Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Voorbeelden zijn de uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten van gemeentelijke belastingen (OZB, precariobelasting etc.) of de treasury. Binnen de algemene dekkingsmiddelen wordt geen directe koppeling gelegd tussen middelen en doelstellingen. Daarom bevat dit onderdeel van de jaarrekening geen overzicht met indicatoren.

De volgende algemene dekkingsmiddelen worden onderscheiden:

  • Financiering/treasury;
  • Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
  • Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  • Algemene baten en lasten.