Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Streefwaarde

Stand 2020

7. Volksgezondheid en milieu

Bomenbalans

Minimaal 22.000 bomen in openbaar gebied (peil 2006)

23.002 bomen in beheer per januari 2021 (exclusief Westergouwe). Dit is een toename van 29 bomen over 2020.

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

Minimaal 2.067.000 m2 groen (peil 2016)

2.050.411 m2 per januari 2020 ten opzichte van de gecorrigeerde waarde van 2.030.300 m2 in 2016 (exclusief Westergouwe).

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

Toename aantal m2 openbaar groen in bestaande stad, exclusief Westergouwe

Toename van 20.111 m2 ten opzichte van 2016. In 2020 is een toename van 8.593 m2 naast een administratieve afname van 4.378 m2.

Toelichting op de groenbalans: In het totale aantal m2 openbaar groen werd ook 12.971 m2 groen van het Hoogheemraadschap van Rijnland meegeteld, welke in het verleden beheerd werd door de gemeente. Dit is in 2020 aangepast in het systeem. Met de gerealiseerde toename van 8.593 m2 over 2020 betekent dit een afname van 4.378 m2 in het beheersysteem. De toename in m2 openbaar groen ten opzichte van referentiejaar 2016 is 20.111 m2. Overigens telt het beheersysteem kleine 'snippers' niet mee. De verkoop van zogeheten snippergroen heeft daardoor geen invloed op het gerapporteerde areaal openbaar groen.