Openbare ruimte (wegen en kunstwerken, water en groen)

Beleid

Het groot onderhoud komt ten laste van de voorziening "Groot Onderhoud Openbare Ruimte" (GO-OR). Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze voorziening. Met ingang van 2017 is de nieuwe wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht. Vanaf dat jaar is er de verplichting om investeringen met maatschappelijk nut te activeren (op investeringsbudgetten te verantwoorden en in meerdere jaren af te schrijven).

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte worden op basis van het beheerplan openbare ruimte geprogrammeerd en komen ten laste van de investeringsbudgetten VervangingsInvesteringen Openbare Ruimte (VI-OR).

Financiële middelen

groot onderhoud openbaar gebied (projectprogrammering)

De kosten van het groot onderhoud worden verrekend met de voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Vanuit de diverse programma's vinden dotaties aan deze voorziening plaats.

Het verloop van deze voorziening in 2020 was als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Stand 1 januari 2020

6.707

Toevoegingen

3.581

3.581

0

Extra toevoegingen

0

156

-156

Onttrekking

4.722

4.219

503

Stand 31 december 2020

6.225

Investeringen maatschappelijk nut (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Uitgaven

3.977

3.187

790

Voorbeelden van vervangingsinvesteringen in 2020:

 • Vervangen lichtmasten en armaturen.
 • Vervangen betonnen dekconstructie brug in de Broekweg.
 • Vervangen palenfundering brug in Schermerhornpad en versterken brugdek met zoveel mogelijk hergebruik van delen.
 • Maatregelen risico-analyse 2019 Haastrechtste brug, zoals een extra camera om zicht voor de brugwachter op het beweegbare brugdek te verbeteren.
 • Veiligheidsmaatregelen beweegbare bruggen (obv. inspectie en uitvoeringsplan 2018). Objecten laten voldoen aan huidige wettelijke veiligheidseisen voor aantoonbaar veilig gebruik, bediening en onderhoud.
 • Herstellen asfaltdeklagen en groot onderhoud elementenverharding.
 • Vervangen speelondergronden en speeltoestellen.
 • Ophogen van de Puttestraat (deels).
 • Ophogen fietspaden van de Burgemester van Reenensingel (deels).
 • Ophogen Bleulandpad.
 • Ophogen 6de en 11de Heesterhof.

dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Na wijzigingen

Realisatie 2020

Wegen

4.562

5.417

4.924

Water

239

264

243

Groen

3.444

2.989

2.768

Totaal

8.245

8.670

7.935

Voorbeelden dagelijks onderhoud in 2020:

 • Jaarrond snoei- en maaiwerkzaamheden.
 • Herstel voegwerk en lokaal ontzette delen metselwerk van de walmuren.
 • Herstellen elementenverharding op basis van meldingen.
 • Plantklaar maken van het babybomenbos.
 • Het herstellen van de leeflaag in het Groenhovenpark.