Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder;
  2. Overzicht lokale heffingen.

ad 1. Overzicht woonlasten (lokale lastendruk) eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel hieronder is de lastendruk in Gouda in het jaar 2020 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder aangegeven. Ter vergelijking zijn de cijfers 2019 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB 2020 is uitgegaan van € 222.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda per 1 januari 2019 (bron: waarderingskamer)). De gemiddelde WOZ-waarde voor 2019 is € 206.000.

Omschrijving

2020

2019

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

OZB eigenaar

223,11

222,70

Afvalstoffenheffing

302,00

302,00

284,00

284,00

Rioolheffing eigenaar

270,00

244,35

Rioolheffing gebruiker

264,30

264,30

243,80

243,80

Totaal

1.059,41

566,30

994,85

527,80

ad 2. Overzicht lokale heffingen

Belasting
(bedragen * € 1.000)

Opbrengst 2019

Opbrengst 2020 begroting na wijziging

Opbrengst 2020 rekening

Kwijtschelding begroot 2020

Kwijtschelding rekening 2020

Tarieven 2020

Belastingen en heffingen

OZB-eigenaren woningen

7.086

7.154

7.412

7

2

0,1005%

OZB-eigenaren niet-woningen

4.643

4.442

4.730

3

0

0,3219%

OZB-gebruikers niet-woningen

3.087

3.132

3.048

0

0

0,2567%

Afvalstoffenheffing

8.151

9.195

9.547

775

857

302,00

Rioolheffing eigenaren

8.548

9.350

9.455

683

762

270,00

rioolheffing gebruikers

8.812

9.075

9.775

0

0

264,30

Totaal Belastingen en heffingen

40.327

42.348

43.967

1.468

1.621

Overige belastingen

Hondenbelasting

248

246

251

0

0

76,70

Parkeerbelastingen

4.117

2.876

3.435

0

0

diverse

Toeristenbelasting

146

0

15

0

0

0

Precariobelasting

2.283

2.179

2.103

0

0

diverse

Totaal Overige belastingen

6.794

5.301

5.804

0

0

Overige rechten

Leges burgerzaken

1.076

877

793

0

0

diverse

Leges bouwvergunningen

2.031

2.070

2.581

0

0

diverse

Marktgelden

128

127

117

0

0

diverse

Havengelden

94

105

74

0

0

diverse

Staangelden

48

69

50

0

0

diverse

Totaal Overige rechten

3.377

3.248

3.615

-

-

Totaal Lokale heffingen

50.498

50.897

53.386

1.468

1.621

NB: Het tarief voor afvalstoffenheffing is als volgt opgebouwd: Vast tarief (€ 257,00) + (Variabel tarief 140 liter container (€ 1,50) x Gemiddeld aantal inzamelingen (50)

Vergelijking met andere gemeenten

Jaarlijks brengt het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Universteit van Groningen) de atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Hoewel het COELO rekent met andere waarden voor het bepalen van de woonlasten (bijv. afwijkende gemiddelde waarde van een woning en een gemiddelde OZB-aanslag), geeft deze atlas een inzicht in de positie van Gouda met de omliggende gemeenten.

Gouda staat op plaats 8 van duurste gemeenten voor wat betreft de woonlasten van een eigenaar van een woning (Coelo 2020 P71). In vergelijking met Bodegraven-Reeuwijk betaalt een eigenaar € 11 minder aan woonlasten. Ten opzichte van Alphen aan den Rijn betaalt een eigenaar van een woning € 270 meer aan woonlasten.

Voor wat betreft huurders van een woning staat Gouda op plaats 28 van duurste gemeenten.

De netto woonlasten voor meerpersoonshuishoudens bedragen in Gouda € 1.083 (COELO 2020 p. 75). Netto woonlasten zijn de woonlasten gecorrigeerd voor de lagere algemene uitkering (AU). Gemeenten met een hogere gemiddelde OZB- waarde ontvangen namelijk minder uit de AU. Om dit te compenseren heffen zij doorgaans meer OZB. Deze extra OZB, die het directe gevolg is van een lagere AU, kan per gemeente berekend worden en kan worden afgetrokken van de OZB (COELO, 2020, p. 75). Voor de netto woonlasten is Gouda nummer 2 in Nederland. Alleen Bloemendaal is duurder. Voor de bruto woonlasten is Gouda zoals hierboven aangegeven nummer 8 in Nederland (COELO, 2020, p. 75).