Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

28.471

29.280

27.785

1.495

Baten

-3.163

-3.666

-4.655

989

Saldo van baten en lasten

25.308

25.614

23.130

2.484

Toevoegingen aan reserves (lasten)

660

660

660

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-955

-1.291

-1.008

-283

Gerealiseerd resultaat

25.013

24.983

22.782

2.201

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur - Lasten

3.704

4.336

3.860

476

0.1 Bestuur - Baten

-61

-67

-76

9

Saldo

3.643

4.269

3.785

484

0.2 Burgerzaken - Lasten

1.959

1.964

1.963

1

0.2 Burgerzaken - Baten

-830

-890

-836

-53

Saldo

1.129

1.074

1.126

-52

0.4 Overhead - Lasten

22.808

22.980

21.962

1.018

0.4 Overhead - Baten

-2.272

-2.709

-3.743

1.034

Saldo

20.536

20.271

18.220

2.051

Totaal saldo taakvelden

25.308

25.614

23.130

2.484

Verschillenverklaring

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

0.1 Bestuur

476

V

9

V

Op basis van de door PWC uitgevoerde berekening ten behoeve van de voorziening Pensioenaanspraken (voormalig) wethouders op basis van de beschikbare informatie is een dotatie aan de voorziening van € 93.000 nodig in plaats van de geraamde € 500.000.

407

V

I

Overig

69

V

I

9

V

I

0.2 Burgerzaken

1

V

53

N

De baten uit hoofde van reisdocumenten en rijbewijzen zijn na de aangescherpte coronamaatregelen in de tweede helft van het jaar lager.

46

N

I

Overig

1

V

I

7

N

I

0.4 Overhead

1.018

V

1.034

V

Per jaareinde worden de formatieve inzet en overige overheadkosten toegerekend aan grexen, investeringen, kostenplaatsen en projecten. De personele inzet wordt toegerekend op basis van een verdeelsleutel op basis van direct toe te schrijven uren. Verschil in gerealiseerde en al dan niet voorziene en daarmee geraamde mutaties in de formatie en inzet resulteert in € 600.000 meer doorbelaste personele kosten.
De toerekening van overige overhead wordt gedaan op basis van een P x Q berekening, waarbij de Q-component de toegerekende uren betreffen en de P-component een berekend overheadtarief per uur. Dit overheadtarief per uur en de toegerekende uren verschillen ten opzichte van het gehanteerde tarief en de toe te rekenen uren bij de opstelling van de begroting, waardoor de doorbelasting € 455.000 verschilt.

455

V

I

1.055

V

I

Aan portfoliomanagement en ICT-overeenkomsten is minder uitgegeven (€ 623.000). Dit betreffen veelal kosten voor ingehuurde derden, licenties en abonnementen en onderhoud. De meer ingehuurde derden voorgaand jaar, de minder ingezette consultants in 2020 en prijsvoordelen tellen op tot vorenstaand voordeel.

623

V

I

Overig

60

N

I

21

N

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag

V/N

I/S

Reserve Organisatieontwikkeling - De Reserve Organisatieontwikkeling wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. In 2020 is € 660.000 conform begroting aan deze reserve toegevoegd. De onttrekking binnen dit programma bedroeg € 497.000, deze werd begroot op € 780.000. Daarnaast is € 36.000 onttrokken binnen programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

283

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Verschil

Automatisering

400

397

3

Audiovisuele middelen vergadercentrum raad

489

486

3

Huisvesting - Door corona heeft het nadenken over hoe het kantoorconcept er uitziet en/of meer of minder moet worden vervangen in 2021 vertraging opgelopen. Er heeft geen verdere inventarisatie van waar nog aanvullende maatregelen nodig zijn plaatsgevonden. Afronding hiervan vindt plaats in 2021.

159

80

80

Totaal

1.048

963

85