Corona

Corona heeft in 2020 met name impact gehad op de ervaren jeugdoverlast. Er was gedurende de periodes met strenge maatregelen veel jeugd op straat doordat onderwijs, sport en andere activiteiten niet konden doorgaan.

In 2020 is het aantal meldingen fors gestegen, met name in het 2e en 3e kwartaal wijkt dit af van voorgaande jaren. In totaal zijn er 851 meldingen gedaan, tegen 708 in 2019. Hier zijn meerdere verklaringen voor te geven. Tijdens de lockdown periode waren bewoners meer alert op groepsvorming op straat en zijn er meer meldingen gedaan. Op een aantal locaties, die hieronder beschreven staan, was ook daadwerkelijk sprake van meer overlast. Door de cijfers samen met de politie te duiden (wat speelt er en wanneer) is er een goed beeld van de overlast in de stad.

Voor wat betreft woninginbraken was 2020 een afwijkend jaar. De afgelopen jaren was er een forse daling te zien van het aantal woninginbraken, soms wel met 28% ten opzichte van het voorafgaande jaar. De verwachting was dat dit zou afvlakken. Een daling van slechts 2% over 2020 is echter niet waarop was gerekend. Naast een ongeveer gelijk verloop als in 2019, was er helaas een aantal inbraakpieken waardoor het jaar niet met betere cijfers kon worden afgesloten. In de periodes dat er sprake was van een lockdown waren er duidelijk minder woninginbraken. In de periodes waarin meer mocht en kon was er juist een enorme toename in het aantal woninginbraken.

In 2020 is het aantal woninginbraken gedaald met 2%. Hiermee is de doelstelling van -10% niet gehaald, maar is er wel sprake geweest van een daling ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel HIC: overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is afgenomen met 7%. Hiermee is de vastgelegde doelstelling voor 2020 (-5%) behaald. 

Het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van opvoedondersteuning of weerbaarheid tegen radicalisering en het deelnemen aan bewonersinitiatieven was afgelopen jaar niet vanzelfsprekend. Telkens moest worden afgewogen of een bijeenkomst nu wel of niet wenselijk was. Dit heeft geleid tot het niet door laten gaan van ver gevorderde plannen of acties. Aan de andere kant zijn er ook mooie initiatieven ontstaan. Zo organiseerden jongeren voor ouderen in Oost een balkonbingo en hebben (kwetsbare) kinderen tijdens de zomermaanden fijn buiten kunnen spelen.

Bij een grote corona uitbraak binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in de zomer, heeft de netwerkregisseur direct een afvaardiging van deze gemeenschap bijeen gebracht met als doel om de crisis, in aanvulling op de bestaande structuur van de gemeente, in eigen kring aan te pakken. Er is een gezamenlijke boodschap geformuleerd met het crisisteam en er was bestuurlijke ondersteuning. Leden van de afvaardiging hebben boodschappen en filmpjes op Whatsapp gedeeld. Zij hebben zelf mensen aangesproken op het naleven van maatregelen, er is in preken in de moskeeën aandacht besteed, er is een livestream met een GGD arts in de moskee geweest en er is een info actie op straat georganiseerd. Binnen minder dan drie weken was het aantal besmettingen significant gedaald. Er was landelijke belangstelling voor de aanpak en premier Rutte noemde Gouda als goed voorbeeld.

In het afgelopen jaar had de gemeente te maken met 18 verschillende noodverordeningen. Dat betekende voor handhaving dat de werkwijze en de systemen waar de handhavers mee werken, voortdurend aangepast moesten worden. De verschillende handhavingskaders vanuit de veiligheidsregio en Den Haag hebben veel gevraagd van de handhavers op straat. Er was soms spanning tussen de handhavers en inwoners of ondernemers. Naar mate het jaar vorderde nam de tolerantie jegens de regels af en dat had zijn effect op de relatie met de inwoners. De inkomsten uit precario (terrassen) en havengelden zijn in 2020 beduidend lager dan begroot.

De bekeuringen die zijn uitgedeeld in het kader van overtredingen van de noodverordeningen zijn via het strafrecht afgehandeld. De inkomsten hieruit zijn hierdoor niet voor de gemeenten. Er zijn relatief veel waarschuwingen uitgedeeld. Dit was conform de opdracht vanuit de veiligheidsregio. Iedere aanpassing van de verordening zorgde voor een nieuwe waarschuwingsperiode.

Handhaving op corona

Combibon sanctie

Waarneming

Waarschuwing

Bouwmarkt

0

53

0

Geen anderhalve meter afstand

77

223

58

Horeca

2

440

9

Mondkapje

4

16

0

Samenscholing

46

1.297

109

Speeltuinen

1

171

8

Sportvelden

12

307

30