Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Ruimte voor initiatieven

Participatie

Op diverse plekken in de organisatie zijn medewerkers aangesteld voor bewonersparticipatie en -initiatieven. Zo krijgen afdelingen meer oog en aandacht voor inbreng die belanghebbenden in de stad kunnen hebben. Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met de participatiemedewerkers wanneer zij initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan extra speeltoestellen, meer groen in een buurt of het plaatsen van borden, bankjes of plantenbakken. Of, in voorkomende gevallen, zelfs een andere weginrichting.

Goudse wijkteams
De Goudse wijkteams ontvingen ook dit jaar € 3.000 als werkbudget voor communicatie en kleine uitgaven. Om activiteiten van wijkteams die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, energietransitie en groen mogelijk te maken, zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor 2020. Voor € 20.000 konden de wijkteams gezamenlijke voorstellen indienen. Onder andere de volgende projecten zijn met dit budget gerealiseerd: verfraaiing afvalbakken (Raambuurt), bijdrage Energie Coöperatie (Plaswijck), opknappen van de volière (Nieuwe Park), inrichting van wijkgebouw de Buhne (Achterwillens), wijkvergroening (Korte Akkeren) en fitnesstoestellen in het park (Oost).

Stichting GoudApot
Stichting GoudApot ontvangt 240.000 euro subsidie van de gemeente Gouda om inwonersinitiatieven te stimuleren in de stad. Vrijwillige medebewoners verstrekken geld en adviezen aan Goudse initiatiefnemers die de straat, de wijk of de stad een stuk leuker of beter wil maken. Alle aanvragen worden direct online gepubliceerd en de stichting verantwoordt haar uitgaven jaarlijks aan de gemeente. In 2020 is er circa 210.000 euro uitgekeerd door de stichting. Er zijn 168 aanvragen ingediend, waarvan er 105 gedeeltelijk of volledig zijn toegekend.

Regionale samenwerking

Op belangrijke dossiers wordt samengewerkt met diverse gemeenten in de omgeving van Gouda, zowel dichtbij als verder weg, zoals met Alphen aan den Rijn en Woerden. Regionale samenwerking is een belangrijk aspect van de Goudse Toekomstvisie.

Regio Midden-Holland

In de regio Midden-Holland werken de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen om de belangen van de regio te behartigen. Dit gebeurt in de vorm van een netwerksamenwerking en rond vijf inhoudelijke tafels. Als inhoudelijke basis is een gezamenlijke strategische agenda opgesteld. Vanuit de wens om focus aan te brengen werken de gemeenten in Midden-Holland aan een viertal inhoudelijke en ‘tafeloverstijgende opgaven’ die opgenomen zijn in deze nieuwe strategische agenda “De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding”. De Economische visie Midden-Holland en de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit geven een koers aan als uitwerking van de strategische agenda. Uitgewerkt is waar de regio op inzet, hoe de omgeving wordt betrokken en wat de speerpunten daarbij zijn. Midden-Holland gaat bijdragen aan de duurzame verstedelijking van Zuid-Holland. Midden-Holland is een bijzonder gebied: veel ruimte, groen, prachtige natuurgebieden, maar ook de historische stad Gouda, volop stedelijke ontwikkeling en een goede bereikbaarheid. Daarnaast is op initiatief van het dagelijks bestuur gestart met strategische herpositionering van Regio Midden-Holland. Dit vond plaats in het najaar tijdens een tweedaagse met dagelijks bestuur en voorzitters van de bestuurlijke tafels.

In 2020 is onder andere verder gewerkt aan:

  • Het realiseren van de economische visie Midden-Holland in afstemming met de bestuurlijke overleggen Sociaal Domein, Verkeer en Vervoer, Ruimte Wonen, Duurzaamheid en het Bestuurlijk Platform Slappe Bodem. De visie is opgesteld door de vijf gemeenten én vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen;
  • De Lobby bij Rijk en Provincie ten behoeve van het project “Realisatie directe verbindingen tussen N11 en A12 in Westelijke richting (Bodegravenbogen)” en het project “Verbreden A20: Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe aquaduct”;
  • Het opstellen van een nieuw regionaal plan voor innovatie in de opvang, dat is goedgekeurd door het Rijk;
  • De realisatie van 2% minder jeugdbeschermingsmaatregelen met verblijf en het inrichten en besturen zorg- en veiligheidshuis met regio Holland Rijnland;
  • De oprichting regionaal meldpunt zorgfraude;
  • Het realiseren van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit in afstemming met de tafels Verkeer en Vervoer, Economie Onderwijs Arbeidsmarkt en Duurzaamheid;
  • Het vanuit de tafel Duurzaamheid afstemmen met de Stuurgroep Regionale Energie Strategie Midden-Holland, waar naast de Midden-Hollandgemeenten ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden, en maatschappelijke partners plaatshebben.

Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. Een belangrijk resultaat van de samenwerking is de RegioDeal Bodemdaling. De uitwerking van de RegioDeal krijgt op dit moment vorm in verschillende projecten, zoals het kenniscentrum Bodemdaling en monitoring van de uitkomsten.

In het kader van Gebiedsgericht werken zijn diverse projecten gestart rond drie samenwerkingstafels; Water, Groen en Vrije tijd, Infrastructuur en Bodemdaling en Groene Hart Werkt! Momenteel worden deze projecten geëvalueerd. Ook wordt er binnen de samenwerking gewerkt aan een meerjarige Gebiedsagenda. Deze Gebiedsagenda richt zich op ruimtelijke ontwikkeling, duurzaam leven en toekomstbestendig landschap. Het doel van de Gebiedsagenda is om de kracht van de regionale positie van Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden expliciet te maken en partijen te verleiden tot samenwerking en investeringen.

Tot slot werken Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden in 2020 aan een bidbook met als doel om het VNG-congres in 2023, in deze regio te organiseren (in verband met corona is dit een jaar verschoven).