Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het Meerjarig OnderhoudsPlan (MJOP) 2020-2025 heeft een scope van vijf jaar en is samengesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de conditie van een pand en de daarmee samenhangende risico’s. De financiële gevolgen van de geactualiseerde MJOP zijn in de gemeentebegroting verwerkt. De Goudse Schouwburg en het Huis van de Stad kennen een eigen onderhoudsvoorziening. Voor de overige panden is een algemene onderhoudsvoorziening gemeentelijke objecten ingesteld.

Financiële middelen

Planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en groot onderhoud komt ten laste van een aantal onderhoudsvoorzieningen (Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en Gemeentelijke Gebouwen en Objecten). Vanuit de diverse programma's vinden toevoegingen plaats aan deze voorzieningen. In 2020 is de onderhoudsvoorziening brandweerkazerne opgeheven en het saldo toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening Gemeentelijke gebouwen en objecten.

Het verloop van deze voorzieningen was in 2020 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Stand 1 januari 2020

2.650

Toevoegingen

1.972

1.972

0

Onttrekkingen

1.771

2.248

-477

Stand 31 december 2020

2.374

Voorbeelden van onderhoud dat in 2020 is uitgevoerd:

  • diverse schilderwerken o.a. Museum Gouda, Westhaven 11-12, Burgemeester van Reenensingel 131 e.a.
  • elektra NEN 3140 keuring diverse panden en uitvoeren herstelwerkzaamheden;
  • aanpassingen brandmeldinstallaties Museum Gouda en stadhuis incl. certificering;
  • liftaanpassingen Huis van de Stad en gevelafdichting;
  • vervangen deklood Waag;
  • vernieuwen dakbedekking Goudse schouwburg incl. aanbrengen extra dakisolatie;
  • aanvang vernieuwen tourniquet Chocoladefabriek Klein Amerika 20.

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke panden (contractonderhoud en klachtenonderhoud) zijn de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Na wijzigingen

Realisatie 2020

Dagelijks onderhoud

225

225

174