Aanslagoplegging, kwijtschelding en bezwaarschriften

In onderstaande tabel is de totale productie van de BSGR in 2020 voor de gemeente Gouda opgenomen. Ter vergelijking zijn de cijfers 2019 toegevoegd.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2020

2019

Aantal aanslagregels belastingjaar

192.100

195.901

Aantal aanslagregels 2 voorliggende belastingjaren

2.542

4.232

Bruto opgelegd

50.370

47.152

Correcties

-933

-1.027

Kortingen (afvalstoffenheffing diftar)

-14

-21

Kwijtscheldingen (inclusief voorgaande belastingjaren)

-1.621

-1.510

Netto

47.802

44.594

De bedragen in bovenstaande tabel betreffen ook oudere belastingjaren. Zo is in het nettobedrag van € 47.802.000 een bedrag van € 1.456.000 opgenomen dat betrekking heeft op belastingjaren vóór 2020.

Opbrengsten

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De heffingsmaatstaf van de onroerende zaakbelastingen is de WOZ-waarde van de woning/niet-woning. Er wordt belasting geheven naar een percentage van deze vastgestelde WOZ-waarde. Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van circa 8,3 % van de WOZ-waarden van de woningen en een gemiddelde daling van -0,4% van de WOZ-waarden niet-woningen per waarde peildatum 1 januari 2019. Gezien het uitgangspunt om de totale opbrengst OZB te verhogen met het inflatiepercentage, heeft dit voor het OZB-tarief woningen geleid tot een daling en voor het OZB-tarief niet-woning tot een verhoging.

De opbrengst OZB voor woningen is 3,6% hoger dan de raming. De totale WOZ-waarde voor woningen is hoger dan geraamd als gevolg van areaaluitbreiding en een arrest. Door een arrest dienen de waarden van verzorgingshuizen opnieuw te worden vastgesteld. Een deel behoort namelijk tot woning en kan niet meer als niet-woning in de waardering worden meegenomen. Dit heeft als gevolg dat de WOZ-waarde (en dus ook de opbrengst) voor woningen stijgt en de WOZ-waarde voor niet-woningen lager is. Tevens is een aantal aanslagen in 2020 opgelegd betreffende voorgaande belastingjaren.

De OZB-opbrengst voor het eigendom niet-woningen is € 288.000 hoger dan geraamd. Bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van een lagere totale WOZ-waarde. De schatting die is gebruikt voor de objecten die nog dienden te worden beschikt bleek te laag. Als gevolg van bovengenoemd arrest dienden de waarden van verzorgingshuizen opnieuw te worden vastgesteld. Het was bij het opmaken van de begroting nog niet bekend welke gevolgen dit voor de WOZ-waarde van de betreffende objecten zou hebben. De hogere opbrengst wordt tevens veroorzaakt doordat een aantal aanslagen in 2020 is opgelegd betreffende voorgaand belastingjaar.

De OZB-opbrengst voor het gebruik van niet-woningen is € 83.000 lager dan geraamd. Als gevolg van bovengenoemd arrest wordt geen aanslag OZB gebruikersdeel meer opgelegd voor de betreffende verzorgingshuizen.

Reinigingsheffingen

Bij de vaststelling van het tarief van de afvalstoffenheffing is uitgegaan van 100% kostendekkendheid. De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan gebruikers van woningen voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het tarief bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief. Het aanslagbedrag betreffende het variabele tarief is afhankelijk van het aantal maal dat restafval wordt aangeboden door een huishouden in het voorgaande belastingjaar. De kosten voor inzameling en verwerking van afval zijn gestegen.

De opbrengst afvalstoffenheffing is € 352.000 hoger dan geraamd. Een van de oorzaken betreft thuiswerken. In verband met corona wordt er meer thuisgewerkt. Er wordt dan ook meer huisvuil aangeboden.

Rioolheffingen

De basis voor de tarieven rioolheffing is het GRP. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Uiteindelijk worden op basis van de actualisatie baten en lasten bij de begroting de tarieven vastgesteld. De tariefsvoorstellen voor de rioolheffing zijn door de raad goedgekeurd.

De opbrengst rioolheffingen is 4,3% hoger dan de raming. Dit wordt veroorzaakt door een aantal elementen. Er is een aantal aanslagen in 2020 opgelegd betreffende voorgaande jaren. Daarnaast is er een meeropbrengst in verband met het verbruik > 400 m3.

Marktgelden

Als gevolg van corona kon er minder gebruik worden gemaakt van de markt. Dat zorgt ervoor dat de opbrengsten € 9.000 lager zijn dan begroot

Toeristenbelasting

De raad heeft in oktober 2020 besloten om voor de jaren 2020 en 2021 de tarieven voor toeristenbelasting op nul vast te stellen. De opbrengst toeristenbelasting 2020 betreft aanslagen die zijn opgelegd voor het belastingjaar 2019.

Precariobelasting

De opbrengst precariobelasting is € 75.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder aanslagen zijn opgelegd voor standplaatsen, markt en bouwplaatsen.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een algemene heffing voor de houder van een hond. De opbrengst hondenbelasting is 2% hoger dan de raming. Jaarlijks vindt er een hondenbelastingcontrole plaats. Het aantal aanmeldingen in 2020 ligt hoger dan in 2019. Er zijn diverse inwoners die er als gevolg van corona voor hebben gekozen om een hond in huis te nemen.

Havengelden

Ook de havengelden laten een minder opbrengst zien als gevolg van de corona-maatregelen. Een groot aantal passagiersschepen die normaal gesproken de haven van Gouda betreden, is niet geweest en de recreatievaart was ook minimaal.

Leges

De opbrengsten van de burgerzakenleges zijn lager dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder reisdocumenten, rijbewijzen en verklaring omtrengt gedrag zijn afgegeven.

Er zijn meer bouwprojecten vergund dan begroot. Met name in Westergouwe. Daarnaast is door het toegenomen aantal verstrekte vergunningen, inclusief welstandstoets, ook een voordeel gerealiseerd op de inkomsten welstandsleges.

Parkeerbelastingen

Bij de 2e begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met achterblijvende parkeeropbrengsten als gevolg van de corona-maatregelen. De opbrengsten blijken eind 2020 echter minder achter te blijven. Hierdoor is de opbrengst € 559.000 (19%) hoger dan begroot.

Kwijtschelding

In Gouda komen de volgende heffingen in aanmerking voor kwijtschelding: onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffng. De kwijtscheldingsnorm is 100% van de bijstandsnorm (=wettelijk maximum). Voor het variabele tarief afvalstoffenheffing is een maximale kwijtschelding van € 75 mogelijk.

In het kalenderjaar 2020 is een bedrag van € 1.621.000 kwijtgescholden. Dit is € 153.000 meer dan begroot. Hiervan had € 1.560.000 betrekking op het belastingjaar 2020 en € 61.000 op voorliggende belastingjaren. In de drie daaraan voorafgaande kalenderjaren bedroeg de kwijtschelding als volgt: € 1.514.000 (2017); € 1.620.000 (2018); € 1.510.000 (2019).

In het onderstaande overzicht zijn alle kwijtscheldingsverzoeken over 2020, die in 2020 zijn binnengekomen en eventueel al zijn afgehandeld, opgenomen.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Aantal 2020

Bedrag 2020

Aantal 2019

Bedrag 2019

(Geheel of gedeeltelijk) toegewezen

2.808

1.584

2.912

1.469

Afgewezen

675

0

649

0

In behandeling

44

1

33

0

Totaal ingediende kwijtscheldingsverzoeken

3.527

1.585

3.594

1.469

Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen

Per 1 januari 2020 waren er bij de BSGR met betrekking tot Gouda nog 124 bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen in behandeling. In 2020 zijn er 1.056 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften per 31 december 2020 bedroeg 20.