Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

7. Volksgezond-heid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2016

199

189

100 kg in 2020

2019

114

163

7. Volksgezond-heid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

0,9

11,8

in 2020 10% toename t.o.v. 2015

2018

3,6

17,6

Toelichting omvang huishoudelijk restafval: In 2020 is voor het eerst een toename is de omvang van restafval per huishouden. In 2020 is 118 kg ingezameld per huishouden in plaats van 114 kg in 2019. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het thuiswerken door de coronamaatregelen. Toch is sprake van een afname van 81 kg ten opzichte van referentiejaar 2016.

Toelichting percentage hernieuwbare elektriciteit: Er zijn nog geen actuele cijfers bekend in de Klimaatmonitor. De berekening voor 2018 is 3,6% tegenover 2% in 2017. Dit komt overeen met 35TJ in 2018. Dit is 2,5x meer dan in 2015. In Provincie Zuid-Holland was het percentage hernieuwbare elektriciteit in 2018 7% en in Nederland 17,6%.