Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

26.320

27.332

28.931

-1.598

Baten

-28.945

-29.691

-31.296

1.604

Saldo van baten en lasten

-2.625

-2.359

-2.365

6

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-23

-23

0

Gerealiseerd resultaat

-2.625

-2.382

-2.388

6

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld per saldo de gemeente heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

7.2 Riolering - Lasten

15.240

15.756

17.275

-1.519

7.2 Riolering - Baten

-17.919

-18.435

-19.256

821

Saldo

-2.679

-2.679

-1.982

-697

7.3 Afval - Lasten

8.756

8.626

9.088

-462

7.3 Afval - Baten

-11.026

-10.603

-11.640

1.037

Saldo

-2.270

-1.977

-2.552

576

7.4 Milieubeheer - Lasten

2.324

2.950

2.568

382

7.4 Milieubeheer - Baten

0

-653

-399

-254

Saldo

2.324

2.297

2.169

128

Totaal saldo taakvelden

-2.625

-2.359

-2.365

6

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

7.2 Riolering

1.519

N

821

V

Aan de voorziening Riolering wordt € 1.664.000 meer toegevoegd dan begroot. Dit is deels te verklaren door € 821.000 meer baten dan begroot, waarvan € 688.000 baten van gebruikers betreffen, en een hoger bedrag aan berekende compensabele BTW over de kosten voor de uitvoer van werkzaamheden ten behoeve van riolering dan geraamd.

Ter toelichting:
Het verschil tussen de lasten en baten van de riolering wordt verrekend met de voorziening Riolering. Dit is inclusief de toegerekende kwijtscheldingen (taakveld 6.3). Bij de verrekening met de voorziening wordt in de nacalculatie extracomptabel rekening gehouden met compensabele BTW over kosten en investeringen ten behoeve van riolering. Bij de bijstelling van het GRP wordt bij de tariefbepaling rekening gehouden met de inzet van deze voorziening. Zie ook paragraaf 4.1 Lokale heffingen onder hoofdstuk 4.

1.664

N

I

821

V

I

Overig

145

V

I

7.3 Afval

462

N

1.037

V

Aan de voorziening Afvalstoffenheffing wordt € 260.000 onttrokken, waar een dotatie van € 105.000 was begroot. Dit is deels te verklaren door € 778.000 meer baten dan begroot en € 536.000 meer gerealiseerde kosten dan begroot voor de uitvoer van werkzaamheden ten behoeve van afvalinzameling en -verwerking. Hierdoor is ook het berekende bedrag aan compensabele BTW hoger dan geraamd. De voorziening is na onttrekking volledig uitgeput.

Ter toelichting:
Het verschil tussen de lasten en baten van de afvalinzameling en -verwerking wordt verrekend met de voorziening Afvalstoffenheffing. Dit is inclusief de toegerekende kwijtscheldingen (taakveld 6.3) en toegerekende reinigingsinspectie (taakveld 1.2). Bij de verrekening met de voorziening wordt in de nacalculatie extracomptabel rekening gehouden met compensabele BTW over kosten en investeringen ten behoeve van de inzameling en verwerking van afval. Zie ook paragraaf 4.1 Lokale heffingen onder hoofdstuk 4.

105

V

I

260

V

I

De hogere kosten voor inzameling van afval zijn grotendeels gelegen in de afrekening met Cyclus (€ 331.000), waarvan € 125.000 inzet van inzamelmiddelen betreft. De aanvullende personele inzet voor afvalinzameling leidt tot een overschrijding van € 27.000. Verder zijn in 2020 kosten voor de PMD-vermarkting voor 2018 en 2019 afgerekend (€ 82.000) maar niet geraamd.

440

N

I

Overschrijding van de kosten voor afvalverwijdering is voornamelijk gelegen in het afvalbrengstation (Ecopark). De in de dienstverleningsovereenkomst met Cyclus opgenomen kosten hiervoor zijn € 32.000 gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De verruiming van de openingstijden (vanaf week 18 tot en met jaareinde) leidde tot meer aanbod van grof vuil en tot een kostenstijging van € 131.000.

163

N

I

Meer baten uit hoofde van afvalstoffenheffing leiden tot een voordeel van € 348.000 ten opzichte van begroting. Zie ook vorenstaande toelichting.

348

V

I

De ingezamelde hoeveelheden en vergoedingen voor PMD, oud papier en karton zijn hoger dan voorgaand jaar en de naar boven bijgestelde begroting.

476

V

I

Overig

36

V

I

47

N

I

7.4 Milieubeheer

382

V

254

N

Regeling Reductie Energiegebruik: zowel het voordeel op de lasten als het nadeel op de baten heeft betrekking op de financiële afwikkeling Regeling Reductie Energiegebruik. Ten opzichte van de al aangepaste begroting is, door coronabeperkingen, een voordeel op de lasten gerealiseerd, dat even groot is als het nadeel op de baten.

275

V

I

275

N

i

Energie en Klimaat: het betreft hier een meerjarenprogramma. Door coronabeperkende maatregelen konden niet alle voorziene plannen voor Energie en Klimaat uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt het voordeel van € 51.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2021.

51

V

I

Duurzaamheid en Milieubeheer: Het voordeel van € 65.000 op de lasten is ontstaan doordat geplande uitvoeringsmaatregelen geen doorgang konden vinden in verband met coronabeperkingen. Het voordeel bij de baten van € 21.000 betreft de ontvangen concessievergoeding laadpalen (electrisch rijden) over het jaar 2019. Deze ontvangst was niet begroot.

65

V

I

21

V

I

Overig

9

N

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag

V/N

I/S

Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Verschil

Voorbereidingskrediet ECO-park

65

64

0

Investeringen afvalinzamelingen - Investeringen Afvalinzamelingen: Ten opzichte van de aanvankelijke planning zijn enkele investeringen niet direct noodzakelijk gebleken. Deze zullen in 2021 plaatsvinden.

336

112

224

Riolering - Riolering: Een verrekening van investeringsuitgaven heeft plaatsgevonden door een onttrekking ten bedrage van de daadwerkelijke investeringsuitgaven uit de spaarvoorziening riolering, derhalve is na verrekening de realisatie per saldo nihil.

9.802

0

9.802

Totaal

10.203

176

10.027