Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.

Voor vijf van de voorgeschreven indicatoren moet de gemeente putten uit eigen gegevensbronnen. Alle indicatoren vallen onder het taakveld Bestuur en ondersteuning. Zie onderstaand overzicht.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

Wettelijke indicatoren op basis van eigen bronnen

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

n.v.t.

n.n.b.

n.v.t.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2019

6,20

n.n.b.

6,3

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2019

€ 596

n.n.b.

€ 638

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2018

n.v.t.

n.n.b.

20%

21,8%

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

2019

7%

n.n.b.

6,3%