Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Versnelling woningbouw Gouda

Programma versnelling woningbouw

Binnen het programma Versnelling Woningbouw zijn belangrijke stappen gezet voor het realiseren van 200 extra woningen in de categorie sociale huur en 200 woningen in de categorie middenhuur. Deze ambitie krijgt invulling binnen de gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone. In juni 2020 is het Ontwikkelperspectief Spoorzone vastgesteld in de gemeenteraad. Door de gemeentelijke organisatie zijn de ontwikkelende partijen gefaciliteerd bij hun planuitwerking.

Voor de ontwikkeling van de verschillende deellocaties in de Spoorzone zijn de volgende stappen gezet:

 • Voor de transformatie van de Blokkerlocatie is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar ondertekend. De ontwikkeling betreft 600 tot 650 woningen, waaronder ongeveer 120 sociale huurwoningen en ruim 90 middenhuurwoningen;
 • Voor de locaties A1 Oost en A1 West zijn intentieovereenkomsten verlengd. In de plannen zitten ongeveer 400 woningen, waarvan ongeveer 250 sociale huurwoningen;
 • Voor de kavel C1K2 (tussen Rabobank en Cinema Gouda) is een bestemmingsplan vastgesteld in september 2020 voor de realisatie van 156 sociale huurwoningen door Mozaïek Wonen;
 • Voor de door Mozaïek Wonen te realiseren 60 flexwoningen aan Winterdijk 14 zijn een erfpachtovereenkomst en een ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en woningcorporaties ondertekend en is de omgevingsvergunning verleend. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de doelgroepen voor dit project.

Ook elders in de stad gewerkt aan de transformatie van locaties en gebouwen. De inzet is om ook in deze plannen sociale- en middenhuurwoningen gerealiseerd te krijgen.

In 2020 zijn het Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor Westergouwe III vastgesteld. In Westergouwe III komt circa 20% sociale huur, wat een verdubbeling is ten opzichte van de oorspronkelijke 10% sociale huur voor Westergouwe totaal.

Samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen voor sociale woningbouw

De corporaties hebben hun jaarlijkse bieding in kader van de prestatieafspraken gedaan en deze zijn door de gemeente Gouda aanvaard. Op diverse locaties in de stad wordt samengewerkt aan het realiseren van sociale en middeldure huurwoningen:

 • Op diverse locaties in de Spoorzone, zoals omgeschreven onder ‘Versnelling Woningbouw’;
 • Het bestemmingsplan voor de locaties Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel is onherroepelijk verklaard. Hier komen naast 18 koopwoningen ongeveer 60 sociale huurwoningen (inclusief woonvorm voor jongeren met een verstandelijke beperking).;
 • Voor de locatie Livingstonelaan 54 (voormalig Huize Bloemendaal), waar 59 nieuwe woningen inclusief 18 sociale huurwoningen gepland zijn, is een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar ondertekend en is het bestemmingsplan vastgesteld;
 • Het bestemmingsplan voor de Noothoven van Goorstraat/Spoorstraat met 10 sociale huurwoningen en 23 gereguleerde middenhuurwoningen is in juli vastgesteld. Het slopen van de oude bebouwing is gestart;
 • Voor het project Goudshof (voormalige locatie St. Jozefziekenhuis) zijn afspraken gemaakt over 12 gereguleerde middenhuurwoningen;
 • Aan de Bernhardhof 400 (voormalig verzorgingshuis Julianastaete) zijn 64 zelfstandige huurwoningen gerealiseerd, waarvan 58 met een huur onder de kwaliteitskortingsgrens;
 • In Westergouwe is Woonpartners Midden-Holland gestart met de bouw van hun complex met 50 sociale huurwoningen (inclusief woningen voor beschut wonen) op de “Boerderijkavel”.

Regionale strategie en afspraken woningbouw

De woningbouwprogrammering voor Gouda is geactualiseerd en verwerkt in de regionale woningbouwprogrammering Midden-Holland. De regionale programmering is in november 2020 ingediend bij de provincie Zuid-Holland met verzoek om goedkeuring. De regio Midden-Holland is nog in afwachting van een formele reactie.

Integrale aanpak door gebiedsontwikkeling

Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone

Na de vaststelling van het Ontwikkelperspectief Spoorzone in juni 2020 heeft de primaire focus gelegen op het verder brengen van de concrete ontwikkellocaties, zoals A1, Blokker, C1K2, Winterdijk. Het vaststellen van de integrale kaders voor Spoorzone heeft ertoe geleid dat ontwikkelende partijen weten waar ze aan toe zijn en geleidelijk aan steeds meer de handschoen wordt opgepakt. De concrete resultaten hiervan zijn benoemd onder ‘Versnelling Woningbouw’.

Gestuurd is en wordt op een goede, evenwichtige programmering van woningen in combinatie met andere functies in de plint van de gebouwen. Hierdoor kan een goed en leefbaar nieuw stuk stad ontstaan. Er wordt ingezet op het stimuleren van duurzame vervoersvormen zoals fiets, OV en deelauto’s.

Goudse Poort

Met de gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone wordt tevens ingezet op het benutten van transformatiekansen in de omgeving van de Antwerpseweg. Een concreet voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Blokkerlocatie, zoals eerder vermeld.

Zuidelijk stationsgebied

In 2020 is veel voortgang geboekt met de vernieuwing van het zuidelijk stationsgebied. De openbare ruimte is voor meer dan 50% gereed, zoals de Vredebest en het nieuwe busstation. Ook is de bouw van de fietsenstalling gestart. De oostelijke stalling zal begin 2021 in gebruik worden genomen.

Realisatie Westergouwe

In 2020 is veel gebouwd in Westergouwe II. Het grootste deel van bijna 500 woningen in deze fase zijn opgeleverd. Daarnaast is het stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan voor Westergouwe III vastgesteld door de gemeenteraad. In deze fase worden circa 900 woningen gerealiseerd in de periode 2021-2025.

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Naar aanleiding van de behandeling van het Verkeerscirculatieplan (VCP) in de gemeenteraad eind 2019, heeft het college besloten het VCP terug te nemen. Op basis van het plan van aanpak ‘Participatie VCP’ (raadsmemo d.d. 17 december 2019) is in 2020 het participatieproces om te komen tot een breed gedragen VCP gestart. Door de coronamaatregelen was de start pas in september 2020 op aangepaste wijze mogelijk, gericht op besluitvorming voor de zomer van 2021. Parallel aan het participatieproces zijn verschillende varianten en oplossingen verder onderbouwd met onderzoek. De denkrichting voor het VCP is gebaseerd op het door de raad vastgestelde Mobiliteitsplan 2017-2026 en de daarin geformuleerde ambities en beleidsdoelen.

Het participatieproces is verlopen in twee sporen: een spoor met de ondernemersvertegenwoordiging Platform Gouda Onderneemt, en een spoor met alle andere belangenbehartigers van Gouda, gebundeld in de Denktank VCP. Hiervoor zijn diverse sessies geweest en dit loopt door in 2021.

In 2020 is gewerkt aan het realiseren van de no-regret maatregellijst, conform het besluit van de gemeenteraad van 12 november 2019. De volgende projecten zijn ter hand genomen of uitgevoerd (raadsmemo d.d. 9 december 2020):

 • Korte termijn maatregelen Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg;
 • Nadere uitwerking verkeersstructuur Haastrechtsebrug en Goejanverwelledijk;
 • Maatregelen oversteekbaarheid Goudse Houtsingel;
 • Aanpassing kruispunt Kon. Wilhelminaweg – Goudkade (korte termijn maatregel);
 • Inrichten schoolzones (30 km) op Plaswijckweg rond scholen Het Vlot, De Cirkel, De Goudakker.

Gouda fietsstad nummer 1

De volgende projecten en onderzoeken zijn in 2020 gedaan:

 • Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Westergouwe Rotterdam-Gouda (spoorbrug);
 • Verbeteren route Ridder van Catsweg- H de Vrieslaan (incl. aansluiting Bloemendaalseweg) - voorbereiding voor uitvoering;
 • Fietsvriendelijke afstelling verkeerslichten Bleulandweg en Plesmanplein Herinrichting Thorbeckelaan (quick win maatregelen) - voorbereiding van uitvoering;
 • Fietsroute Plaswijck - Haastrechtsebrug - voorlopig ontwerp als input voor herinrichting van diverse wijken;
 • Fietsverbinding fietstunnel Goudse Poort - van Reenensingel - haalbaarheidsonderzoek en voorlopig ontwerp;
 • Doorfietsroute Rotterdam-Gouda - voorbereiding voor de uitvoering;
 • Doorfietsroute Bodegraven- Gouda - regionaal haalbaarheidsonderzoek afgerond;
 • Doorfietsroute Alphen aan den Rijn- Gouda - regionaal haalbaarheidsonderzoek afgerond.

Parkeren slimmer regelen

Het Parkeerplan Gouda 2020 is op 29 januari 2020 behandeld in de gemeenteraad waarbij aangepaste parkeernormen, prijzen en betaaltijden parkeren (geamendeerd) zijn vastgesteld. Naar aanleiding van het Ontwikkelperspectief Spoorzone is mogelijk gemaakt om bij bouwprojecten af te wijken van de parkeernorm door bijvoorbeeld inzet van deelmobiliteit. Dit kan ook voor grotere projecten buiten de Spoorzone worden toegepast.

Als onderdeel van het Verkeerscirculatieplan (VCP) is een parkeermodel opgeleverd om scenario’s door te rekenen ten behoeve van een autoluwe binnenstad. In het VCP zijn maatregelen opgenomen om de bereikbaarheid en benutting van parkeergarages en parkeerterreinen te verbeteren. Voor de uitbreiding van de gebiedsgerichte parkeerregulering is een adviesbureau geselecteerd.

Schone stad

In 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het instellen van een zone voor zero emissie stadslogistiek ter grootte van de binnenstad. Hiervoor is een stappenplan “Zero Emissie Stadslogistiek binnenstad Gouda” opgesteld. Onderdeel van het stappenplan is een uitgebreide effectanalyse naar de economische impact. Aanvullend is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de realisatie van stadsdistributiehubs.

De analyse is uitgevoerd volgens Kosten-Baten Analyse (KBA) systematiek. De conclusie is dat het invoeren van een Zero Emissiezone Stadslogistiek een sterk positief maatschappelijk rendement heeft. Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat er steun is voor de invoering. De zero emissiezone sluit goed aan bij het toekomstige VCP.

Het onderzoeken van maatregelen voor een autoluwe binnenstad, het stimuleren van fietsgebruik en het uitbreiden van de 30km-zones, maakt onderdeel uit van het lopende participatieproces voor het VCP.

Optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer

In 2020 is een haalbaarheidsonderzoek voor de Gouweknoop uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een station aan de lijn Alphen-Gouda binnen de bestaande spoorconfiguratie kan worden ingepast. Op de lijnen Rotterdam/Den Haag-Gouda blijkt dat nu nog niet mogelijk. Het is op deze lijnen afhankelijk van investeringen in het kader van Toekomstbeeld OV 2040 of er ruimte komt voor een extra station. Nader onderzoek vindt plaats in samenhang met de ontwikkeling van de Zuidplaspolder.

In kader van het Verkeerscirculatieplan (VCP) is een onderzoek opgestart naar het optimaliseren van busverbindingen in Gouda. Ook een snelle busverbinding naar Bodegraven en een hop-on-hop-off bus is hierin meegenomen. Besluitvorming is voorzien in 2021. De nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer is gestart. Er zijn programma’s van eisen opgesteld voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (Groene Hart Hopper) en het routegebonden vervoer. In augustus 2021 start dit vervoer.

De buurtbus Reeuwijk (door Achterwillens) vertoonde tot aan het begin van de corona-epidemie een gestage reizigersgroei na het doorvoeren van de nieuwe opzet van de dienstregeling die in december 2018 is ingevoerd. Omdat deze busverbinding in een duidelijk behoefte voorziet draagt de gemeente jaarlijks een bedrag van € 2.750,- bij in de exploitatie. Als gevolg van de corona-epidemie heeft de buurtbus Gouda-Reeuwijk in 2020 nauwelijks kunnen rijden.

Verbeteren leefbaarheid kwetsbare buurten

Wijkontwikkeling door verbetering woningaanbod

De gemeente Gouda werkt met de woningcorporaties aan projecten in de wijken Korte Akkeren en Gouda oost:

 • Medio 2020 is er een intentieovereenkomst met Mozaïek Wonen gesloten voor de herontwikkeling van de Jan Ligthartlocatie. Er wordt gewerkt aan een bouwplan waarbij participatie met de buurt zal plaatsvinden;
 • De bouwvoorbereiding aan de locatie Gedenklaan zijn in 2020 opgestart. De 16 woningen gaan medio 2021 in verkoop, waarna eind 2021 wordt met de woningbouw wordt gestart;
 • De laatste flats van Mozaiek Wonen aan de Verzetslaan zijn eind 2020 geoogst (gesloopt), waarmee het Zuidelijk Stempel Oost bouwrijp wordt gemaakt. In 2021 start de bouw van 47 eengezinswoningen en 62 appartementen.

De voortgang van de plannen in de Wijkontwikkeling is nagenoeg op schema:

 • Het bestemmingsplan voor de locaties Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel is onherroepelijk. De sloop is voltooid;
 • In het Middengebied zijn de voormalige woon/winkelpanden aan de De Rijkestraat gesloopt;
 • Het bestemmingsplan voor de locatie Gedenklaan is onherroepelijk;
 • Bij het Zuidelijk Stempel Oost is gestart met de sloop en aansluitend met de voorbereidingen van het bouwrijp maken;
 • Op de Gunning mavo-locatie is de voorbelasting aangebracht. Bestemmingsplan is op 3 juni 2020 vastgesteld;
 • Op de Jan Ligthartlocatie is de bouw van 25 tot 30 sociale huurappartementen voorzien. In 2020 is een start gemaakt met het onderzoeken van andere invullingen, bijvoorbeeld met meer groen. De eerder aangekondigde herziening van het bestemmingsplan is aangehouden.

Aan de slag in kwetsbare buurten

In overleg met de woningcorporaties is een start gemaakt met het Onderzoek Wijkontwikkeling 2.0, dat verder gestalte zal krijgen in 2021. In Oud-Achterwillens is Woonpartners Midden-Holland aan de slag gegaan met grootschalige renovatie. Afstemming vindt plaats met de gemeente voor wat betreft maatregelen in de openbare ruimte.

Een passend woningaanbod

Actualiseren woonbeleid

In 2020 is gewerkt aan actualisering van de woonvisie. Mede in verband met de gevolgen van de coronamaatregelen en omdat besloten is tot verbreding tot een woonzorgvisie vraagt dit meer tijd en zal de nieuwe visie in 2021 gereed komen.

Het experiment voor ruimere urgentieverlening bij (echt)scheiding met minderjarige kinderen en co-ouderschap, liep door in 2020. Het experiment houdt in dat in geval van co-ouderschap de vertrekkende ouder voortaan in aanmerking kan komen voor urgentie ook al blijft de andere co-ouder in de huidige woning wonen. Als beide ouders noodgedwongen moeten vertrekken uit de woning kunnen beiden een urgentieverklaring krijgen. Volgens de huidige regels in de Huisvestingsverordening Gouda is urgentie voor een sociale huurwoning bij echtscheiding alleen mogelijk voor één ouder en alleen als minderjarige kinderen dakloos dreigen te worden.

De Verordening startersleningen is medio 2020 geëvalueerd en aangepast.

Stimuleren en faciliteren meer middeldure huurwoningen

De Verordening middenhuurwoningen is in 2020 vastgesteld. Daarmee kan realisatie van gereguleerde middenhuurwoningen worden opgenomen in bestemmingsplannen en kan gewaarborgd worden dat middenhuurwoningen op langere termijn in dat prijssegment beschikbaar blijven.

Daarnaast zijn, op basis van de uitgangspunten van de verordening middenhuur, al voor diverse projecten in verschillende overeenkomsten afspraken gemaakt over gereguleerde middenhuurwoningen. Zoals bijvoorbeeld Noothoven van Goorstraat – Spoorstraat, Goudshof, Van Loonlocatie en Blokkerlocatie.

Wonen kwetsbare groepen

 • De regionale afspraken zijn regulier gemonitord. Naar aanleiding daarvan zijn de aantallen niet gewijzigd;
 • In 2020 is voldaan aan de taakstelling huisvesting statushouders;
 • Voor tijdelijke woningen in de vorm van flexwonen op Winterdijk 14 is inmiddels de omgevingsvergunning verstrekt. Ook zijn afspraken bestuurlijk vastgelegd over de doelgroepen: spoedzoekers, reguliere jongeren en jongeren die uitstromen vanuit zorg;
 • Gouda heeft namens de regio Midden-Holland een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie heeft ruim € 2.000.000 toegekend voor de innovatie van de maatschappelijke opvang. Onderdeel daarvan is het realiseren van Skaeve Huse. Daarvoor trekt Gouda vooralsnog samen op met gemeente Krimpenerwaard;
 • Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een aanvraag ingediend voor realisatie van extra woonplekken voor kwetsbare groepen. Het ministerie heeft € 910.000 subsidie toegekend.

Implementatie Omgevingswet

Uitstel van inwerkingtreding van de omgevingswet naar 1 januari 2022 en de gevolgen van de coronamaatregelen hebben geresulteerd in een aangepaste planning voor de implementatie.

Omgevingsvisie

In 2020 is met input van stakeholders, samenwerkingspartners en inwoners een Werkversie Omgevingsvisie tot stand gekomen. Besluitvorming over de Omgevingsvisie en het intrekken van beleid, is uitgesteld naar het derde kwartaal van 2021. Belangrijkste oorzaak van het uitstel was het effect van de coronamaatregelen op het participatietraject (van fysiek naar digitaal) en het verplichte Milieu effecten rapport (MER) dat parallel aan de omgevingsvisie moet worden opgesteld.

Omgevingsplan GoudAsfalt

Begin 2020 is het ambitiedocument voor Goudasfalt geamendeerd vastgesteld door de Goudse gemeenteraad. Er is een begin gemaakt met de doorvertaling naar een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. In kwartaal vier startte de participatie op de bestemmingsplan deelproducten evenementengeluid en de regels. Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak heeft nader onderzoek naar omgevingsgeluid plaatsgevonden. Vervolgens zijn gesprekken tussen Goudasfalt en omwonenden opgestart. Tot slot is het zonnedak via een opstalovereenkomst juridisch geborgd en het gebruik en beheer door Goudasfalt van het terrein voor de langere termijn via een erfpachtovereenkomst geregeld.

Digitale toegang tot informatie over de leefomgeving verbeteren

Belangrijke stappen zijn gezet in de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De gemeente Gouda heeft op één na alle benodigde koppelingen gerealiseerd. De eerste stappen zijn gezet om een plan van aanpak te maken voor het gemeente brede omgevingsplan. De eerste vragenbomen zijn opgeleverd door een softwareleverancier, en worden nog verder doorontwikkeld.

Efficiënte en integrale besluitvorming

Het fundament is gelegd voor het integraal werken onder de omgevingswet bij initiatieven. Aan de hand van het VNG-model van de VNG zijn intake- en omgevingstafels ingericht om te oefenen met het nieuwe initiatievenproces.

De verordening fysieke leefomgeving en de participatiestrategie voor de fysieke leefomgeving is vastgesteld door de gemeenteraad. De aanpassing van organisatorische werkprocessen is vergevorderd. De eerste stappen zijn gezet om deze geschikt te maken voor het gemeentelijke zaaksysteem.

Het welstandsbeleid heeft een beknopte update gekregen. Zo zijn enkele aanbevelingen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit verwerkt. De actualisatie loopt vooruit op een bredere aanpassing van het welstandsbeleid en de integratie ervan in het omgevingsbeleid.

Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen

In 2020 zijn in overleg met particulieren en ontwikkelaars diverse (postzegel) bestemmingsplannen opgesteld en in procedure gebracht. In totaal zijn in 2020 negen bestemmingsplannen aan de raad aangeboden en vastgesteld: Fluwelensingel, Gouwe Kanaalzone (Gunningmavo), Noothoven van Goorstraat, Zuidelijk Stempel Oost, Livingstonelaan, Spoorzone C1, Westergouwe fase III, Veegplan 2020, en Sportlaan 83. In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van een pilot-omgevingsplan voor het plangebied Goverwelle.

Duurzaam beheer openbare ruimte

Realisatie nieuw ECO-park

Na de afronding van het voorlopig ontwerp, is in 2020 een definitief ontwerp opgesteld. Eind 2020 is op basis van dit ontwerp de definitieve raming opgesteld, ten behoeve van de aanbesteding in 2021.

Onder het Ecopark is ruimte gereserveerd voor bedrijvigheid op het gebied van circulaire economie. Er zijn contacten gelegd met partijen die interesse hebben om hier invulling aan te geven.

Uitvoeringsleidraad openbare ruimte (LIOR -> DIOR)

In plaats van een visie is een voorbeeldproject in de buurt Korte Akkeren Oud uitgevoerd. Hierbij zijn kansen voor duurzaamheid in de openbare ruimte geïnventariseerd en waar mogelijk direct geïmplementeerd. Het voorbeeldproject biedt mogelijkheden om knelpunten voor toekomstige projecten op gebied van een duurzame inrichting van de openbare ruimte in kaart te brengen en verduurzamingsmogelijkheden op te nemen in het LIOR.

Afvalbeleid/VANG doelstellingen

Als gevolg van de coronamaatregelen en met name thuiswerken is de hoeveelheid huishoudelijk afval in 2020 toegenomen. Daarbij is ook het scheidingspercentage gedaald van 71% in 2019 naar 68% in 2020%. De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar in 2020 was 118 kg.

Voor de volgende verbeteringen zijn in 2020 de voorbereidingen gestart:

 • Inzetten van ondergrondse (pers)containers bij de inzameling van PMD bij hoogbouwlocaties;
 • Vervangen van trommels (inworpopening) door kleppen bij de nieuwe GFT verzamelcontainers nadat deze met bewoners is getest;
 • Uitbreiden van het aantal 30 liter trommels in de ondergrondse restafvalcontainers.

Om afvalscheiding verder te bevorderen en ontwijkgedrag te beperken, zijn in 2020 extra middelen voor communicatie ingezet. Dit is benut voor twee pilots voor GFT bij hoogbouw en beperking van grofvuildumpingen in Korte Akkeren, alsmede voor de inzet van de Buurtvoorlichters.

Transitie uitvoering Dagelijks beheer infra

De transitie is volledig afgerond.

Reclame openbare ruimte

Begin 2020 zijn de laatste aanbestedingen van reclamecontracten afgerond. Drie nieuwe partijen gaan de komende jaren reclame voeren in de Goudse openbare ruimte. Afhankelijk van de terugverdienperiode van de investering, liggen de contracten voor de komende 5 tot 15 jaar vast tegen een marktconforme vergoeding. De partijen zijn geselecteerd op de beste prijs/kwaliteit verhouding. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren de mogelijkheid tot toekomstig hergebruik van de materialen, een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en een zo laag mogelijk energieverbruik.