Overhead

Inleiding

Het BBV schrijft voor dat in het programmaplan een overzicht van de overhead wordt opgenomen. Doordat de overhead in een apart overzicht verantwoord wordt, ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Het idee is dat de begroting transparanter wordt en dat de raad beter kan sturen op de kosten van overhead. Daarnaast kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.

Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld Overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.

Vanwege administratief technische redenen heeft de gemeente ervoor gekozen de overhead in de programmabegroting 2019-2022 onderdeel uit te laten maken van programma 7 Bestuur en organisatie.

Toelichting op de overhead

Voorbeelden van kosten die tot de overhead worden gerekend zijn de salarislasten van leidinggevenden en van medewerkers van de afdeling financiën. Ook de exploitatielasten van het Huis van de Stad maken deel uit van de overhead.

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, worden de overheadkosten centraal begroot. Voorheen werden deze kosten verdeeld over de programma’s en niet apart inzichtelijk gemaakt.

De overheadkosten (inclusief het bedrag dat is toegerekend aan externe kostendragers) bedragen in het jaar 2020 € 18,2 miljoen en zijn daarmee 6,2% van de totale lasten (excl. mutaties reserves).

Voor het specificeren van de overheadkosten hanteert de gemeente Gouda een indeling in elf onderdelen.

Onderdeel

Toelichting

Directie

Kosten van dedrie directieleden en de bijbehorende management ondersteuning.

Primair proces

Loonkosten van het personeel die niet direct aan een taakveld kunnen worden toegerekend, zoals alle leidinggevenden in het primaire proces en ondersteuning in het primaire proces (managementassistentes en administratieve medewerkers).

Bestuursondersteuning en Communicatie

Kosten die worden ingezet ten behoeve van de interne en externe communicatie en de bestuursondersteuning.

Concernstaf

Kosten die gemaakt worden ten behoeve van interne controle en advies.

Informatisering en Automatisering

Kosten die gemaakt worden voor het aanschaffen van hardware- en software, licenties, onderhoud, systeem- en netwerk beheer, helpdesk, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Ook vallen hier de telefoonkosten, de kopieerkosten en de kosten van DIV onder. Hiervoor zijn alle automatisering en ICT kosten doorgelopen en indien van toepassing direct toegerekend aan een taakveld. De overgebleven kosten zijn verantwoord onder overhead.

HRM

Kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer, zoals de salariskosten van de HRM-medewerkers, de kosten van het personeelssysteem, concernbrede opleidingskosten en trainingen, werving en selectie, arbodienst, OR, detachering en kosten organisatieontwikkeling.

Huisvesting

Kapitaallasten en onderhoud die betrekking hebben op het Huis van de Stad, alsmede waterverbruik, energiekosten, schoonmaakkosten, beveiliging en het onderhoud binnen het Huis van de Stad.

Facilitaire zaken

Kosten die betrekking hebben op het callcentrum, catering/kantine en portokosten.

Financiën

Kosten voor het voeren van de administratie, de planning- en controlfunctie en adviesfunctie op het gebied van financiën, treasury en fiscale zaken.

Inkoop

Kosten die worden gemaakt ten behoeve van inkoop, waaronder ondersteuning aanbestedingen, ontwikkelen contractenbank en contractmanagement en de verzekeringen.

Juridische Zaken

Kosten die betrekking hebben op juridische zaken, zoals juridische advieskosten, proceskosten en schadevergoeding.

In het BBV is voor de grondexploitaties, investeringen en voorzieningen een uitzondering gemaakt voor wat betreft het centraal begroten en verantwoorden van overheadkosten. Deze uitzondering is gemaakt omdat het niet toerekenen van de overhead zou leiden tot een nadelig resultaat. De jaarlijkse last zou dan namelijk ineens ten laste van het begrotingsresultaat moeten worden gebracht in plaats van deze toe te rekenen aan het grondbedrijf, de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen. De overhead die door wordt berekend aan deze externe kostendragers bedraagt € 3,7 miljoen.

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven 

Doordat de overhead sinds de BBV-wijziging op een apart overzicht wordt verantwoord en niet worden doorbelast aan de producten in het primaire proces, ontstaat een beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten binnen de programma's. Dit betekent niet dat dat de overhead buiten beschouwing wordt gelaten bij de berekening van de heffingen en tarieven. Deze wordt namelijk extracomptabel (buiten de boekhouding om) berekend ten behoeve van de tariefstelling en om aan te tonen dat de gemeente met deze heffingen geen winst maakt (voor 2020: 6,2%; was 2019: 7,5%). De toegerekende overhead aan de heffingen en tarieven maken onderdeel uit van de in dit onderdeel gepresenteerde kosten van overhead.

Specificatie overhead

Exploitatie - Lasten (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Beheer openbare ruimte

168

139

29

Bestuurs- en managementondersteuning

1.275

1.200

75

Centraal juridische afdeling

1.426

1.453

-27

Concernstaf

585

614

-29

Cultuur, vastgoed en ontwikkeling

2.423

2.432

-10

Directie algemeen

288

356

-68

Directie maatschappelijke ontwikkeling

168

134

33

Directie ruimtelijke ontwikkeling

155

140

15

Facilitaire zaken

2.502

2.429

73

Financiën

472

71

401

Human resource management

2.359

2.297

62

Informatievoorziening en automatisering

6.728

7.077

-349

Inkomen

170

110

60

Interne ondersteuning

0

0

0

Maatschappelijk beleid

191

206

-15

Programma integrale uitvoeringsorganisatie sociaal domein

398

546

-149

Projecten openbare ruimte

362

97

265

Regionale dienstverlening sociaal domein

1.248

1.269

-21

Ruimtelijk beleid en advies

113

242

-129

Services

1.003

954

49

Stadstoezicht

82

-23

104

Veiligheid en wijken

146

134

12

Werk en participatie

265

-73

339

Zorg en welzijn

452

156

296

Totaal

22.980

21.962

1.018

Exploitatie - Baten (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Centraal juridische afdeling

-72

0

-72

Cultuur, vastgoed en ontwikkeling

-113

-104

-10

Facilitaire zaken

-504

-568

64

Financiën

0

-14

14

Human resource management

0

-45

45

Informatievoorziening en automatisering

-1.100

-1.977

877

Maatschappelijk beleid

-18

-42

24

Regionale dienstverlening sociaal domein

-799

-854

55

Ruimtelijk beleid en advies

0

-3

3

Services

0

0

0

Stadstoezicht

0

-9

9

Veiligheid en wijken

-102

-106

4

Werk en participatie

0

-21

21

Totaal

-2.709

-3.743

1.034

Overheadpercentage

Het BBV schrijft voor dat een indicator moeten worden opgenomen in de begroting, welke de totale overheadkosten uitdrukt in een percentage van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Totale overheadkosten (programma totaal)

22.980

21.962

Toerekening externe kostendragers

-2.709

-3.743

Totale overheadkosten (exclusief toerekening)

20.271

18.220

Totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)

296.570

293.156

Berekend overheadpercentage

6,8%

6,2%

Overheadpercentage gebruikt voor toerekening aan heffingen en tarieven

5,0%

5,0%