Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

38

1.006

1.361

-355

Baten

-180.286

-189.899

-192.721

2.822

Saldo van baten en lasten

-180.248

-188.893

-191.359

2.467

Toevoegingen aan reserves (lasten)

500

2.567

2.567

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-194

-230

36

Gerealiseerd resultaat

-179.748

-186.519

-189.022

2.503

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.5 Treasury - Lasten

-2.094

-1.051

-883

-168

0.5 Treasury - Baten

-262

-192

-277

85

Saldo

-2.356

-1.243

-1.161

-83

0.61 OZB woningen - Lasten

693

692

727

-35

0.61 OZB woningen - Baten

-7.460

-7.154

-7.485

331

Saldo

-6.767

-6.462

-6.758

296

0.62 OZB niet-woningen - Lasten

179

179

189

-10

0.62 OZB niet-woningen - Baten

-7.268

-7.574

-7.796

222

Saldo

-7.089

-7.395

-7.608

212

0.63 Parkeerbelasting - Lasten

117

117

123

-6

0.63 Parkeerbelasting - Baten

-3.876

-2.876

-3.435

559

Saldo

-3.759

-2.759

-3.312

553

0.64 Belastingen overig - Lasten

87

87

80

7

0.64 Belastingen overig - Baten

-2.554

-2.425

-2.356

-69

Saldo

-2.467

-2.338

-2.276

-62

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds - Lasten

0

0

0

0

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds - Baten

-158.223

-168.181

-169.586

1.405

Saldo

-158.223

-168.181

-169.586

1.405

0.8 Overige baten en lasten - Lasten

1.056

982

1.030

-48

0.8 Overige baten en lasten - Baten

-643

-1.496

-1.785

289

Saldo

413

-514

-755

241

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - Lasten

0

0

96

-96

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - Baten

0

0

0

0

Saldo

0

0

96

-96

Totaal saldo taakvelden

-180.248

-188.893

-191.359

2.467

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

0.5 Treasury

168

N

85

V

Betreft het per jaareinde bekend geworden resultaat op ontvangen negatieve rente op opgenomen kortlopende geldleningen.

72

N

I

73

V

I

Het saldo van de doorbelastingen van rente aan investeringskredieten en grondexploitaties is negatief. De belangrijkste oorzaak is het achterblijvende investeringsniveau waardoor minder rente kon worden toegerekend.

93

N

I

Overig

3

N

I

12

V

I

0.61 OZB woningen

35

N

331

V

De OZB voor woningen heeft een meeropbrengst in de jaarrekening ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een hogere totale WOZ-waarde (als gevolg van areaaluitbreiding en een stijgende marktwaarde) dan in eerste instantie begroot. Daarnaast zijn een aantal aanslagen in 2020 opgelegd betreffende voorgaande belastingjaren.

259

V

I

In de begroting is geen bedrag voor invorderingsopbrengsten meegenomen.

72

V

I

Overig

35

N

I

0.62 OZB niet-woningen

10

N

222

V

De OZB eigendom niet-woningen heeft een meeropbrengst in de jaarrekening ten opzichte van de begroting. Bij de begroting is uitgegaan van een te lage totale WOZ-waarde. Daarnaast zijn een aantal aanslagen in 2020 opgelegd betreffende voorgaande belastingjaren.

288

V

I

Het gebruikersdeel voor OZB niet-woningen kent een minderopbrengst als gevolg van een arrest (delen van verzorgingshuizen worden als woning aangemerkt) waardoor niet langer een aanslag OZB-gebruik wordt opgelegd voor de betreffende verzorgingshuizen.

83

N

I

Overig

10

N

I

17

V

I

0.63 Parkeerbelasting

6

N

559

V

De teruggang in parkeeropbrengsten (als gevolg van de coronacrisis) is minder groot dan voorzien was ten tijde van het tweede ijkmoment. Daarnaast zijn er meer parkeervergunningen afgegeven.

559

V

I

Overig

6

N

I

0.64 Belastingen overig

7

V

69

N

De opbrengst 2020 is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder aanslagen precariobelasting zijn opgelegd voor bijvoorbeeld standplaatsen, markt en bouwplaatsen.

69

N

I

Overig

7

V

I

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

1.405

V

De uitkering uit het gemeentefonds is € 1,4 miljoen hoger dan geraamd. Daarvan is € 1,1 miljoen beschikbaar gekomen via de decembercirculaire 2020, waarvan € 0,9 miljoen als coronacompensatiemiddelen. Ook is € 0,1 miljoen ontvangen op basis van de maartbrief 2021. De overige bedragen betreffen nacalculaties en bijstellingen over de jaren 2018 en 2019. In lijn met de eerdere besluitvorming wordt aan de raad voorgesteld de extra ontvangen middelen voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen via de resultaatbestemming toe te voegen aan de daartoe ingestelde reserve.

1.405

V

I

0.8 Overige baten en lasten

48

N

289

V

Enkele budgetten voor taakmutaties binnen de uitkering uit het gemeentefonds zijn op een algemene post blijven staan. De hiermee gemoeide bedragen voor in totaal € 0,4 miljoen vallen vrij in het rekeningsaldo.

402

V

I

De gemeente heeft meer inkomsten ontvangen als gevolg van het detacheren van personeel. Hier tegenover staan meer salarislasten dan begroot.

654

N

I

283

V

I

Betreft resultaat op niet-actieve medewerkers welke onder de doelstelling van de reserve Organisatieontwikkeling vallen. Op basis van nieuwe afspraken zijn medewerkers eerder van de loonlijst afgegaan dan aanvankelijk begroot.

179

V

I

Overig

25

V

I

6

V

I

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

96

N

Betreffen niet geraamde voorlopige aanslagen voor meerdere boekjaren.

96

N

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag

V/N

I/S

Reserve Organisatieontwikkeling

36

V

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Verschil

Geen toe te lichten investeringen onder dit programma