Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.

In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het onderhoud heeft gekost.

Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:

Nota

Datum vaststelling

Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020 - 2024

Vastgesteld op 19-02-2020

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Gouda 2020

Vastgesteld op 19-02-2020

Kadernota Vastgoed 2012

Vastgesteld op 12-12-2012

Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)

Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie in 2018 (ter kennisname) aan de raad aangeboden

Nota Lange Termijn Investeringen (LTI)

Vastgesteld op 25-05-2011

Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo)

Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie in 2018 (ter kennisname) aan de raad aangeboden

Klimaatadaptatiestrategie

Vastgesteld op 11-12-2019

Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)

Vastgesteld op 06-03-2019

Nota onderhoud sporthallen en zwembaden

Vastgesteld op 27-06-2005

In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020

Realisatie 2020

Onderwijsgebouwen

Dagelijks onderhoud

103

81

Gemeentelijke objecten en gebouwen

Groot onderhoud via voorziening

1.771

2.248

Dagelijks onderhoud

225

174

Openbare ruimte

Groot onderhoud via voorziening

4.722

4.219

Investeringen maatschappelijk nut

3.977

3.187

Dagelijks onderhoud (exploitatie)

8.670

7.935

Rioleringen

Lasten exploitatie (na verrekening compensabele btw)

17.919

18.037

Investeringsuitgaven (verrekend met voorziening)

3.421

3.664

Sportfaciliteiten

Groot en dagelijks onderhoud loopt via Sport.Gouda

0

0

TOTAAL

40.808

39.545