Kostenonderbouwing tarieven

Voor gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In deze paragraaf is de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2020 inzichtelijk gemaakt.

Leges

Per titel en per hoofdstuk wordt onderstaand, gebaseerd op de realisatie 2020, de kostendekkendheid van de legesgerelateerde tarieven aangegeven. De afzonderlijke onderdelen van de legesverordening mogen per titel en per hoofdstuk een kostendekkendheid hebben van meer dan 100%. De legesverordening mag in zijn geheel op begrotingsbasis niet boven de 100% kostendekkendheid uit komen. In de realisatie treden afwijkingen op.

Titel 1 Algemene dienstverlening - Realisatie 2020 (bedragen * € 1.000)

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

1.1 Burgerlijke stand

270

17

3

290

124

124

42,6%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

555

35

7

597

220

220

36,9%

1.3 Rijbewijzen

313

20

13

346

296

296

85,6%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

420

26

2

449

29

29

6,3%

1.5 Publiekszaken ov

215

14

1

230

130

130

56,5%

1.7 Gemeentearchief

1

0

0

2

0

0

16,8%

1.9 Geluidshinder

1

0

0

1

0

0

35,5%

1.11 Huisvestingswet

20

1

0

21

0

0

0,0%

1.13 Verkeer en Vervoer

89

6

19

113

39

39

34,7%

1.14 Leegstandswet

1

0

0

1

0

0

0,0%

1.16 Kansspelen

2

0

0

2

1

1

49,4%

1.17 Telecommunicatie

51

3

0

55

49

49

90,6%

1.18 Diversen

55

3

0

58

48

48

82,5%

Totaal titel 1

1.994

126

45

2.165

937

937

43,3%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving (FLO)/Omgevingsvergunning - Realisatie 2020 (bedragen * € 1.000)

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

Totaal titel 2

1.633

1.633

1.633

1.633

1.633

1.633

111,5%

De lasten en baten binnen titel 2 (fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) worden niet op hoofdstukniveau begroot maar op titelniveau. Het totaal van titel 2 heeft daarom betrekking op de totalen van hoofdstuk 2.1 tot en met hoofdstuk 2.10.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn - Realisatie 2020 (bedragen * € 1.000)

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

3.1 Horeca

95

6

0

101

4

4

4,5%

3.2 Organiseren evenementen of markten

119

7

0

126

1

1

1,0%

3.3 Prostitutiebedrijven

2

0

0

3

1

1

31,5%

3.4 Winkeltijdenwet

2

0

0

3

0

0

10,5%

3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Totaal titel 3

218

14

0

232

7

7

3,0%

Recapitulatie (bedragen * € 1.000)

Titel

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

Titel 1 - Algemene Dienstverlening

1.994

126

45

2.165

937

937

43,3%

Titel 2 - FLO - Omgevingsvergunning

1.633

1.633

1.633

1.633

1.633

1.633

111,5%

Titel 3 - Europese Dienstenrichtlijn

218

14

0

232

7

7

3,0%

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de legestarieven uit de legesverordening worden aan de kostenkant alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan, betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.

Aan de batenkant worden de werkelijke inkomsten in 2020 in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten, resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% impliceert dat de geraamde lasten de geraamde baten overschrijden.

De afzonderlijke onderdelen van de legesverordening mogen per titel en per hoofdstuk een kostendekkendheid hebben van meer dan 100%. Titel 3 heeft een kostendekkendheid van meer dan 100%. De legesverordening mag echter in zijn geheel niet boven de 100% uitkomen. De kostendekkendheid van de totale legesverordening is 75%.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2020

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2020 is 100% kostendekking. Uiteindelijk is in 2020 een dekking van 97,5% gerealiseerd.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Rekening 2020

Kosten taakveld afval

8.997

Inkomsten excl. heffingen

1.772

Netto kosten

7.225

Toe te rekenen kosten:

Overhead

235

Kwijtschelding

857

Compensabele btw

1.802

Totaal kosten

10.119

Opbrengst afvalstoffenheffing

9.869

Dekking

97,5%

Kostenonderbouwing rioolheffing 2020

Bij riolering realiseert de gemeente 100,0% kostendekking.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Rekening 2020

Kosten taakveld riolering

17.011

inkomsten excl. heffingen

17

Netto kosten

16.995

Toe te rekenen kosten:

Overhead

263

Kwijtschelding

762

Compensabele btw

1.219

Totaal kosten

19.239

Opbrengst rioolheffing

19.240

Dekking

100,0%