Inleiding

In deze paragraaf wordt besproken hoe de gemeente Gouda in 2020 is omgegaan met de vermogenspositie, met het beheer van de geldstromen en met het beheersen van de renterisico's. Ook de uitvoering van het in de begroting 2020 voorgenomen treasurybeleid komt aan bod.