Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

9.157

10.424

10.269

155

Baten

-171

-376

-269

-108

Saldo van baten en lasten

8.986

10.048

10.000

48

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2

-238

-236

-2

Gerealiseerd resultaat

8.983

9.809

9.764

46

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - Lasten

4.790

5.352

5.419

-67

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - Baten

-47

-47

-98

51

Saldo

4.743

5.306

5.321

-15

1.2 Openbare orde en veiligheid - Lasten

4.366

5.072

4.850

222

1.2 Openbare orde en veiligheid - Baten

-124

-330

-171

-159

Saldo

4.242

4.742

4.679

63

Totaal saldo taakvelden

8.986

10.048

10.000

48

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

67

N

51

V

Corona test- en vaccinatielocatie: Met de GGD is afgesproken dat de door gemeente gemaakte kosten betreffende de realisatie van de testlocatie en de vaccinatielocatie zullen worden doorbelast aan de GGD. De GGD zal vervolgens de kosten voor inrichting en arbeid doorbelasten aan respectievelijk het ministerie van VWS en het RIVM. De lasten en baten zijn niet geraamd en zijn nagenoeg aan elkaar gelijk.

56

N

I

56

V

I

Maatregelen COVID-19: Bij de 8-maandsrapportage is ten laste van de Algemene Reserve een bedrag beschikbaar gesteld van € 352.000. De uiteindelijke lasten waren € 37.000 hoger. De raming van kosten blijkt door bijsturing in de te nemen COVID-19 maatregelen complex.

37

N

I

Overig

26

V

I

5

N

I

1.2 Openbare orde en veiligheid

222

V

159

N

Jeugd en Veiligheid: Onder andere door beperkingen als gevolg van corona konden een deel van de uitvoeringsmaatregelen High Impact Crime geen doorgang vinden. De afwikkeling van het Ondermijningsfonds leidt tot een voordeel aan de batenkant.

96

V

I

43

V

I

Weerbaarheid bestuur: De besteding van deze van het rijk ontvangen middelen kon in verband met de inzet op andere prioreteiten, waaronder corona, niet plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de voor 2020 begrote € 120.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2021.

120

V

I

Rijksgelden Radicalisering: Van het beschikbare budget van € 205.000 is in verband met corona slechts € 18.000 uitgegeven. Alle trainingen en bijeenkomsten zijn uitgesteld. Het restant van de oorspronkelijke middelen kan niet als ontvangst in 2020 verantwoord worden, maar komt via de balans beschikbaar in 2021. Derhalve wordt een nadeel op de baten van € 187.000 gerealiseerd.

187

N

I

Toezicht en handhaving parkeren: Zowel handhaving op fietsparkeren als op het reguliere (betaald) parkeren was in 2020 ondergeschikt aan prioriteiten als gevolg van corona. Op basis van de uren-nacalculatie is meer tijd in coronagerelateerde zaken gestoken en minder tijd aan de oorspronkelijke kern-handhavingstaken besteed.

98

V

I

Uitvoering bijzondere wetten: Aanvullende capaciteit in verband met inzet voor het voortraject van Gouda-750 (onder andere ten behoeve van de beoordeling van evenementenaanvragen) heeft geleid tot een budgetoverschrijding.

69

N

I

Turfmarktkerk: In de verdere afwikkeling van dit dossier in 2020 zijn met name juridische kosten en kosten voor adviezen van derden gemaakt. Deze kosten waren niet begroot. In 2020 zijn door de raad over dit dossier Artikel-39-vragen gesteld, ook met betrekking tot de specificatie van de kosten.

108

N

I

Cameratoezicht: Op basis van de nacalculatie uren is de toerekening aan deze post lager dan begroot door per saldo lagere personeelskosten.

41

V

I

Veiligheid en handhaving: De kosten van Slachtofferhulp zijn, eenmalig, ten laste van een ander budget en taakveld gebracht. Dat heeft geleid tot een voordeel binnen dit taakveld.

38

V

I

Overig

6

V

I

15

N

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag

V/N

I/S

Reserve Goudse Poort

2

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Verschil

Vervanging cameratoezicht - In 2020 is slechts een deel van de camera's vervangen. De kosten van mobiel cameratoezicht zijn ten laste van exploitatiebudgetten gekomen.

82

10

71

Totaal

82

10

71