Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

42.161

46.927

46.904

24

Baten

-16.726

-15.456

-20.910

5.454

Saldo van baten en lasten

25.435

31.471

25.993

5.478

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.870

2.765

2.457

308

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-721

-6.442

-3.500

-2.942

Gerealiseerd resultaat

28.584

27.795

24.951

2.844

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, baten en het saldo weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Lasten

4.953

5.926

5.916

10

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Baten

-4.247

-4.635

-5.740

1.105

Saldo

706

1.291

176

1.115

2.1 Verkeer en vervoer - Lasten

14.260

18.928

17.755

1.173

2.1 Verkeer en vervoer - Baten

-111

-452

-1.769

1.316

Saldo

14.149

18.476

15.986

2.490

2.2 Parkeren - Lasten

1.249

1.190

1.174

15

2.2 Parkeren - Baten

-10

-10

-2

-8

Saldo

1.239

1.180

1.173

7

2.5 Openbaar vervoer - Lasten

125

114

114

0

2.5 Openbaar vervoer - Baten

0

0

0

0

Saldo

125

114

114

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie - Lasten

5.431

5.235

4.998

237

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie - Baten

-100

-160

-257

98

Saldo

5.331

5.075

4.741

334

8.1 Ruimtelijke ordening - Lasten

2.401

2.494

2.597

-103

8.1 Ruimtelijke ordening - Baten

-1

-1

-143

142

Saldo

2.400

2.493

2.454

39

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) - Lasten

10.304

8.542

10.150

-1.608

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) - Baten

-10.304

-7.842

-9.845

2.003

Saldo

0

700

306

394

8.3 Wonen en bouwen - Lasten

3.438

4.499

4.200

300

8.3 Wonen en bouwen - Baten

-1.953

-2.356

-3.155

799

Saldo

1.485

2.143

1.045

1.099

Totaal saldo taakvelden

25.435

31.471

25.993

5.478

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

10

V

1.105

V

Er is sprake van een voordeel op inkomsten erfpacht, verkoop Clematislaan en voormalige onderwijslocatie Oosthoef, realisatie was eind 2020 (na derde ijkmoment) en derhalve niet in de gewijzigde begroting opgenomen.

1.105

V

I

Overig

10

V

I

2.1 Verkeer en vervoer

1.173

V

1.316

V

Dagelijks Onderhoud Grijs - Wegen: Gemeente Gouda heeft € 315.000 meer vergoedingen uit hoofde van degeneratie ontvangen dan geraamd. Deze wordt toegevoegd aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte, aangezien tegenover deze vergoeding te maken kosten uit hoofde van groot onderhoud aan straatwerk/wegen staan. Een hogere dotatie aan de voorziening betekent een hogere last in de exploitatie. Daarnaast is voor € 91.000 aan vergoedingen ontvangen voor uitgevoerde werkzaamheden aan voetpaden, pleinen en straten, waar voor hetzelfde bedrag kosten voor de uitvoer van de werkzaamheden staan.

406

N

I

406

V

I

Dagelijks Onderhoud Grijs: Uit de controle van de accountant blijkt dat € 154.000 minder gedoteerd hoeft te worden aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte voor groot onderhoud aan wegen dan aanvankelijk geraamd werd.

154

V

I

Straatreiniging: In de herfst zijn ten opzichte van hetgeen geraamd meer ten laste van de voorziening Riolering te brengen kosten gemaakt. Dit betreffen straatreinigingswerkzaamheden om onder andere mogelijke verstoppingen van putten en dergelijken te voorkomen. Door vorenstaande zijn minder kosten toegerekend aan straatreiniging.

188

V

I

Gladheidsbestrijding: Door relatief milde weersomstandigheden zijn minder werkzaamheden ten aanzien van gladheidsbestrijding nodig geweest, wat resulteerde in een positievere afrekeningen ten opzichte van geraamd.

78

V

I

Verbetering Doorstroming Verkeer: Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. Dit project heeft vertraging opgelopen, waardoor minder kosten zijn gemaakt. Inmiddels verloopt de realisatie redelijk volgens planning. Hierdoor is er minder onttrokken aan de reserve. Er ontstaan verschillen in de jaarschijven, terwijl de eindwaarde minder fluctueert. De voordelen op het saldo van lasten en baten worden verrekend met de reserve (daar is sprake van een nadeel).

1.125

V

I

926

V

I

Overig

34

N

I

16

N

I

2.2 Parkeren

15

V

8

N

2.5 Openbaar vervoer

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

237

V

98

V

Dagelijks Onderhoud Groen: Als gevolg van onder andere coronamaatregelen is minder dagelijks onderhoud aan Groen uitgevoerd dan aanvankelijk geraamd, dit leidt tot een voordeel in de lasten. Voor een periode hebben alleen urgente dan wel spoedwerkzaamheden doorgang gekregen en hebben derde partijen verdere fysieke uitvoering van werkzaamheden tot een minimum beperkt. De baat van € 90.000 betreft een ontvangen subsidie van de provincie voor werkzaamheden aan de ecologische verbinding Steinse Groen.

171

V

I

90

V

I

Openbaar Groen - Groenfonds: Het voordeel wordt veroorzaakt door een lagere kostenverrekening van groenprojecten met de reserve Groenfonds. Vertraging in de uitvoering is ontstaan door temporisering. Een identiek nadeel doet zich voor bij programma 8, mutaties reserves. Het overige saldo op de lasten Openbaar Groen betreft afzonderlijke kleinere posten.

73

V

I

Overig

7

N

I

8

V

I

8.1 Ruimtelijke ordening

103

N

142

V

Anterieure overeenkomsten: De baten van de anterieure overeenkomsten worden in veel gevallen eerder ontvangen, terwijl de werkzaamheden pas in het jaar daarna worden verricht. Voor 2020 zijn voor het eerst de baten voor een deel doorgeschoven naar het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Dat levert eenmalig een nadeel op.

181

N

I

140

V

I

Omgevingswet: De vertraging in de definitieve besluitvorming met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet heeft er ook voor gezorgd dat een aantal projecten niet in 2020 is uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het batig saldo op de lasten van € 70.000 opnieuw beschikbaar te stellen, zodat er dekking is voor de kosten van deze uitgestelde projecten.

70

V

I

Het beschikbare jaarbudget Planschade hoefde niet aangesproken te worden.

25

V

I

Overig

17

N

I

2

V

I

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

1.608

N

2.003

V

Bij de Grondexploitatie Westergouwe is meer gronduitgifte geweest dan begroot, dat zorgt voor meer inkomsten. Door de verkoop van grond daalt de waarde van de gronden op de balans. Hierdoor treedt een vermindering van de boekwaarde op, wat leidt tot een nadeel op de lasten.
Daarnaast staat tegenover een voordeel op het project Middenwillens een nadeel uit hoofde van een toevoeging aan de reserve.

1.608

N

I

2.003

V

I

8.3 Wonen en bouwen

300

V

799

V

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: Ten opzichte van de begroting waren er meer bouwaanvragen met een welstandstoets. Als gevolg daarvan zijn enerzijds meerkosten personele inzet en anderzijds hogere welstandsleges gerealiseerd.

36

N

I

50

V

I

Wijkontwikkeling: Hier zijn kosten verantwoord, maar heeft de uitvoering vertraging gehad door Flora en Fauna regels bij de sloop. Daarnaast heeft het project Gedenklaan vertraging gekend, maar hebben partijen met de vaststellingsovereenkomsten inmiddels een start gemaakt. Er zijn inkomsten ontvangen voor het project Zuidelijke Stempel Oost en Gedenklaan.

271

V

I

221

V

I

Stadsvernieuwing - WonenBovenWinkels: In de afgelopen jaren zijn subsidiebeschikkingen afgegeven in verband met de te realiseren woningen boven winkelpanden. Ter dekking van deze toekomstige betalingsverplichtingen wordt voorgesteld om het batig saldo van deze post € 116.000 in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen, ter dekking van de uit te betalen subsidies op deze regeling. Het voordeel op de baten heeft te maken met de balansafwikkeling voorgaande jaren, ter dekking van de kosten Restauratie Gemeentelijke Monumenten (programma 5).

116

V

I

53

V

I

Bouw- en Woningtoezicht en Bouwplanbegeleiding Westergouwe: Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door aanvullende personele inzet als gevolg van het toegenomen aantal vergunningaanvragen. Ten opzichte van de bij tweede begrotingswijziging aangepaste begroting konden toch meer bouwprojecten vergund worden, met name in Westergouwe. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op de legesinkomsten.

79

N

I

460

V

I

Funderingsherstel en -vernieuwing: In 2020 is minder dan voorzien gebruik gemaakt van de leningfaciliteiten Fonds Duurzaam Funderingsherstel. De gemeentelijke bijdrage aan dit fonds was derhalve lager.

21

V

I

Overig

7

V

I

15

V

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag

V/N

I/S

Reserve Wijkontwikkeling - Er zijn meer baten en minder lasten op de Wijkontwikkeling, per saldo een voordeel van € 492.000. Conform de Nota Reserves en Voorzieningen wordt dit gestort in de reserve Wijkontwikkeling.

492

N

I

Reserve Versnellen woningbouw en transformatie - Het voordeel op deze reserve wordt gecompenseerd door een nadeel van gelijke omvang op programma 8.

400

V

I

Reserve Zuidelijk stationsgebied - Bij de verbetering van de verkeersdoorstroming is sprake van minder lasten en meer inkomsten. Dit voordeel wordt verrekend met deze reserve, derhalve wordt minder onttrokken aan deze reserve.

2.050

N

I

Reserve Civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen

25

N

I

Reserve Civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

25

N

I

Reserve Groenfonds - Het nadeel op deze reserve wordt gecompenseerd door een voordeel van gelijke omvang op programma 8.

96

N

I

Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens - De onttrekking aan deze reserve is lager, omdat minder kosten zijn gemaakt. Derhalve een nadeel.

346

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Verschil

Verduurzaming vastgoed - Een groot deel van de investeringen voor verduurzaming is verschoven van eerdere jaren naar 2021. Echter, de verduurzaming van vastgoed heeft de afgelopen tijd steeds meer vorm gekregen. In 2020 is er een overschrijding van de investering Verduurzaming Vastgoed 2020 van € 441.000. In 2021 is een budget beschikbaar voor verduurzaming vastgoed van € 1.613.000. Het tekort van 2020 wordt verrekend met het beschikbare investeringsbudget voor vastgoed in het boekjaar 2021.

166

607

-441

Mobiliteitsplan - Betreft jaarschijf 2020. Door de te leggen dwarsverbanden met de No-Regret-maatregelen en toekomstige VCP-maatregelen is niet het gehele budget besteed.

480

114

366

Reconstructie afrit Goudse Poort - Door een scope-wijziging is de uitvoering van dit project opgeschoven naar 2021. De kapitaallasten van deze investering worden verrekend met de Reserve Goudse Poort

85

0

85

Parkeerplan Gouda - De uitgaven ten laste van het Parkeerplan zijn getemporiseerd. De voor 2020 begrote lasten zullen in 2021 optreden.

100

0

100

Investeringen wegen grijs - Vervangingsinvesteringen openbare ruimte: Als gevolg van maatregelen tegen corona zijn niet alle vervangingsinvesteringen in 2020 gedaan.

4.227

3.201

1.026

Totaal

5.058

3.922

1.136