Corona

De raad heeft in oktober 2020 besloten om de tarieven precariobelasting voor terrassen en voor het uitstallen van goederen op nul vast te stellen voor geheel 2020 en 2021. Daarmee kon een bijdrage worden verleend aan lastenverlichting van de ondernemers met uitstallingen of terrassen. Bovendien werden de ondernemers, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het terras uit te breiden, niet extra belast.

In 2020 zijn minder bezoekers naar de stad gekomen met onder andere achterblijvende parkeerinkomsten als gevolg.

Uit het gemeentefonds heeft Gouda diverse coronacompensatiemiddelen ontvangen, waarover het college in de loop van het jaar de gemeenteraad diverse keren heeft geïnformeerd. Dit is mede aanleiding geweest voor een aanvullende tussentijdse actualisatie van de begroting door middel van de 3e begrotingswijziging 2020.