Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

18.228

19.132

19.084

48

Baten

-2.634

-2.568

-3.389

822

Saldo van baten en lasten

15.593

16.565

15.695

870

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

-400

0

-400

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-350

-2.156

-2.156

0

Gerealiseerd resultaat

15.243

14.009

13.539

470

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

2.3 Recreatieve havens - Lasten

257

260

260

0

2.3 Recreatieve havens - Baten

-105

-105

-95

-10

Saldo

152

155

165

-10

5.1 Sportbeleid en activering - Lasten

6.646

6.606

6.691

-85

5.1 Sportbeleid en activering - Baten

0

-584

-733

149

Saldo

6.646

6.022

5.958

64

5.2 Sportaccommodaties - Lasten

2.990

2.752

2.781

-29

5.2 Sportaccommodaties - Baten

-2.529

-1.879

-2.560

681

Saldo

461

873

221

652

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part - Lasten

3.809

4.069

3.922

147

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part - Baten

0

0

-1

1

Saldo

3.809

4.069

3.921

148

5.4 Musea - Lasten

2.155

2.215

2.186

30

5.4 Musea - Baten

0

0

0

0

Saldo

2.155

2.215

2.186

30

5.5 Cultureel erfgoed - Lasten

460

1.321

1.326

-5

5.5 Cultureel erfgoed - Baten

0

0

0

0

Saldo

460

1.321

1.326

-5

5.6 Media - Lasten

1.910

1.910

1.919

-9

5.6 Media - Baten

0

0

0

0

Saldo

1.910

1.910

1.919

-9

Totaal saldo taakvelden

15.593

16.565

15.695

870

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

2.3 Recreatieve havens

10

N

5.1 Sportbeleid en activering

85

N

149

V

Subsidies Sport: Vanwege corona is sprake van een voordeel, omdat de gemeente geen subsidie heeft hoeven te betalen voor de huur van kleedkamers. Dit is, omdat de kleedkamers niet werden gebruikt door de verenigingen.

56

V

I

Uitvoering sportbeleid: Bij de lasten is sprake van een nadeel, omdat Gouda vooralsnog maar 79,9% krijgt in plaats van 100% voor de subsidieregeling met betrekking tot BTW (SPUK). Bij de baten is sprake van een voordeel, vanwege de uitbetaling van 100% in plaats van 80% over 2019 van de subsidieverlening met betrekking tot BTW (SPUK). Het besluit over de hoogte van de uitkering is later gemaakt en mede afhankelijk van het aantal claims dat hierop wordt gedaan.

145

N

I

149

V

I

Overig

4

V

I

5.2 Sportaccommodaties

29

N

681

V

Binnensport: De huurkorting vanwege corona is tussentijds afgeraamd. Echter, in maart 2021 is duidelijk geworden dat hier over het vierde kwartaal 2020 inkomsten van het rijk tegenover staan. Dit levert per saldo een voordeel op.

38

N

I

583

V

I

Onderhoud sportvelden: Door corona zijn er minder opbrengsten dan geraamd in lijn met de minder onderhoudswerkzaamheden die zijn uitgevoerd.

14

N

I

33

N

I

Zwemmen: Er is tussentijds een aframing geweest met huurkorting in verband met corona. Later werd duidelijk dat hier inkomsten tegenover staan van het Rijk.

24

V

I

131

V

I

Overig

1

N

I

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

147

V

1

V

Evenementen: In verband met corona konden veel evenementen geen doorgang vinden. Evenementensubsidies werden daardoor niet verstrekt.

120

V

I

Kaarsjesavond: In verband met corona(maatregelen) werd Kaarsjesavond op een digitale wijze gevierd. Het programma bij de boom kon geen doorgang vinden. Dit leidde tot lagere uitgaven binnen dit taakveld.

26

V

I

Subsidies Kunst en Cultuur: Er zijn met name meer kosten gemaakt voor het opstellen van een businesscase voor de Schouwburg door een extern bureau.

24

N

I

Overig

25

V

I

1

V

I

5.4 Musea

30

V

5.5 Cultureel erfgoed

5

N

Subsidie Gevelherstel: Van het ter beschikking gestelde budget Gevelherstel Gouda-750 van € 150.000 werd € 15.000 uitbetaald op de in 2020 aangegane subsidieverplichtingen. Voorgesteld wordt om het restant van dit budget, € 135.000, opnieuw beschikbaar te stellen, voor een deel ter dekking van de kosten van de in 2020 verstrekte subsidiebeschikkingen. Van deze aanvragen is de gereedmelding nog niet in 2020 ontvangen.

135

V

I

Uitgaven Restauratie Gemeentelijke Monumenten: Voor een bedrag van € 53.000 zijn subsidies Restauratie Gemeentelijke Monumenten uitbetaald op subsidieverplichtingen die voorgaande jaren zijn aangegaan. Deze kosten worden verrekend met het restant budget ISV-3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) via de balans.

53

N

I

Cultuurhistorie en Monumenten: Aanvullende personele inzet, onder meer voor de Kerkenvisie, leidde per saldo tot een overschrijding van de kosten.

87

N

I

5.6 Media

9

N

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag

V/N

I/S

Reserve Versnellen woningbouw en transformatie - De reservemutatie heeft conform begroting plaatsgevonden. Per saldo is het financiële effect op de exploitatie, taakveld 0.10, nul (zie ook programma 3).

400

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Verschil

Sport: Zonnepanelen en -collectoren - Er zullen nog kosten worden gemaakt in 2021.

74

17

58

Terreininrichting tijdelijke sporthal Tobbe-locatie

54

16

38

Renovatie sportvelden

843

851

-8

Totaal

971

884

87