Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Cultuur

We geven verdere uitvoering aan de uitgangspunten en ambities uit de cultuurnota “het culturele vermogen van Gouda”. Samen met onze culturele partners werken we aan een verbreding van cultuurparticipatie en –educatie voor al onze inwoners in de stad. Dit draagt bij aan een gezonde, toekomstbestendige culturele infrastructuur. Om de infrastructuur verder te verstevigen, zijn onze grote culturele organisaties continu in ontwikkeling om alle doelgroepen te blijven aanspreken en prikkelen. Ook wordt cultureel ondernemerschap toegepast om financieel gezond te blijven. De relatie met het sociale domein is van belang, cultuur is naast een doel ook een middel om groepen te bereiken en hen te helpen met bijvoorbeeld het bouwen en houden van een sociaal netwerk en zelfexpressie.

Doorontwikkeling Chocoladefabriek

In mei 2019 heeft de gemeenteraad budget ter beschikking gesteld aan de hand van de businesscase Leren & Creëren, Doorontwikkeling Chocoladefabriek. In 2020 is in samenspraak met de partijen uit de businesscase het definitief ontwerp voor de tweede verdieping van het pand vormgegeven. Dit is technisch uitgewerkt inclusief duurzaamheidsmaatregelen, waarna eind 2020 de aanbestedingsstukken zijn gepubliceerd.

Ondertussen zijn de betrokken partijen aan de slag gegaan met de inhoudelijke uitwerking van het nieuwe programma. Libertum heeft een nieuw museumconcept ontwikkeld en succesvol fondsen geworven voor de realisatie daarvan. Ook het Gouds Techniekakkoord is uitgewerkt met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven. Iedereen staat in de startblokken om te starten zodra de verbouwing eind 2021 (naar verwachting) gerealiseerd is.

Schouwburg businesscase

In het eerste kwartaal 2020 is de businesscase afgerond, maar door de coronacrisis niet ter besluitvorming ingebracht. Een deel van de dekking van de opgestelde businesscase zou moeten komen uit de bedrijfsvoering van de Schouwburg. Door de verplichte sluitingen en beperkende maatregelen is de financiële situatie van de Schouwburg niet stabiel en is de dekking van de businesscase te onzeker om hier besluiten over te nemen. De uitvoering van verduurzaming is in eerdere besluitvorming al vastgelegd en de voorbereidingen zijn gestart. De uitvoering staat gepland in het voorjaar van 2021.

Museum Gouda

In 2020 was het voornemen om de knelpunten in het monumentale pand in beeld te brengen en noodzakelijke acties te bepalen. Door de uitbraak van COVID-19 zijn de prioriteiten veranderd en is dit punt nog niet opgepakt.

Focus in 2020 lag op het adequaat financieel ondersteunen van onder andere het Museum Gouda voor het behoud van de organisatie zodat zij, zodra de landelijke maatregelen dat weer toestaan, programma en activiteiten kunnen aanbieden aan de inwoners van Gouda, belangstellenden en bezoekers aan de stad.

Project zuidelijk Stationsgebied

In het project Zuidelijk Stationsgebied is ruimte (fysiek en budgettair) voor een nieuw kunstobject in de openbare ruimte. De aangewezen kunstcommissie verzorgt in afstemming met het project de volledige opdrachtuitvraag en -verstrekking. In december 2020 is de open oproep gepubliceerd en hebben kunstenaars hun portfolio aangeleverd voor een eerste selectie van kunstenaars die opdracht krijgen voor het maken van een schetsontwerp. Het moment van de plaatsing van het uiteindelijke kunstwerk wordt nog bepaald in overleg met de kunstenaar en de projectleiding van het totale project.

Cultuurhistorie

Gouda wil haar authentieke historische stad koesteren en versterken. We zetten in op vitaal en bruikbaar erfgoed. De aanpak van achterstallig onderhoud van monumentale en beeldbepalende panden in de binnenstad is daarin een belangrijke factor, evenals de maatschappelijke benuttig (via herbestemming) ervan. In 2022 (Gouda 750) staat de binnenstad er verzorgd bij. We spreken eigenaren van monumentale en beeldbepalende panden aan op hun verantwoordelijkheid en stimuleren hen om hun panden planmatig te onderhouden ter voorkoming van kostbare restauraties. De verduurzaming van de historische panden is belangrijk, maar vraagt bijzondere aandacht. Omdat de gewenste maatregelen soms op gespannen voet staan met het belang zijn van de monumentwaarden en het beschermd stadsgezicht, maakt Gouda duidelijke richtlijnen over hoe de verduurzaming het beste kan worden vormgegeven.

Uitvoering van de Instandhoudingsregeling Erfgoed Gouda 2020

Om na het wegvallen van de ISV-subsidieregeling de instandhouding van het Goudse erfgoed en de historische binnenstad te kunnen continueren, is in januari 2020 een nieuwe Instandhoudingsregeling door de raad vastgesteld. Hierin zijn onder meer de volgende onderwerpen geregeld: Planmatig onderhoud gemeentelijke monumenten, Aanpak gevelherstel in het kader van Gouda 750 en Wonen boven winkels.

Regeling Erfgoed en Duurzaamheid 2020

In 2019 is ‘Duurzaam Gouds Erfgoed’ verschenen met tips over wat er zoal mogelijk is. De duurzaamheidsambities zijn hoog, maar dat geldt ook voor het behoud van monumenten, ruimtelijke kwaliteit en historisch waardevolle gebieden. Om deze belangen optimaal op elkaar af te stemmen is in 2020 de meer specifieke Richtlijn Erfgoed en Duurzaamheid 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierdoor is er meer ruimte voor verduurzaming van monumenten, hetgeen ook wordt gestimuleerd door groene leges.

Herbestemming en maatschappelijke benutting van erfgoed

De herbestemming en maatschappelijke benutting van erfgoed blijft van groot belang en vraagt creatieve oplossingen. De uitvoering ervan betreft hoofdzakelijk ambtelijke inzet die zich richt zich op het vinden van passende mogelijkheden en ondersteunen van het ontwikkelproces. Daarnaast is het mogelijk om voor moeilijk te financieren, urgente, langdurig leegstaande objecten een laagrentende lening af te sluiten.

Gouda 750

In 2022 is het 750 jaar geleden dat Gouda haar stadsrechten ontving. Dit gaan we groots vieren in het 750e levensjaar. Vanaf april t/m september 2022 zullen grote en kleine feesten en/of evenementen plaatsvinden in de stad. Een jubileum waarbij zowel de rijke historie als het huidige en toekomstige Gouda aandacht krijgen.

Verdere uitvoering en organisatie Fonds Geef Gouda Door

De gemeentelijke middelen voor Gouda750 worden aan het Fonds verstrekt als subsidie. Vanaf 1 januari 2020 is de subsidie in fasen beschikt en is het Fonds Geef Gouda Door operationeel. Vanaf die datum kunnen organisaties en inwoners aanvragen doen voor financiële bijdragen voor activiteiten en evenementen. Naast de gemeentelijke middelen is het Fonds ook verantwoordelijk voor het aantrekken van aanvullende middelen uit het bedrijfsleven en de stad in de vorm van sponsoring. De doelstelling is om de publieke inleg minimaal te verdubbelen met bijdragen uit de stad (andere fondsen, bedrijfsleven, bijdragen in natura, crowdfunding door inwoners etc). Met het fondsbestuur is hier een wervingsstrategie voor ontwikkeld. Inmiddels hebben twee aanvraagrondes plaatsgevonden bij het Fonds en zijn diverse aanvragen ook gehonoreerd, daarmee is een aantal projecten al in uitvoering en worden anderen nu voorbereid. Tevens heeft het fondsbestuur via zoomgesprekken met grote bedrijven uit Gouda en omgeving sponsorgesprekken gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal bedrijven al toezeggingen heeft gedaan om te sponsoren.

Zorgen voor juiste programmering in feestjaar waaronder de Grande Finale

Ondanks de corona epidemie is het programmateam voortvarend aan de slag gegaan om de feestperiode (april t/m september 2022) verder vorm te geven. Diverse grote evenementen staan nu in de steigers en hebben een bijdrage uit het Fonds Geef Gouda Door ontvangen. Daarnaast zijn er ook verschillende kleine evenementen en activiteiten die dankzij de bijdrage uit het Fonds nu kunnen starten met de voorbereiding. Het programma begint steeds duidelijker te worden waarbij een goede verdeling over de diverse doelgroepen in de stad in ogenschouw wordt genomen.

Om de organisaties te ondersteunen bij het verder organiseren van de evenementen zijn werkgroepen opgezet die hen kunnen helpen bij bijvoorbeeld vergunningaanvragen en is een toolkit ontwikkeld. Tevens is de nieuwe website operationeel waardoor er één loket is voor informatie, ideeën en het indienen van aanvragen.

Sport

Sport en bewegen leveren een bijdrage aan de bevordering van maatschappelijke participatie en betrokkenheid, van een actieve, gezonde levensstijl en van het (behoud van) een goede gezondheid. Ook in 2020 hebben we verdere uitvoering gegeven aan de uitgangspunten en ambities uit de sportnota “Sport en bewegen in Gouda 2022”. Het Gouds Sportakkoord is daarin definitief de rode draad geworden. Samen met uitvoeringspartner Sport.Gouda is gewerkt aan een toekomstbestendig aanbod van sportvoorzieningen, vitale sportverenigingen, het stimuleren van sport in de buitenruimte en de inzet van sport en bewegen voor het sociaal domein en kwetsbare doelgroepen. In 2020 sprongen daarbij vooral in het oog de vaststelling van een meerjarenonderhoudsplan voor de buitensport, de oprichting van het Volwassenenfonds, het grote aantal projecten dat werd aangevraagd in het kader van de Sportimpulsregeling en de voorbereidingen voor de komst van sport- en beweegvoorzieningen in Westergouwe.

Corona

2020 stond uiteraard in het teken van de coronacrisis. De sport was een van de sectoren die al snel op slot ging. In de loop van het jaar ontstonden er wisselende situaties, de buitensport kon met veel beperkingen doorgaan (met name voor kinderen), de binnensportaccommodaties bleven het grootste deel van het jaar dicht, evenals de sportkantines. Vanaf het begin van de maatregelen is er intensief contact geweest met Sport.Gouda dat op haar website de informatie voor sportaanbieders steeds zo actueel mogelijk heeft gehouden. De mogelijkheden die er wel waren voor verenigingen en andere sportaanbieders zijn dan ook zo goed mogelijk benut. Huurders van gemeentelijk sportvastgoed hebben we voor de periodes maart tot en met mei en half oktober tot einde jaar voor 100% van de huur kwijtgescholden.

Actualiseren Nota sportaccommodaties

De voorbereidingen voor het actualiseren van de Nota sportaccommodaties zijn gestart, maar de nota is nog niet gemaakt en vastgesteld. Wel is er in 2020 veel gebeurd op het vlak van accommodaties. Natuurlijk speelde dat vanwege corona de sportaccommodaties een deel van het jaar niet of nauwelijks gebruikt konden worden. De momenten waarop dat wel kon, werden over het algemeen gekenmerkt door een aanzienlijke mate van flexibiliteit bij zowel verhuurder als huurders. Daarnaast is de ozb-problematiek met een aantal verenigingen die in eerdere jaren was ontstaan, opgelost. Er is bovendien meer inzicht gekomen in bestaande hiaten in de eigendomsafspraken over verenigingsaccommodaties en er zijn duurzaamheidsmaatregelen getroffen voor gemeentelijk sportvastgoed. Bovendien is gestart met de uitvoering van de voorgenomen maatregelen (renovatie en groot onderhoud) bij de buitensportaccommodaties. Einde 2020 waren de meeste van die projecten nog in uitvoering. Ten slotte werd gestart met de voorbereidingen voor het ontwerp van een sportzaal en een sportveld in Westergouwe.

Versterken samenhang sport en sociaal domein

De Sportimpulsregeling is als gevolg van de coronacrisis twee keer verlengd in 2020. Veel projecten die in uitvoering waren konden niet of nauwelijks doorgang vinden. In eerste instantie is de regeling daarom verlengd tot het einde van het jaar, later nog een keer tot einde 2021. Het beschikbare budget is volledig besteed, nieuwe aanvragen kunnen nu niet meer gedaan worden. Einde 2020 lopen er nog veertien projecten. Voorbeelden daarvan zijn het bridgeproject ‘Denken en Doen’ (gericht op eenzame ouderen), een project gericht op integratie van statushouders in een taekwondovereniging, een project bij een kickboksschool in Korte Akkeren, voetbal- en krachttrainingen speciaal voor vrouwen van 30 jaar en ouder bij een voetbalvereniging en een project waarbij verschillende sportaanbieders (verenigingen en semi-commerciële) kennismakingstrajecten organiseren.

Het Sportakkoord is in 2020 de rode draad in de uitvoering van het sportbeleid geworden. Het stimuleringsbudget is belegd bij Sport.Gouda en heeft vorm gekregen in de openstelling van de SportakkoordPOT per 1 september. Van de eerste middelen is onder andere gestart met de organisatie van een beweegcafé voor leerkrachten bewegingsonderwijs uit het voortgezet onderwijs, de Goudse Sportcampus (kennismaking basisscholieren met verenigingen) en een initiatief voor kinderen met ASS (autisme). Ook is gestart met de voorbereidingen voor de opzet van een Gouds Topsportfonds (onder aanvoering van een nieuwe topsportambassadeur) en GoudaSportSupport, een lokaal bedrijvennetwerk dat de sport ondersteunt. Het Sportakkoord heeft tenslotte een prominente plek op de website van Sport.Gouda gekregen, er is een nieuwsbrief ontwikkeld, er is regelmatig aandacht voor in de lokale media en diverse keren is er landelijke waardering uitgesproken voor het akkoord.

In 2020 is Gouda aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Gouwenaren met een te besteden budget dat ligt rond het minimuminkomen kunnen tot midden 2021 gebruik maken van financiële ondersteuning om te sporten bij een sportvereniging. Ten slotte is vanuit sport input geleverd voor de ontwikkeling van het Goudse preventieakkoord en is een lokale werkgroep gestart met de voorbereiding van de oprichting van een lokale sportbundeling/raad

Continuering verzakelijking relatie met Sport.Gouda (Leon)

In 2020 is maandelijks ambtelijk overleg en elk kwartaal bestuurlijk overleg geweest tussen gemeente en Sport.Gouda. Ook met de Raad van Commissarissen heeft regelmatig overleg plaatsgevonden. De gesprekken verlopen in een zakelijke, constructieve en plezierige sfeer. Afspraken over beschikbaar gestelde budgetten voor bijvoorbeeld investeringen in de buitensportaccommodaties en het Sportakkoord zijn schriftelijk vastgelegd. Met de komst van een nieuwe directeur bij Sport.Gouda in het laatste kwartaal van 2020 zijn de bestaande afspraken verder aangescherpt en vastgelegd. Er is daardoor een transparante overlegstructuur waarbij de communicatielijnen zeer kort zijn.

Programma Binnenstad Gouda

Vanuit economisch perspectief willen we bereiken dat Gouda een levendige en bruisende binnenstad heeft. Dit doen we o.a. door de leegstand te bestrijden, de panden op te knappen (ook in verband met het feestjaar Gouda 750) en waar mogelijk de openbare ruimte op te knappen. Om de stad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers proberen we waar mogelijk meer groen te creëren.

Aanpak achterstallig onderhoud via subsidieregeling

De aanpak van het achterstallig onderhoud van panden in de binnenstad heeft prioriteit in het kader van Gouda 750. Eigenaren van de geïnventariseerde panden worden benaderd en kunnen subsidie krijgen voor herstel. Inmiddels zijn diverse aanvragen ingediend en gehonoreerd. Communicatie vanuit deze aanpak vindt plaats vanuit Gouda750. Meer hierover onder het kopje “Cultuurhistorie”.

Leegstand bestrijden en continueren uitvoering wonen boven winkels

Het bestrijden en voorkomen van leegstand is een van de maatregelen om een aantrekkelijke binnenstad te behouden. Door middel van een combinatie van de uitvoering van de leegstandsverordening, pand voor pand benadering en persoonlijke gesprekken met eigenaren werkt de gemeente hard aan het bestrijden van leegstand. Na een toename in juli is de leegstand van winkelpanden (in vloeroppervlakte) afgenomen tot 8,9% in november 2020. De impact van corona was afgelopen jaar nog niet zichtbaar in de leegstandstandsontwikkelingen.

De Kleiweg kent relatief veel langdurige leegstand ten opzichte van de andere winkelstraten, in het bijzonder de Kop van de Kleiweg. In het najaar van 2020 is er daarom (hernieuwd) overleg gestart met de pandeigenaren en de centrummanager over toekomstbestendige oplossingen voor de aanhoudende leegstand aan de Kop van de Kleiweg. Door middel van het accountmanagement werkt de gemeente eveneens hard om het ondernemersklimaat in de binnenstad vitaal te houden. Door regelmatige bezoekjes aan ondernemers vernemen we wat er speelt in de binnenstad en spelen we hier waar mogelijk op in.

Integraal met de leegstandsaanpak wordt het project ‘Wonen boven Winkels’ uitgevoerd om het aantal woningen in de binnenstad nog verder te laten toenemen en de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten. Pandeigenaren kunnen een subsidie aanvragen voor het transformeren van onbenutte verdiepingen boven winkels naar woonruimtes. In 2020 zijn in dit kader drie appartementen opgeleverd. Voor de realisatie van 21 appartementen is reeds een subsidiebeschikking verstrekt.

Herinrichting Korte Vest/Agnietenstraat

De gemeenteraad heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de Korte Vest/ Agnietenstraat opnieuw in te richten. De reden hiervoor is dat in de straat vele nieuwe winkels en voorzieningen (onder andere de Cheese Experience en een supermarkt) gehuisvest zijn en dat de damwand aan de Korte Vest vervangen moet worden. De toename van het aantal voorzieningen leidt tot andere/grotere verkeersstromen waardoor gekeken is naar de juiste indeling van het gebied. Uitgangspunt is dat dit gebied op beeldkwaliteit A- plus gebracht wordt. De planontwikkeling is gestart in het najaar van 2019 met participatie van de direct omwonenden en betrokken ondernemers. Uit deze participatie is een gedragen schetsontwerp gekomen dat in 2020 is voorgelegd aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Na een positief advies is de eerste actie om te komen tot een definitief ontwerp (begin 2021) waarna de uitvoering fasegewijs wordt opgepakt na de activiteiten van Gouda 750. De damwand wordt in 2021 vervangen (gereed voor de activiteiten Gouda750). De realisatie van een steiger zal onderdeel uit maken van de plannen.

Meer groen in de binnenstad

Uit onderzoek van Platform 31 is gebleken dat de binnenstad aantrekkelijker wordt voor bezoekers als er meer groen in de binnenstad aanwezig is. Ook vanuit het programma klimaatadaptatie is het van belang om meer groen in de stad te creëren voor het tegengaan van hittestress en wateroverlast en het verhogen van het woongenot. We werken hierbij samen met de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) en het Singelpark.

In 2020 is gestart met het maken van plannen voor het groener maken van het plein achter de Waag en een gevel op de hoek Slapperdel/Nieuwe Haven. Samen met de ondernemers onderzoekt de gemeente de haalbaarheid van het laten groeien van klimplanten aan de kabels over de Kleiweg en het verbeteren van het groen aan de Zeugstraat. Met Singelpark is de Houtmansgracht aangepakt en wordt de laatste hand gelegd aan het Houtmanspad. Daarnaast spelen er diverse “kleinere” bewonersinitiatieven in de binnenstad om kleinschalig te vergroenen zoals achter de Vismarkt (nog uit te voeren) en de Baan (uitgevoerd). Met het bestuur van de Sint Jan wordt een plan besproken om tussen de steunberen van de Sint Jan op diverse plekken groen aan te brengen.

Verkeerscirculatieplan, emissieloze stadsdistributie binnenstad

Met deze maatregelen wil de gemeente de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. We streven hierbij een autoluwe binnenstad na. Dit betekent minder last van zwaar verkeer, trillingen, luchtvervuiling en autoverkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn en meer ruimte voor groen en een andere ruimtelijke invulling. Het reduceren van autoverkeer kan door het beter benutten van de bestaande parkeercapaciteit en anders omgaan met parkeervergunningen.

Met het instellen van een zero emissie stadslogistiek zone ter grootte van de binnenstad wordt gereguleerd welk bevoorradend verkeer wel en niet de binnenstad in mag rijden. Besluitvorming rond de zero emissie stadslogistiek is voorzien in april 2021, besluitvorming rond het verkeerscirculatieplan is voorzien in juni 2021. In 2020 zijn verschillende projecten uitgevoerd en onderzoeken gedaan ter voorbereiding van de besluitvorming. Meer informatie hierover is te vinden in programma 3.

Evenementen

Door het COVID-19 virus hebben de gesubsidieerde evenementen in 2020 niet plaatsgevonden zoals oorspronkelijk bedoeld. Wel zijn er creatieve alternatieven aangeboden, zoals een online versie van Koningsdag. De drone-opname van de ‘Hou-vol’ kazen voor de Goudse Waag zijn tijdens het NOS-journaal in beeld gebracht. Deze bijzondere Koningsdag heeft daarmee naast ontspanning voor Gouwenaars ook nog prachtige Gouda promotie opgeleverd. Dat geldt zeker ook voor de film van Gouda bij Kaarslicht ‘Wij dragen het licht’. De film werd op 11 december 2020 door TV West uitgezonden en trok in totaal ruim 140.000 kijkers. Andere organisatoren van evenementen hebben voor verschillende ludieke acties in de stad gezorgd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Goudse Kaasmarkten, Zotte Zaterdag en de Sinterklaasintocht. Voor zover aan de orde heeft de gemeente hier in het kader van de subsidieregeling aan bijgedragen.

Organisatoren van sterevenementen en volksfeesten die door de corona maatregelen geen doorgang konden vinden zijn middels de subsidie gecompenseerd voor de niet-vermijdbare kosten die zij reeds hadden gemaakt.

Een extra event in 2020 was de online jaarwisseling. Naar aanleiding van een breed door de Raad gedragen motie van de Partij van de Dieren en in lijn met de berichtgeving van de landelijke overheid heeft Gouda in 2020 subsidie verstrekt aan de Goud en Nieuw TV show. Deze is bij alle Gouwenaars per brief onder de aandacht gebracht. Daarmee heeft Gouda al haar bewoners de mogelijkheid geboden om de jaarwisseling online of via TV Gouwestad samen door te brengen.

De gemeente heeft in 2020 voorbereidingen getroffen om voor de vijf belangrijkste locaties in de binnenstad waar evenementen worden georganiseerd, een omgevingsvergunning aan te vragen. Hiermee wordt het planologisch kader voor de organisatie van evenementen op deze locaties geborgd. Het betreft de locaties Markt/Achter de Waag, Houtmansplantsoen, Erasmusplein, Museumhaven en de Raam. De omgevingsvergunningen zijn begin 2021 aangevraagd.

Toerisme, stadsmarketing en (water)recreatie

De toeristische branche is wereldwijd door de corona crisis zwaar getroffen. Ook het bezoek aan Gouda is veel minder dan andere jaren. Gouda trekt gelukkig veel Nederlandse bezoekers en bezoekers uit de landen om ons heen, waardoor bezoek vooral in de zomer wel mogelijk was. Steden als Amsterdam die veel internationale bezoekers van landen verder weg trekken, hadden het in vergelijking nog zwaarder. In 2020 heeft de gemeente samen met het toeristisch veld de mogelijkheden die er waren opgepakt.

Uitvoeringsplan toerisme

In 2019 heeft de gemeente samen met het toeristisch veld de nieuwe koers toerisme gemaakt. In 2020 is de nieuwe koers uitgewerkt in twee plannen. Het eerste plan is de strategische aanpak toerisme. Hierin staan de doelstellingen die de gemeente wil bereiken en staat een beschrijving van de aanpak. Het tweede plan is het marketing- en communicatieplan voor Gouda. Hierin staat een duidelijke beschrijving van de Goudse doelgroepen en wat het Goudse aanbod voor deze doelgroepen is. Daarnaast staat beschreven hoe de gemeente deze doelgroepen wil bereiken.

In 2020 zijn op door het jaar heen meerdere momenten multimedia campagnes ingezet om het publiek duidelijk te maken wat er coronaproof te doen was in Gouda en om op te roepen lokaal te kopen. Het aantal volgers op de social media is in 2020 flink gegroeid. Daarnaast zijn er 13 free publicity artikelen over Gouda verschenen in onder meer de ANWB Kampioen en Libelle. Ook heeft de gemeente samen met toeristische partners publicaties mogelijk gemaakt in onder andere de ANWB Eropuit en de AD special.

Investeren in zakelijke toerisme

In 2020 is de samenwerking rondom zakelijk toerisme gestart met 14 deelnemers. Er zijn plannen gemaakt, gewerkt aan de uitstraling van de samenwerking en een website. Door de lockdown eind 2020 is de officiële aftrap uitgesteld tot 2021.

Cheese Valley

Ook bij de samenwerking rondom Cheese Valley is door de corona crisis vertraging opgelopen. Veel activiteiten waren niet mogelijk en nieuwe partners vinden was moeilijk. Alle betrokken gemeenten zijn gestart met de voorbereidingen om de stichting Cheese Valley op te richten in 2021. In 2020 heeft Cheese Valley veel aandacht gekregen. Een paar voorbeelden; in februari was Cheese Valley op de beurs Grüne Woche in Duitsland met 400.000 bezoekers, er is een kleine expositie van Cheese Valley geopend in de Gouda Cheese Experience en Cheese Valley heeft een mooie publicatie gekregen in de ANWB Kampioen en de KCK.

Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

In het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie werkt de Groenalliantie samen met gebiedspartners aan de versterking van de recreatie- en natuurwaarden van haar gebieden. Inmiddels is de uitvoering van de plannen in volle gang. In de Goudse Hout zijn in 2020 meerdere deelprojecten van de Kwaliteitsimpuls uitgevoerd. De hoofdentree is verbeterd, het parkeerterrein vergroend en er is een centraal gelegen ontmoetingsplein aangelegd. Zowel in de Goudse Hout als de Oostpolder zijn de informatievoorzieningen vernieuwd. De natuur- en recreatiegebieden hebben nu een kwaliteitsniveau dat aansluit bij de hedendaagse eisen en wensen van recreanten. Plannen om het padenverloop in de Goudse Hout aan te passen zijn in 2020 samen met gebiedspartners verder uitgewerkt met als doel een betere padenstructuur aan te leggen voor wandelaars en fietsers. Ook is er in 2020 een start gemaakt met het opstellen van een eenduidig en handhaafbaar hondenbeleid in de beheergebieden van Groenalliantie.

Waterrecreatie

Om waterrecreatie verder te stimuleren is met cofinanciering van de provincie Zuid-Holland onderzoek gestart naar het verbeteren van de vaarverbinding tussen Gouda en de Reeuwijkse Plassen. Het rondje Rijn-IJssel waar deze verbinding een onderdeel van is, staat ook benoemd op de Samenwerkingskaart Waterrecreatie voor Midden-Holland. In 2021 wordt het onderzoek afgerond. Ook in 2020 is er een vaarproef op het traject van de Reeuwijkse Plassen naar Gouda, waarbij het op twee zaterdagen mogelijk is om onbeperkt heen en weer te varen tussen Reeuwijk en Gouda, voorbereid. Vanwege de coronamaatregelen heeft dit geen doorgang kunnen vinden. Door het realiseren van een in- en uitstapsteiger voor kanoërs bij de Guldenbrug is het kanonetwerk in de binnenstad uitgebreid.