyse van de meerjarige financieringsbehoefte te streven naar een optimale verhouding tussen kortlopende en langlopende financieringsmiddelen, rekening houdend met marktontwikkelingen.

Bij de begroting 2020 zijn de volgende speerpunten van treasurybeheer en beleid vastgelegd:

Prioriteiten

Doelstelling

Realisatie

Beheersen omvang leningenportefeuille

Blijven onder het schuldenplafond 31-12-2020 van € 305 miljoen  

De werkelijke schuldpositie op 31-12-2020 bedroeg € 241 miljoen en is daarmee ruim binnen de doelstelling gebleven.

Beheersen financieringsbehoefte

  • Kasgeldlimiet: 8,5%
  • Renterisiconorm op vaste schuld: 20%
  • Limiet schatkistbankieren 0,75%
  • Kasgeldlimiet < 8,5%
  • Renterisico vaste schuld < 20%
  • Per 31-12-2020 kortlopende uitzetting bij Agentschap ministerie van Financiën in lijn met spelregels rondom schatkistbankieren

Beheersen renterisico's

Zo goedkoop mogelijk financieren en risico’s tijdig signaleren en beperken

  • De financieringsbehoefte is waar mogelijk met kort geld gedekt, binnen de wettelijke kaders van de kasgeldlimiet.
  • Een aantal aflossingsvrije leningen is omgezet naar laagrentende lineaire leningen
  • De looptijd van een bestaande langlopende lening is verlengd waardoor een lagere rentevergoeding werd gerealiseerd
  • Een laagrentende langlopende geldlening aangetrokken om toekomstige investeringen uit te financieren

Onderhouden administratieve organisatie van de treasuryfunctie

Van treasurytransacties is een getekende dealslip aanwezig.

In 2020 zijn handboeken treasury en borgstellingen geactualiseerd.

Onderhouden cashflowprognose

De cashflowprognoses met een horizon van < 2 jaar is voldoende betrouwbaar.

Cashflowprognose is voldoende betrouwbaar voor beheersing van het wettelijk kader. De gerealiseerde cashflow is desondanks vaak lager dan geprognotiseerd.

Treasurystatuut

In 2019 en 2020 is gewerkt aan het actualiseren van het treasurystatuut 2015 zodat het blijft voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Het treasurystatuut 2020 is op 1 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en overeenkomstig de voorschriften gepubliceerd.

In deze actualisatieslag zijn de handboeken Treasury en Borgstellingen meegenomen. Deze handboeken geven invulling aan een adequate vastlegging van de Administratieve Organisatie en de Interne Controle van de treasuryprocessen en de processen rondom het afgeven en beheersen van borgstellingen. Beide handboeken zijn in januari 2020 door het college vastgesteld.

Duurzaamheid

In het treasurystatuut is vastgelegd dat de gemeente Gouda streeft naar de aanschaf en het gebruik van duurzame financiële producten en de samenwerking met duurzame, financiële instellingen.De in 2020 gesloten geldleningen en omgezette geldleningen hebben alle via hetzij BNG Bank hetzij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) plaatsgevonden.

Beide banken hebben actief beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (voor meer informatie zie o.a. www.bngbank.nl/mvo en nwbbank.com/over-nwb-bank/onze-strategieen)en kwalificeren daarom als duurzame financiële instellingen. Dit wordt bevestigd door een toonaangevend ratingbureau op het gebied van duurzaamheid Oekom Research die zowel BNG Bank als NWB beschouwt als duurzame koplopers in de bancaire sector. Als sterke punten ziet Oekom onder meer het sterke maatschappelijke karakter van de leningenportefeuilles en de initiatieven op het gebied van financiering van duurzame investeringen. Hiermee is aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarde voldaan.